Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

YDI 1121

Yabancı Dil I

Dersin Amacı:
Birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini kavratmak.

Dersin İçeriği:
Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.

SIS 1101

Makine ve Teçhizat

Dersin Amacı:
Makine ve Teçhizat konularında bilgi sahibi olabilmek. Endüstride ve sanayide kullanılan makine ve teçhizatların çalışma şekillerinin öğrenebilme ve bunlarla ilgili iş güvenliği kurallarını uygulayabilmek.

Dersin İçeriği:
Makine bilgisi, makine elemanları, birimler standartlar, motorlar, basınçlı tüpler, kompresörler, kalorifer tesisatları, tibbi cihazlar, kaldırma iletme makineleri, tarım makineleri, doğal gaz ve petrol tesisatları.

AİT 1101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin Amacı:
1- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2- Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması 3- Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması

Dersin İçeriği:
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya Savaşı ve sonuçları 4- İşgaller ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi 5- Misak-I Milli ve T.B.M.M.’nin açılması 6- Savaşlar ve Lozan Antlaşması

TDL 1111

Türk Dili

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği:
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri.

SIS 1111

İş Güvenliğine Giriş

Dersin Amacı:
İş güvenliği ve işçi sağlığı programı hakkında, iş güvenliği konularında temel bilgilerin verilmesi

Dersin İçeriği:
İş Sağlığının Sosyal Boyutu / İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları Ve Belgeler / İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel Ve Kimyasal Faktörler / SSK Mevzuatına Göre Sağlık Mevzuatı / işyerinde Ortak Sağlık Birimi / Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri Ve Önlemleri / İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi / İş Ortamında Tozlar, Gazlar Ve Etkileri /İş sağlığının hukuksal boyutu

SIS 1151

Matematik

Dersin Amacı:
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturabilme.

Dersin İçeriği:
Küme ve Sayı kavramları, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Özel Fonksiyonları Türevleri, Türevin Geometrik ve Fiziksel anlamı, Belirsiz şekiller, Eğri çizimleri

SIS 1261

Bilgisayar

Dersin Amacı:
Bilgisayarla ilgili temel yazılım ve donanım birimleri hakkında temel bilgi edinir. İşletim sistemlerinin temel kullanım bilgilerini edinir. Temel düzeyde Office Word, Excel ve Power Point programlarını kullanmayı öğrenir.

Dersin İçeriği:
Temel bilgi teknolojileri kavramları, donanım, yazılım, PC, Server, CPU, RAM, Sabit Disk, VGA kartı, Anakart, CD-ROM ve diğerleri…, İşletim sistemleri ve Windows işletim sistemleri ve dosya yönetim sistemleri, Windows masaüstü ve dosya yönetim sistemi. Dosya sıkıştırma, virüs ve temizleme. Office Word kullanımı. Office Excel kullanımı, Office PowerPoint kullanımı. İnternet kullanımı.

SIS 1131

Temel Hukuk

Dersin Amacı:
Temel hukuk bilgisinin öğretilmesi

Dersin İçeriği:
Temel hukuk kavramları ve açıklamaları, temel hukuki ilişkiler.

YDI 2102

Yabancı Dil

Dersin Amacı:
Birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini kavratmak.

Dersin İçeriği:
Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak

İSG 1162

Endüstriye Dayalı Eğitim I (Ede)

Dersin Amacı:
Derslerde öğrenilen teorik bilgileri pratiğe çevirme becerisi kazanma

Dersin İçeriği:
Teorik bilgilerin, iş yerinde tamamını pratik olarak uygulamayı kapsar

AİT 2102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin Amacı:
1- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2- Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması 3- Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması

Dersin İçeriği:
1- Atatürk İnkılapları 2- Atatürk İlkeleri 3- Tek Parti Dönemi 4- Çok Partili Hayata Geçiş 5- 1950 ve Sonrasındaki Siyasi Gelişmeler

TDL 2102

Türk Dili

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği:
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

SIS 1141

Ergonomi

Dersin Amacı:
Çalışma, günlük hayatta karşılaşabilecekleri ergonomi problemleri, kas iskelet hastalıkları ve bunların etkilerini, çözüm yöntemlerini öğrenme,Ergonomi ve İş Güvenliği ilişkisini kavrama.

