Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

İKY 1163

Matematik

Dersin Amacı : 
Bu ders ile öğrencinin; basit matematik hesaplamaları ve ticari matematik ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :
Doğal sayılar; tam sayılar; rasyonel sayılar; ondalık yazılış; gerçel sayılar; oran ve orantı; oran ve orantı problemleri; yüzde ve faiz oranları; ondalık sayılarla hesaplamalar; yüzde problemleri; basit faiz; bileşik faiz ve faiz problemleri konuları yer almaktadır.

YDI 1121

Yabancı Dil - I

Dersin Amacı :
Bu dersin amacı birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini sağlamaktır.

Dersin İçeriği :
Bu ders, başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve İngilizce'nin dört becerisini içerir.

AIT 1103

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

Dersin Amacı :
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi; Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması; Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması

Dersin İçeriği :
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya Savaşı ve sonuçları 4- İşgaller ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi 5- Misak-I Milli ve T.B.M.M.’nin açılması 6- Savaşlar ve Lozan Antlaşması

TDL 1113

Türk Dili I

Dersin Amacı :
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği :
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri.

İKY 1105

İnsan Kaynakları Yönetimi I

Dersin Amacı :
İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.

Dersin İçeriği : 
İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı,İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Önemi,İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri,İnsan Kaynakları Planlaması,İşgören Bulunması, Seçimi ve İşe Yerleştirilmesi,İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ve Geliştirilmesi,Performans Değerleme,İş Değerleme,Ücret Yönetimi,İş Güvenliği ve Sağlık,İşçi-İşveren İlişkileri

İKY 1117

İşletme I

Dersin Amacı :
İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak.

Dersin İçeriği :
İşletmeciliğe giriş, İşletme amaçları, İşletme kuruluşu, işletmelerin sınıflandırılması, işletme fonksiyonları.

İKY 1125

Yönetim ve Organizasyon

Dersin Amacı :
Günümüz iş örgütlerinde yönetim fonksiyonlarına ve uygulamalarına ilişkin genel bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Temel amaç, yönetim alanına ait bilgi ve kavramların anlaşılmasını sağlamak ve bunların iş yaşamında kullanımı için yol göstermektir. Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki sonuçlara ulaşması beklenmektedir: 1. Iş örgütlerinde karşılaşılan temel yönetimsel ve örgütsel kavramları anlamak. 2. Yönetime ilişkin genel terminolojinin kullanımına yatkınlık ve alışkanlık kazandırmak. 3. Karar verme süreci öncesi için son derece önemli olan “yönetimsel koşulları analiz etme” becerisini geliştirmek.

Dersin İçeriği : 
İş örgütlerinde karşılaşılan çeşitli yönetim konularını ve örgütsel yapıyı genel olarak anlamak ve analiz etmek için genel bir bakış açısı sunmaktadır. Yönetim fonksiyonlarının ayrıntılı olarak ele alınması ile birlikte, yönetim teorileri, yöneticinin faaliyetleri, sorumlulukları ve başarı için gerekli yönetim becerileri ile örgütsel çevre faktörleri ayrıca gözden geçirilecektir.

IKY 1137

Bilgisayar I

Dersin Amacı :
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :
Bilgisayar Organizasyonu, Yazılım, İşletim Sistemleri, Büro Yazılımları, Kelime İşlemciler, İşlem Tabloları, Sunum Programları, Veri Tabanları, Bilgisayar Ağları, İnternetin Altyapısı ve Kullanımı.

YDI 1124

Yabancı Dil - II

Dersin Amacı :
Bu dersin amacı birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini sağlamaktır.

Dersin İçeriği :
Bu ders başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmayı içerir.

İKY 1104

İnsan Kaynakları Yönetimi II

Dersin Amacı : 
Bu dersin amacı; -İnsan Kaynakları Yönetiminin insanların, işletmelerin ve toplumsal yaşamdaki önemini kavrayabilmek -İnsan Kaynakları Yönetimi ile Personel Yönetimi anlayışı arasındaki farkları ve bakış açısına vurgu yapmak, -Bir organizasyonun ( işletmenin) İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Politika ve Uygulamaları kavrayabilmek -İnsan Kaynakları Yönetiminin işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri öğretmek -Organizasyon içerisinde İnsan Kaynakları Bölümü ile diğer bölümler arasındaki ilişkilerin uyum içerisinde yürütülmesinin önemini kavrayabilmek -İnsan Kaynakları Yönetimi alanında ortaya çıkan yeni gelişmeleri, eğilimler hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Dersin İçeriği :
Bu derste İKY ilgili temel kavramlar, İKY nin gelişimi, fonksiyonları, İK uygulamalarıyla ilgili çeşitli konular incelenmektedir.

İKY 1124

Temel Hukuk

Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencilerin toplumda bir arada yaşaması için gerekli olan temel hukuk kurallarını tanıma ve temel düzeyde hukuk bilgisi verme amaç edinilmiştir.

Dersin İçeriği :
Hukuk kuralları başta olmak üzere sosyal hayatı düzenleyen kuralları tanıtma, hukukun var olan kaynaklarını, türlerini, başlıca hukuk sistemlerini ve hukuk dallarının birbirleriyle ilişkilerini kapsar. Ayrıca Özel hukuk ve Kamu hukuk dallarıyla ilgili temel bilgileri kapsar.

İKY 1192

Endüstriye Dayalı Eğitim I (Staj - I)

Dersin Amacı :
Programına uygun olarak görmüş olduğu müfredat kapsamında Mesleğin çalışma alanlarının ve uygulamalarının tanıtılması, mesleğini daha iyi tanıma ve sevmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği :
Çeşitli firmalarda teorik olarak gördüğü derslerin uygulamasını öğrenmek.

AIT 1104

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II

Dersin Amacı :
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi; Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması; Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması.

Dersin İçeriği :
1- Atatürk İnkılapları 2- Atatürk İlkeleri 3- Tek Parti Dönemi 4- Çok Partili Hayata Geçiş 5- 1950 ve Sonrasındaki Siyasi Gelişmeler

TDL 1114

Türk Dili II

Dersin Amacı :
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği :
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

İKY 1148

İletişime Giriş

Dersin Amacı :
Günümüzde etkili bir iletişim; aile , çevre ve iş hayatımızda fazlasıyla önem kazanmıştır.   Gerçek hayatlarında bazı kurallar çerçevesinde iletişim unsurlarının nasıl kullanılması gerektiğinin öğrencilere öğretilmesi.

Dersin İçeriği :
Vücut lisanı, ses tonu, sözcükler, mimikler ve söz konusu kavramların doğru kullanımları.

İKY 1158

Makro İktisat

Dersin Amacı :
Makro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğrenmek

Dersin İçeriği :
Ekonominin doğası ve enflasyon gibi ekonomik sorunlara ilişkin temel bilgi vermek

İKY 1168

İstatistik

Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :
Verileri toplamak Verileri serilere dönüştürmek Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak Olasılıkları hesaplamak Rastsal değişkenlerle analiz yapmak Örnekleme yapmak Test türlerini uygulamak Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek İndeks hesaplamaları yapmak.

İKY 2113

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Dersin Amacı :
İşletmelerdeki kullanımı giderek artan ve gelişen İK bilgi sistemlerinin genel yapısı ve özellikleri ile ilgili yeterli bilgi verilmesi ve örnek İKBS uygulamaları ile edinilen bilginin pratiğe aktarılabilir olması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği : 
Bu derste genel olarak bilgi toplumu dönüşümü, yönetim bilişim sistemleri ve İK bilgi sistemlerinin özellikleri, kurulması, başarı şartları, yararları ve uygulamadaki yazılımlar ile ilgili konulara değinilecektir.

İKY 2109

Etkili İletişim Teknikleri

Dersin Amacı :
Öğrencinin, iletişim ve önemini, iletişim kurma yolları, engel ve problemleri, iletişim türleri ve modelleri, örgütsel iletişimin anlamı ve işlevleri, etkin iletişimin özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği :
Vücut lisanı, ses tonu, sözcükler, mimikler ve söz konusu kavramların doğru kullanımları.