Dersin İçeriği:
Ergonominin tanımı önemi,İnsan Faktörleri ve İş verimliliği, insan Vücudu, Çalışma Ortamındaki Fiziksel Koşullar,Kontrol ve Kumanda Düzenekleri, / Yüklenme ve Zorlanma, / Çalışma ve Dinleme Süreleri, / iş Gerilimi Yorgunluk ve Bıkkınlık, / Çalışma Enerjisi ve işlerin Enerji Gereksinimleri, / Ergonomi ve İş Güvenliği ilişkisi, Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, / İşyerlerinde Ergonomik inceleme

SIS 1121

Kimyasallar ve Tehlikeleri

Dersin Amacı:
İşyerindeki sağlığa zararlı kimyasal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği:
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması Kanserojen, mutojen ve toksik maddeler Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizat Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler İlgili mevzuat

SIS 1152

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları

Dersin Amacı:
iş sağlığı ve meslek hastalıklarının temel konularını öğrenmek, güncel meslek hastalıkları ve işçi sağlığını etkileyen durumlarla ilgili bilgi sahibi olmalak, iş sağlığı konusunun önemini ve gereğini kavramak.

Dersin İçeriği:
Meslek hastalıkları,Hangi iş kollarında nasıl hastalıklar önemlidir,Hastalıkları tanımak,çalışanları ve iş yerini çeşitli tehdit durumlarından korumak için gerekli kurallar ve mevzuat.

SIS 1102

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dersin Amacı:
Bireysel ve toplu iş mevzuatı ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği:
4857 sayılı iş kanunu, 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme, grev ve lokavt kanunu ile 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu.sözleşmesinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt, sosyal güvenlik sisteminin temel bileşenleri, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik reformu.

İSG 1106

Mesleki Bilgisayar

İSG 2103

İlk Yardım I

Dersin Amacı:
ilkyardımın önemimi kavratma ve ilkyardım bilgilerini verme

Dersin İçeriği:
Genel ilkyardım bilgileri

SİS 2131

Elektrik İşlerinde Güvenlik

Dersin Amacı:
Bu derste, öğrenciyi elektrik ve ilgili konular hakkında bilgilendirmek, elektrik tesislerinde ve elektrik ile çalışmalarda iş güvenliği tedbirlerini uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Elektrik ile ilgili temel tanımlar, Elektrik tesislerinde ve elektrikle çalışmalarda güvenlik, Elektriğin etkileri, Statik elektrik, olumsuz etkileri ve gerekli tedbirler, Yıldırım etkileri ve korunma yöntemleri, Topraklama, Patlayıcı ortamlarda (Ex-Proof) elektrik işleri güvenliği, Elektrik işlerinde kişisel koruma araçları, Elektrik kazalarında ilk yardım.

SİS 2121

İş Güvenliği Eğitim Metodları

Dersin Amacı:
İş güvenliği konusunda yetişkinlere eğitim verebilmeyi öğrenmek.

Dersin İçeriği:
Eğitim metotları, yetişkin eğitimi, İSG yetişkin eğitimi mevzuatı, Eğitim teknikleri, öğrenme metodları

SİS 2111

Yapı İşlerinde Güvenlik

Dersin Amacı:
İşyerleri ve eklentilerinde kullanılan elektrik, aydınlatma,güvenlik vb. sistemler hakkında bilgilendirme.

Dersin İçeriği:
Yangın Güvenlik Sistemleri / Hırsız Güvenlik Sistemleri / Kamera Sistemleri / Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri / Aydınlatma Sistemleri / Bina İçi Haberleşme Sistemleri / Geçiş Kontrol Sistemleri / İklimlendirme Sistemleri

SİS 2261

Taşıma ve Depolama

Dersin Amacı:
Endüstriyel alanda, iş yerlerinde, çalışma ortamlarında ve depo alanlarında kimyasalların, malzeme ve teçhizatların taşıma ve depolama şartlarının detaylarını ve kanuni mevzuata uygunluğunun aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Uluslar Arası Kurallara Ve Standartlar Uygun Nakliyat Ve Taşımacılık / İstifleme Ve Kuralları / Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları / Depo özellikleri / İşaretlendirme / Yönlendirme / İş Kazaları / Alınması Gerekli Önlemler / Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi.