İKY 2129

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dersin Amacı :
Öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :
İş sözleşmesi düzenlemek, iş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, iş ilişkisini sonlandırmak, sendikayla ilgili işlemleri yürütmek gibi konulari içermektedir.

İKY 2139

Bilgisayar II

Dersin Amacı :
Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir.

Dersin İçeriği : 
Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access kullanımı

İKY 2149

Kamu Personel Yönetimi

Dersin Amacı :
Geçmişten bugüne kamu sektörünün içinde yer alan kamu personelinin haklarını, sorumluluklarını, yetkilerini ve yükümlülüklerini incelemek, tabi olduğu her türlü güncel Anayasal, yasal ve kurumsal düzenlemeler bağlamında değerlendirmek.

Dersin İçeriği :
Personel Yönetiminin önemi, tarihsel gelişimi, ilkeleri ve personel alım aşamasından itibaren tüm personel konularını kapsamaktadır.

İKY 2159

Mesleki Yazışmalar

Dersin Amacı :
Bu ders öğrenciye; bilgisayarda mesleki yazışmaları; resmi yazıları, iş yazıları ve özel yazıları, hızlı ve etkin şekilde yapabilmeyi öğretecektir.

Dersin İçeriği :
Yazışmaların niteliksel özellikleri Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları Yazı yazma süreciYazı yazma süreci Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri Resmi Yazı Türleri Resmi Yazı Türleri İş Yazılarının Bölümleri İş Yazılarının 2.Derece Bölümleri İş Yazısının Türleri İş Yazısının Türleri Özel yazı türleri Özel yazı türleri Gelen evrak işlemleri Giden evrak işlemleri

İKY 2179

Mesleki İngilizce I

Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :
Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma, Yazıyı düzeltme, Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Dil farklılıkları, Deyimler, Yüz yüze görüşme

İKY 2213

Muhasebe

Dersin Amacı :
Dersin amacı, muhasebe bilgilerinin çift taraflı muhasebe tekniğine göre yevmiye ve büyük deftere kayıtlanmasına ilişkin kuralların öğretilerek, bilanço ve gelir tablosu düzenleme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği :
Ders, muhasebe usul ve esaslarını uygulanması, açılış kaydı düzenlenmesi, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlenmesi, büyük defter düzenlenmesini içermektedir.

İKY 2223

Halkla İlişkiler

Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, halkla ilişkiler faaliyetleri yapma yeterlikleri kazandırmaktır.

Dersin İçeriği : 
Ders, görev ve sorumlulukları, halkla ilişkilerde mesaj; kamuoyu ve medya ile ilişkileri ile sponsorluk kavramlarını içerir.

İKY 2233

Pazarlama İlkeleri

Dersin Amacı :
Dersin amacı, pazarlamanın temel ilkelerinin, kavramlarının, süreç ve modellerinin aktarılmasıdır.

Dersin İçeriği :
Ders, pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeleri içerir.

İKY 2134

Performans Değerlendirme ve Ücret Sistemi

Dersin Amacı :
Dersin amacı, işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin performans değerleme ve ücret yönetimi fonksiyonunu yürütme ve yönetme donanımına sahip kılmaya çalışmaktır.

Dersin İçeriği :
Ders, İKY süreci, performans değerleme süreci ve teknikleri, iş değerleme ve yöntemleri, iş değerleme, ücret, performans ve ilişkisi, ücret teorileri, ücret sistemleri, ücret denetimi, ücret – verimlilik ilişkisine ilişkin teorik bilgiler içermektedir.

İKY 2194

Endüstriye Dayalı Eğitim II (Staj - II)

Dersin Amacı : 
Bu dönemin amacı, programına uygun olarak görmüş olduğu müfredat kapsamında mesleğin çalışma alanlarının ve uygulamalarının tanıtılması, mesleğini daha iyi tanıma ve sevmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği :
Bu dönem, çeşitli firmalarda teorik olarak görülen derslerin uygulamasını öğrenmeyi içermektedir.

CBU 2401

Girişimcilik

Dersin Amacı :
Dersin amacı, geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmaktır.

Dersin İçeriği :
Dersin içeriğinde, girişimcilik ilgili temel kavramlar ile satış ve reklam vb. konular oluşturur.