İSG 2125

İsg Yönetim Sistemleri

Dersin Amacı:
İşyerlerinde işin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla yapılan sistemli çalışmalar olan OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri hakkında bilgilendirmek

Dersin İçeriği:
Terimler,Kanun, yönetmelik, tüzüklere uyumu güvence altına almak,İş sağlığı konusunda sürekli gelişmeyi sağlamak,,İş gücü kaybını azaltmak,Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek,Motivasyon sağlamak,İş sağlığına genel bakış,Risk denetimi planlaması,OHSAS yönetim programı,Eğitim ve yeterlilik,Acil durum hazırlığı ve tepkisi,Performans ölçümü, izleme ve ölçme

SIS 1132

İtfaiyecilik ve Yangından Korunma

Dersin Amacı:
Yanmanın çeşitleri,yanmanın dereceleri,yangından korunma ve müdahale etmenin yollarını öğrenmek

Dersin İçeriği:
Yanma nedir Yanmanın koşulları Yanmanın çeşitleri Yanma ürünleri Yangın Yangının sebepleri Yangının evreleri Yangını etkileyen faktörler Yangının sınıfları Yangını söndürme prensipleri Yangın söndürme maddeleri

SIS 1112

Etiketleme ve İşaretleme

Dersin Amacı:
İş güvenliğinde kullanılan etiket ve işaretler hakkında bilgilenmek

Dersin İçeriği:
Araç/ Gereç / Malzeme / Koruyucu Ekipman / Teçhizat Ve Tüm Bağlantı Elemanlarının, Tehlike, Kalite, Kimyasal, Fiziksel, Sağlık, Özel işaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri / Kalibrasyon / Eğitim Ve Uygulama Koşulları / Bilgisayar Ortamında Kodlama Ve Barkod Sistemleri.

İSG 2174

Mesleki Uygulama

Dersin Amacı:
Öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri, İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görev alabilecekleri kuruluşlarda, uygulama yapabilme becerisi kazanmak.

Dersin İçeriği:
İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışabileceği her kuruluşta mesleki gereklerin yapılabilirliğini kapsar.

İSG 2194

Endüstriye Dayalı Eğitim II (Ede)

Dersin Amacı:
Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe çevirme becerisi kazanma

Dersin İçeriği:
Teorik bilgilerin iş yerinde tamamını pratik olarak uygulamayı kapsar

CBU 2401

Girişimcilik

Dersin Amacı:
Dersin amacı, geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmaktır.

Dersin İçeriği:
Dersin içeriğinde, girişimcilik ilgili temel kavramlar ile satış ve reklam vb. konular oluşturur.

SİS 2141

İsg Risk Değerlendirme

Dersin Amacı:
Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği:
Risk yönetimi ve genel yönetim, Tehlike ve risk kavramları, Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler, Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi, Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri, Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı, Risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları ,Risk analizi ve teknikleri, Risk değerlendirme uygulamaları, İlgili mevzuat.

SIS 1142

Endüstriyel Hijyen

Dersin Amacı:
İşyerinde sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği:
İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri; 1. Gürültü ve titreşim 2. Termal konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma) 3. Aydınlatma 4. Tozlar

İSG 2126

Toplam Verimli Bakım

Dersin Amacı:
İşletmelerdeki bakım faaliyetleri,önemi,verimliliğe etkileri,Organizasyonda malzeme, enerji, ekipman ve personel ile ilgili kayıpların ortadan kaldırılması için bakım ve onarım çalışmalarının planlı ve düzenli bir şekilde yapılması konularında bilgilendirmek

Dersin İçeriği:
Bakım kavramı, bakım yönetimi, planlı bakım, kestirimci bakım, önleyici bakım, toplam üretken bakım, bakım planlama prensipleri, bakım çizelgeleme prensipleri, bilgisayar destekli bakım yönetimi

GSH 1131

Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Öğrencilere; Türk Halk Oyunları yöre bilgileri, sahne teknikleri, Türk Halk Bilimi, Ritmik Hareket Beceri, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı ile bu dersleri destekleyici oyun eğitimi, Kültür ve Öğretim Yöntemleri dersleri verilmektedir.

Dersin İçeriği:
Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,

GSM 1131

Güzel Sanatlar I - Müzik (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Öğrencinin; müziğin insan hayatındaki önemini, müzik kültürümüzün zenginliğini, ulusal müziğimizin özelliklerini bilmesini, kendi sesini tanımasını ve bilinçli şekilde kullanmasını, bireysel ve toplu şarkı söyleme kurallarını öğrenmesini, ulusal çalgıları tanımasını ve farklılıklarını algılamasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Müzik kültürümüz, ulusal müzik türlerimiz, ozanlarımız, insan sesinin oluşumu, dönüşümü, çeşitleri, doğru konuşma ve şarkı söyleme kuralları ve ulusal çalgılarımız.

GSR 1131

Güzel Sanatlar I - Resim (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Resimde estetik elemanları ve kompozisyonu kavratmak ve uygulamak. Farklı resim tekniklerini ve malzemelerini tanıtmak ve uygulatmak. Sanat akımları ve üsluplarını kavratma ve bunları analiz edebilmek.

Dersin İçeriği:
Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

BED 1131

Beden Eğitimi I (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Yaşam boyunca fiziksel aktivite bilinci gelişmiş, egzersiz yapabilme bilgi ve becerisine sahip, uygun sosyal beceri geliştirmiş, yaratıcı, işbirliği yapabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişimlerini desteklemek.

Dersin İçeriği:
Egzersiz öncesi fiziksel ve psikolojik hazırlığın yararları ve çeşitleri. Açık alan yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı). Hareketli yaşamın sağlığa etkileri ve bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin açıklandığı teorik anlatımları kapsayan dersler. Takım Sporlarında; voleybol, basketbol, futbol vb temel teknik öğrenimi. Sınıflar ve/veya bölümler arası müsabaka etkinlikleri. sorumluluk duygusunun gelişimi. Egzersizin bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin farkındalığı. Seçilen branşlara yönelik (tenis, voleybol, basketbol, futbol..vb) temel tekniklerin öğrenimi. Sınıflar ve/veya bölümler arası müsabaka etkinlikleri.

İSG 1001

Üniversite Yaşam Kültürü (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Bu ders ; öğrencinin bulunduğu üniversite ortamında, üst düzey verimle faydalanmasını amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Üniversite bünyesindeki tüm teknik imkan ve olanaklardandoğru bir biçimde kazanımını sağlarken, sosyal ortam ve sürekli etkinliklerde yer almasına imkan sağlamaktadır.

MKT 1241

Robotik ve Yaşam (Ortak Seçmeli)

SMY 1233

İşaret Dili (Ortak Seçmeli)

BED 1132

Beden Eğitimi II (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Yaşam boyunca fiziksel aktivite bilinci gelişmiş, egzersiz yapabilme bilgi ve becerisine sahip, uygun sosyal beceri geliştirmiş, yaratıcı, işbirliği yapabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişimlerini desteklemek.

Dersin İçeriği:
Egzersiz öncesi fiziksel ve psikolojik hazırlığın yararları ve çeşitleri. Egzersiz ve günlük hayatta süresince karşılanabilecek problemlere karşı temel ilk yardım eğitiminin verilmesi. Açık alan yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı). Hareketli yaşamın sağlığa etkileri ve bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin açıklandığı teorik anlatımları kapsayan dersler. Takım Sporlarında; voleybol, basketbol, futbol vb temel teknik öğrenimi. Sınıflar ve/veya bölümler arası müsabaka etkinlikleri.

GSM 1132

Güzel Sanatlar II - Müzik (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Öğrenciye temel müzik eğitimi ve müzik genel kültür bilgileri sunarak müzik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kendisini müzikle ifade etme yeteneğini arttırmak.

Dersin İçeriği:
Müzik Türleri (dönemler, besteciler, özellikler) ve Temel Müzik Bilgileri (nota yazmanın doğası ve amacı, nota bilgisi) , ritim ve nüans bilgisi.

GSR 1132

Güzel Sanatlar II - Resim (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Dersin amacı, öğrencinin resimsel alt yapısının oluşturulması bağlamında öğrencilere resmin temel elemanlarından yararlanarak doğru görmeyi, formları (biçimleri) plastik olarak doğru tanımlayabilmeyi, biçimler arası doğru plastik ilişkiler kurabilmeyi ve bunları doğru aktarabilmeyi öğretmektir.

Dersin İçeriği:
Canlı ve cansız objelerden oluşturulan kompozisyonlarla farklı yüzeyler üzerinde farklı tekniklerle çalışmalar yapılması, kağıt üzerine çizgi ile ton ve hacim verme çalışmaları, füzen ile lekesel (kalın çizgilerle) desen oluşturma, lavi ve kolaj çalışmaları

GSH 1132

Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Öğrencilere; Türk Halk Oyunları yöre bilgileri, sahne teknikleri, Türk Halk Bilimi, Ritmik Hareket Beceri, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı ile bu dersleri destekleyici oyun eğitimi, Kültür ve Öğretim Yöntemleri dersleri verilmektedir.

Dersin İçeriği:
Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,

SMY 1202

Mesleki Etik Değerler (Ortak Seçmeli)

İSG 1222

Sosyal Çevre Kültürü (Ortak Seçmeli)

Dersin Amacı:
Bu ders; üniversite içerisindeki öğrenci iletişimi ve üniversitenin aynı zamanda dış çevreyle olan ilişkisi üzerinde sağlıklı bir iletişim kurmayı amaçlar.

Dersin İçeriği:
Üniversite ve toplum arasındaki karşılıklı ilişki üzerinde farklı yaklaşımlar sunmaktadır.Üniversitenin çok daha aktif bir rol alması için yeni yaklaşımlar sunar.

İSG 1231

Temel İletişim (Seçmeli)

Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği:
Sözlü-sözsüz iletişim kurmak ve Yazılı İletişim kurmak, örgütsel iletişim kurmak

İSG 1241

Genel Kimya (Seçmeli)

Dersin Amacı:
Kimya ana kaide ve esaslarını öğrenmektir

Dersin İçeriği:
Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması,atomun yapısı,tarihsel gelişimi,atomu oluşturan parçacıklar,kuantum numaraları,periyodik tablo veözellikleri,molekül orbital kuramı,bağ kavramı,kimyasal adlandırma,kimyasal bilesikler,mol kavramı,kimyasal hesaplamalar,çözeltiler,çözelti derişimleri,asit-baz kavramı ve dengesi

SİS 2151

İş Güvenliği Mevzuatı

Dersin Amacı:
İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki mevzuat hakkında giriş düzeyinde bilgilendirmek

Dersin İçeriği:
anayasa, kanun, khk, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat

İSG 1212

İş Güvenliği Mevzuatı I (Seçmeli)

Dersin Amacı:
İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki mevzuat hakkında giriş düzeyinde bilgilendirmek

Dersin İçeriği:
anayasa, kanun, khk, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat

İSG 1202

Acil Durum Yönetimi (Seçmeli)

Dersin Amacı:
Öğrenciye, acil durum ve afet yönetimi ile ilgili temel bilgiler kazandırmak.

Dersin İçeriği:
Acil durum yönetim gereksinimi ,Kavramlar ve tanımlar,Acil durum yönetiminin evresi ,Temel hizmetler,Temel hizmetler Ek kaynak gereksinimi,Özel sektör kaynakları,Yardım isteme Entegre acil durum yönetimi,Koordinasyon,Dört evrede koordinasyon,Acil durum yönetimi ekibinin birbirine bağımlılığı,Karşılıklı iletişim

İSG 2253

İş Hayatında İngilizce (Seçmeli)

Dersin Amacı:
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği:
Seyahat, Yiyecek ve içecek, Kıyafetler, İletişim, Karşılaştırmalar, Dünyamız, Günlük yaşam, Deneyimler Şimdiki zaman, soru biçimleri Gelecek zaman Hava durumu sözcükleri Öneri cümleleri ‘’Shall I / Shall we / Let’s / What about / how about Sıfatlar ve zarflar, /-ed/ and /-ing/ ile biten zarflar.

İSG 2263

Uyarı İşaretleri, Levha Standartları ve Koruyucu Ekipmanlar (Seçmeli)

Dersin Amacı:
İşyerlerinde kullanılan uyarı işaretleri ve levhaların standartlarını, anlamlarını, kullanım yerleri hakkında bilgilendirme.

Dersin İçeriği:
İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri.

İSG 2273

Senkro - Servo Sistemleri (Kont.Sist.) (Seçmeli)

Dersin Amacı:
Bu derste otomasyonun temel prensiplerini, Senkro ve Servo sistemlerin elemanlarının özelliklerini ve çalışmal prensiblerini, D.A. ve A.A. motorlarının açık devre ve kısa devre hız kontrollerini yapmayı, İşlemsel yükselteçlerle PID kontrolü kavrayabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Mekanizmalarda kullanılan güç kaynakları, Mekanizmalarda kullanılan güç kaynakları, Potansiyometreler ve yükselteçler, Potansiyometreler ve yükselteçler, D.A. servo.motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü, D.A. servo.motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü, D.A. servo.motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü D.A. servo.motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü A.A.servo motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü, A.A.servo motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü, Tork senkro ve kontrol senkroların temel yapısı, Senkro konum kontrol sisteminin çalışması ve davranışı, Tork iletici ve alıcısının çalışma prensipleri, kontrol modları Tork iletici ve alıcısının çalışma prensipleri, kontrol modları.

İSG 2243

Periyodik Kontrol ve Denetim (Seçmeli)

İSG 2244

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Rapor ve Belgelendirme (Seçmeli)

İSG 2284

Endüstride Psikoloji (Seçmeli)

Dersin Amacı:
ENDÜSTRİDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE YÖNELİK DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİNİN ÖĞRENİMİ

Dersin İçeriği:
ENDÜSTRİDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ PRATİĞE UYGULANIŞI

İSG 2274

İsg Bilgisayar Uygulamaları (Seçmeli)

Dersin Amacı:
OSGB yazılımlarının kullanılabilmesi amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği:
İş Sağlığı ve Güvenliği Otomasyon Programlarını Öğrenme ve Uygulama

SİS 2251

Madenlerde Havalandırma Emniyet ve Sağlık

Dersin Amacı:
Yeraltı madenlerinde emniyetli ve sağlıklı bir ocak atmosferinin yaratılabilmesi, yeraltında çalışanlara yeterli miktarda ve uygun kalitede hava sağlanması için gerekli bilgilerin öğretilmesi.

Dersin İçeriği:
Havanın özellikleri, Gazlar, Metan patlaması, Tozlar, Kömür tozu patlaması, Ocak iklimi, Ocak yangınları, gaz-toz-hava ölçümleri, hava akışının temel prensipleri, havayolu dirençleri, havalandırma devreleri, ocak direnci hesaplama, doğal havalandırma, mekanik havalandırma, vantilatör seçimi, çoklu vantilatörle havalandırma, tali havalandırma, havanın ocak yollarında dağıtılması, vantilatör tesisleri

İSG 2254

Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği

Dersin Amacı:
Ölçme, kalibrasyon tanımını, temel ve elektriksel birim standartlarını kavrayabilme. Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hatalarının çeşitleri ve hesaplamasını yapabilme. Ölçme aletlerinin çalışma ilkelerini tanıyabilme.

Dersin İçeriği:
Ölçme, kalibrasyon, fiziksel ve elektriksel standart birimler ve birim çevirmeleri. Hata, gecikme ve ölçüm cihazı ile ilgili temel etkiler. Hataların sınıflandırılması ve bileşkeleri. Akım, gerilim ve güç ölçümleri. Elektriksel, mekanik büyüklüklerin anlık, ortalama ve tepe değerleri. Aktif ve reaktif güç tanımı ve ölçülmesi. D'arsonval galvanometre, elektrodinamik metreler, genel sınıflandırmalar, wattmetre, voltmetre ve ampermetreler. Direnç, sığa ve indüksiyonun ölçülmesi. Osiliskopla yapılan ölçümler.

SOD 1101

Meslek Etiği

SOD 1102

Sosyal Sorumluluk

SIS 1122

Toplam Verimli Bakım ve Periyodik Kontrol

SIS 1112

Etiketleme ve İşaretleme

Dersin Amacı:
İş güvenliğinde kullanılan etiket ve işaretler hakkında bilgilenmek

Dersin İçeriği:
Araç/ Gereç / Malzeme / Koruyucu Ekipman / Teçhizat Ve Tüm Bağlantı Elemanlarının, Tehlike, Kalite, Kimyasal, Fiziksel, Sağlık, Özel işaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri / Kalibrasyon / Eğitim Ve Uygulama Koşulları / Bilgisayar Ortamında Kodlama Ve Barkod Sistemleri.

SIS 1142

Endüstriyel Hijyen

Dersin Amacı:
İşyerinde sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği:
İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri; 1. Gürültü ve titreşim 2. Termal konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma) 3. Aydınlatma 4. Tozlar

İSG 2114

İtfaiyecilik ve Yangından Korunma

Dersin Amacı:
Yanmanın çeşitleri,yanmanın dereceleri,yangından korunma ve müdahale etmenin yollarını öğrenmek

Dersin İçeriği:
Yanma nedir Yanmanın koşulları Yanmanın çeşitleri Yanma ürünleri Yangın Yangının sebepleri Yangının evreleri Yangını etkileyen faktörler Yangının sınıfları Yangını söndürme prensipleri Yangın söndürme maddeleri

SİS 2101

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

MYO 2000

İş Yeri Uygulama Eğitimi

SOD 1212

İnovasyon Yönetimi

Celal Bayar Üniversitesi - Soma Meslek Yüksekokulu - İş Sağlığı ve Güvenliği