İKY 2108

Sunum Yöntem ve Teknikleri

Dersin Amacı :
Öğretim teknolojileri ile ilgili kavramları tanıyabilme,Öğretim materyallerini hazırlayabilme,kullanabilme, geliştirebilme. Öğretim materyallerini hazırlama ilkelerini kavrayabilme. Bilgisayar teknolojisini sınıf içinde uygulayabilme.

Dersin İçeriği : 
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme ile ilgili temel kavramlar çerçevesinde öğrenme kuramları ve öğretim tasarım yaklaşımlarının açıklanacaktır.Öğretim araçlarıı seçme,tasarlama ve etkin kullanma çalışmaları,eğitimde kullanılan görsel ve işitsel araçlar, bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitimin tanıtılması,uygulamaları hakkında bilgilendirme,öğretim materyallerinin değerlendirilmesini içermektedir.

İKY 2118

Eğitim, Geliştirme ve Kariyer Yönetimi

Dersin Amacı :
İşletmelerde eğitim programlarının hazırlanışı ve kariyer yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği : 
Eğitim ve Önemi, Eğitim Türleri, Eğitim Yöntemleri, Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Eğitim Planlaması ve Organizasyonu, Eğitim Bütçesinin, Yöntem ve Materyallerinin Belirlenmesi, Eğitim Uygulama Yöntemleri, Oryantasyon Ve Rotasyon, Eğitim Raporunun Hazırlanması, Ölçme Değerlendirme, Teknoloji Tabanlı Eğitimlerin İşletmelerdeki Uygulamaları; Kariyer ve Kariyer İle İlgili Tanımlar, Kariyer Yönetimi ve Planlama, Bireysel Kariyer Planlama, Kariyer Haritaları, Örgütsel Kariyer Planlama, Kariyer Geliştirme, Örgütlerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri, Kariyer Yönetimi ve Güncel Sorunlar

İKY 2258

Dosyalama ve Arşivleme

Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrenci, dosyalama ve arşivleme yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği :
1 Gelen belgeler 2 Giden belgeler 3 Dosyalama 4 Dosyalama sistemleri 5 Dosyalama sisteminin kurulması 6 Dosyalama süreci 7 Belge değişim süreci 8 Elektronik belgelerle işlem yapma 9 Elektronik belgeyi koruyucu önlemler 10 Dijitalleştirme 11 Elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha 12 Sektör tanımları ve sınıflandırması Arşiv tanımı ve çeşitleri 13 Kayıt sistemi 14 Arşivden belge yada dosyayı ödünç verme sistemleri Belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleri

İKY 2180

Mesleki İngilizce II

Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamalar yapmalarına yönelik beceri geliştirmeleri amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği : 
Telefonda görüşme Not alma Yazı okuma ve yazma Yazıyı düzenleme Formatı seçme Mesleki yazı yazma Görüşmeye hazırlık Görüşme yapma

İKY 2208

Meslek Etiği

Dersin Amacı :
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :
Bu ders etiğin kavramsal çerçevesi, mesleki etik değerler, mesleki etik ilke ihlalleri ve mesleki sorumlulukları içerir.

İKY 2218

Finansal Yönetim

Dersin Amacı :
Dersin amacı, mali tablolar üzerinde analiz ve yorum yapılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği :
Ders, finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinleri, oran analizi tekniği, fon akım analizi, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği ile statik ve dinamik analiz hakkında teknik bilgiler içermektedir.

İKY 1116

İşletme II

Dersin Amacı :
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüne yeni gelen öğrencilere genel işletmecilik konuları hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği : 
İşletme ve İşletme Yönetimi, Ekonomik bir birim olarak işletme,işletme çeşitleri,işletme kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü,işletme kuruluş yerinin seçimi,işletmenin fonksiyonları,işletme yönetiminde karar verme ve karar süreci.

IKY 1157

Mikro İktisat

İKY 2169

Davranış Bilimleri

İKY 2168

Örgütsel Davranış

OKD 1171

Üniversite Yaşam Kültürü

OKD 1172

Sosyal Çevre Kültürü

İKY 1202

İnovasyon

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Ahmetli Meslek Yüksekokulu - İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans