Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

AIT 1101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
1- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2- Türk gençliğine, milli tarih şuuru ve güveni kazandırılması 3- Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması

Dersin İçeriği:
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya Savaşı ve sonuçları

IKT 1161

İktisada Giriş (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
İktisat öğrenimine yeni başlayan öğrencileri iktisatın ve mikroekonominin temel kavramları, hanehalkları ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci ve maliyet oluşumu, fiyat sistemi, mal ve faktör piyasalarının işleyişi ve piyasa yapıları hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Öğrencilere milli gelirin hesaplanması, işsizlik, enflasyon, durgunluk, ekonomik büyüme, faiz ve ücret düzeyinin belirlenmesi gibi temel makro iktisat kavramlarını giriş düzeyinde vermek ve analiz etmektir.

Dersin İçeriği:
İktisadi kavramlar, talep, arz, piyasa dengesi, talep ve arz esneklikleri, tüketici dengesi, üretim süreci, kısa ve uzun dönem maliyetler, üretim kararı, ölçek ekonomileri, mal piyasaları, girdi piyasalarına giriş, genel denge ve etkinlik. Makro iktisadın kapsamı, milli gelir hesaplaması, tüketim ve yatırım, çarpan analizi, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik büyüme, döviz kurları, ödemeler dengesi, maliye politikası, para arzı ve talebi, para politikası, mal ve para piyasaları arasında etkileşim, toplam talep, toplam arz, milli gelir ve fiyat düzeyi, makro iktisatta son yıllarda gelişmeler.

ISL 1121.

İşletme Yönetimi I

Dersin Amacı:
Dersin amacı, işletme ve işletme yönetiminin temel kavramlarını ve amaçlarını öğretmek, çevre ile ilişkilerini saptamak, işletmelerin sınıflandırmasını yapmak, işletmenin kuruluş aşamalarını sıralamak, işletme fonksiyonlarını öğretmek, liderlik ve yönetim konularında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği:
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon.

ISL 1111

Muhasebe I (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Bu derste; günlük ve iş hayatımızda önemli olan ticari belgelerin, İşletme ve kurumların karşılaşmış oldukları ticari işlemlerin, elde etmiş oldukları gelirlerin, katlandıkları giderlerin nasıl ve ne şekilde kaydedileceği, raporlamanın ne şekilde yapılacağı, bilanço ve gelir tablosunun nasıl oluşturulacağı öğrencilerin derse aktif katılımı ile tartışmalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri, Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Dönen Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Yabancı Kaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Özkaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları

ISL 1141

Temel Bilgi Tekn. Kullanımı (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Bu ders öğrencilere gerek günlük yaşamlarında gerekse mesleki kariyerlerinde kullanabilecekleri temel bilgisayar ve MS Word bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencinin giriş düzeyinde bilgisayar hakkında bilgi sahibi olması, bilgisayar donanım parçalarını tanıması, Windows’u ve Internet’I rahatlıkla kullanması ve MS Word programını etkin biçimde kullanması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Bilgisayar tanımı, işlevleri, tarihçesi, çevre birimleri; Bilgisayar donanım parçaları; Windows 7’yi tanımak, kişiselleştirmek, denetim masasını ve donatıları kullanmak; Internet ve Bilgisayar güvenliği; MS Word 2010’u tanımak, metinler üzerinde çalışmak, metinleri biçimlendirmek, paragrafları biçimlendirmek, tablolar ile çalışmak, sayfa yapısı ile çalışmak, eklentiler, baskı önizleme ve yazdırma, içindekiler oluşturmak ve word’ün gelişmiş özelliklerini kullanmak.

KMY 1121

Hukukun Temel Kavramları(İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Dersin İçeriği:
Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun ve özel hukukun alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması, hakların kaybedilmesi

TDL 1111

Türk Dili-I (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği:
Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri.

YDI 1121

Yabancı Dil I - İngilizce (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini kavratmak.

Dersin İçeriği:
Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.

ISL 1101.

Genel Matematik

Dersin Amacı:
İşletme mezunu bir Yönetici adayının başarılı bir planlama için, iş dünyasının karmaşık ve çok sayıda veri içeren sorunları karşısında etkin kararlar verebilmesi amacıyla, temel matematik bilgisinin iyi olması gerekmektedir. Bu amaçla yeterli matematik donanımına sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği:
Temel Matematik bilgisi; Fonksiyon türleri; fonksiyon türlerinin iktisadi ve idari bilimlerde nasıl kullanıldığına dair bilgi; faiz ve annüite hesapları

IKT 1162

Mikro İktisat (işletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
Bu derste öğrenciye mikro iktisatla ilgili temel konularla birlikte fiyat mekanizmasi önderliğinde piyasanin nasil işlediği ve özellikle aksak rekabet piyasalarinin teorik yapisi verilerek günümüze uyarlanmaya çalışılmaktadir.

Dersin İçeriği:
Mikro iktisadi terimler, tüketim kurami,üretim kurami,piyasalar da fiyat oluşumu, tamrekabet piyasasi, aksak rekabet piyasalari, mal ve faktör piyasalari kismi denge analizi, genel denge analizi.

ISL 1122

İşletme Yönetmi II (İşletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
İşletmelerde yönetim kavramı ve işlevlerinin açıklanmasıyla tüm işletme fonksiyonlarının öğrencilere benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Yönetim tanımı ve işlevleri, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finansman fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu,

ISL 1142

Temel Bilgisayar Bilimleri (işletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
Bu ders öğrencilere gerek günlük yaşamlarında gerekse mesleki kariyerlerinde kullanabilecekleri MS Excel ve MS Powerpoint bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda MS Excel programında oluşturulacak çalışma kitabında öğrenciler tablolar oluşturabilir, grafik çizebilir, ileri seviyede formüller oluşturabilir, bu formülleri istediği gibi düzenleyebilir, özel veri giriş elemanları oluşturabilir, sıralama ve filtreleme yapabilir. MS Powerpoint programı ile yeterli düzeyde sunu hazırlama, düzenleme ve sunmayı gerçekleştirebilir.

Dersin İçeriği:
Temel MS Excel bilgileri, veri kullanımı ve çizim yapma, formül ve fonksiyonların kullanımı, verilerin süzülmesi ve sıralanması, temel MS Powerpoint bilgileri slayt oluşturma, biçimlendirme, düzenleme, slayt görünümleri ve yazdırma uygulamaları.

YDI 1122

Yabancı Dil II - İngilizce (İşletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
Birinci sınıf öğrencilerine temel İngilizce bilgisini kavratmak.

Dersin İçeriği:
Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.

AIT 1102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (İşletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
1-Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı,hür, demokratik ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2-Türk gençliğine milli tarih şuuru kazandırılması 3-Türk çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin kavratılması

Dersin İçeriği:
1-Atatürk İnkılapları 2-Atatürk İlkeleri 3-Tek parti dönemi 4-Çok partili hayata geçiş 5-1950 ve sonrasındaki siyasi gelişmeler

ISL 1112

MUHASEBE II (İşletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
Gelişen ekonomik hayat içerisinde önemli olan ticari belgelerin, İşletme ve kurumların karşılaşmış oldukları ticari işlemlerin, elde etmiş oldukları gelirlerin, katlandıkları giderlerin nasıl ve ne şekilde kaydedileceği, dönem sonu karlılık ve zarar durumlarının nasıl belirleneceği, dönem sonu özet tabloların ne şekilde hazırlandığı, raporlamanın ne şekilde yapılacağı, Bilanço ve gelir tablosunun nasıl oluşturulacağı öğrencilerin derse aktif katılımı ile tartışmalı olarak öğretilmeye çalışılacak, Dönem Sonu Muhasebe işlemleri nin uygulamaları mali tabloların hazırlanışı ve muhasebe sürecinin dönemsellik kavramı çerçevesinde bütünleştirilmesi uygulamadan örneklerle genel muhasebe kayıt yöntemlerinin pekiştirilerek uygulamalarının öğrenci tarafından sağlanabilmesi.

Dersin İçeriği:
Genel Muhasebe II dersinin içeriğinde Muhasebe I dersinde ele alınmış olan Muhasebe tanım ve kavramları ile Muhasebe dönem içi kayıt tekniklerinin uygulamalarından Tek düzen hesap planı ve TFRS çerçevesinde muhasebe sisteminin işleyişinin ele alınması, Envanter İşlemlerinin Aşamaları Ve Değerleme Ölçüleri, Hazır Değerlerde Envanter Ve Değerleme İşlemleri, Menkul Kıymetlere, Ticari Alacak Ve Diğer Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri, Stokların Değerlemesi Ve Envanteri, Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Envanter Ve Değerleme, Amortisman Yöntemleri Ve Uygulamaları, Gelir Tablosu Hesaplarına İlişkin Uygulamalar, Bilanço Ve Gelir Tablosu Çıkarılmasına İlişkin Uygulamalı Monografiler

ISL 1132

Davranış Bilimleri

Dersin Amacı:
Bireyin kendisini ve başkalarını tanıyarak kendisinin ve başkalarının davranışlarını anlaması ve açıklaması

Dersin İçeriği:
Davranış bilimlerinin amaçları ve kullanılan araştırma yöntemleri, modern bilim ve bilimsel araştırma yönteminin mantığı, öğrenme kuramları, kişilik ve kişilik kuramları, algılama, tutum, empati ve beden dili, sosyal etki ve uyma, propaganda (etkileyici iletişim), saldırganlık, toplumsal cinsiyet

TDL 1112

Türk Dili-II (İşletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği:
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

ISL 1102

İşletme Matematiği

Dersin Amacı:
İşletme mezunu bir Yönetici adayının başarılı bir planlama için, iş dünyasının karmaşık ve çok sayıda veri içeren sorunları karşısında etkin kararlar verebilmesi amacıyla, temel matematik bilgisinin iyi olması gerekmektedir. Bu amaçla yeterli matematik donanımına sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği:
Temel Matematik bilgisi; Türev ve diferansiyel, çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonların işletme bölümünde uygulamaları

IKT 2163

Makro İktisat (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Makro ekonominin temel kavramlarını öğretmek ve makro konularında analiz yeteneğini geliştirmek

Dersin İçeriği:
1. Makro Ekonominin Temel Kavramları 2. Makro ekonominin Yöntemine İlişkin Temel Kavramlar 3. Gelir Dağılımı İstihdam ve İşsizlik 4. Klasik ve Neo-klasik Teori 5. Klasik ve Neo-klasik Teoride Piyasalar 6. Mal ve Hizmet Piyasaları 7. Kapalı Ekonomide Milli Gelir Dengesi 8. Toplam Mal Talebinin Bileşenleri 9. Mal ve Hizmet Piyasalarında Genel Denge Analizi 10. Çarpan Mekanizması 11. Para Piyasası 12. Para talebi ve Para Arzı Analizi 13. Enflasyon-Stagflasyon ve Deflasyon 14. Para Piyasasında Genel Denge ve Kaymalar 15. Dersin Genel Değerlendirilmesi

ISL 2103.

İstatistik I

Dersin Amacı:
İstatistik I dersinin temel amacı öğrencileri işletme yönetimi ve ekonomi alanında istatistiğin temel kavramlarıyla tanıştırmak, onlara gerçek dünya sorunları ve problemlerine ilişkin istatistiksel düşünce ve yöntemleri kullanma yeteneği kazandırmaktır.

Dersin İçeriği:
-istatistik biliminin uğraştığı işlerin örneklerle açıklanması ve buna dayanarak istatistiğin tanımlanması -Yönetimsel olarak karar vermede istatistiğin önemi (Belirlilik ve belirsizlik altında karar verme) -Anakütle ve örneklem -Merkezi eğilim ölçüleri -Dağılım Ölçüleri -Verilerin grafiklerle gösterimi (histogram ve poligonlar, pastagrafiği vb.) -Olasılık ve olasılık kuralları -Koşullu Olasılık ve Bayes Teoremi -Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları (Binom Dağılımı, Hipergeometrik dağılım, Multinom Dağılımı ve Poisson Dağılımı) -Sürekli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları (NormalDağılım, Merkezi Limit Teoremi, Üstel Dağılım, Binom ve Poisson Dağılımın Normal Dağılıma Yakınsaması )

ISL 2113.

Finansal Tablolar Analizi

Dersin Amacı:
Derste, Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kapsamlı Gelir Tablosu, Fon Akım ve Nakit Akış Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu gibi finansal tabloların nasıl hazırlandığının ve mali analiz tekniklerinin örneklerle öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olan ve bilgi kullanıcılarına özellikle planlama, karar alma ve kontrol aşamalarında finansal bilgi ihtiyacını karşılayan finansal tabloların unsurlarını ve içeriklerini, ilgili tabloların analizinde kullanılan tekniklerin örneklerle ele alınması.

ISL 2143.

Yönetim - Organizasyon

Dersin Amacı:
Bu derste öğrencilerin örgütlerin verimli ve etkin yönetilmesi için gerekli kuramsal ve kavramsal bilgileri, bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeleri, örgütün daha iyi yönetilmesinde etkili olan yönetsel davranışları yorumlayabilmeleri ve karşılaştırma yaparak aralarındaki ilişkileri analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar, klasik, neo-klasik, modern yönetim ve organizasyon kuramları ile günümüzde uygulamada sıkça görülen modern sonrası yönetim kavramları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Motivasyon, liderlik, kültür, stres yönetimi gibi örgütsel davranışla ilgili konular da ele alınmaktadır.

MLY 2163

Kamu Maliyesi (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Bu derste öğrencilere kamu faaliyetleri ekonomik, hukuki, idari ve siyasi yönleri ile analiz edilerek; kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergiler, kamu bütçesi, kamu kesiminde siyasi karar alma ve oylama gibi temel konularda teorik bilgiler verilecektir.

Dersin İçeriği:
Kamu maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları ile ilişkisi; kamu ekonomik faaliyetleri ve özel kesim ile ilişkisi; kamu harcamalarının tanımı ve finansmanı.

ISL 2133.

Pazarlama İlkeleri

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarının incelenmesidir. Ders kapsamında pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma), modern pazarlama yaklaşımı üzerinde etkili olan çevresel faktörler, pazarlama bilgi sistemini ve pazarlama araştırması kavramı, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar, pazar bölümlendirme ve hedefleme, konumlandırma, ürün alt karması hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin İçeriği:
•Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi, Pazarlama Kavramı ve Yeni Trendler: Pazarlamanın Tanımı Kapsamı ve Özellikleri, Pazarlamanın Gelişimi, Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı, Pazarlama ile İlgili Yeni Trendler •Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü: Pazarlamayı Etkileyen Makro ve Mikro Çevre Faktörleri, Pazarlamayı Etkileyen İşletme İçi Faktörler, İşletme Yönetiminde Planlama ve Stratejik İşletme Planlaması, Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Yönetim Süreci •Rekabet Stratejileri: Rekabet Kavramı ve İşletmeler Üzerindeki Etkisi, Rekabetçi Pazarlama Stratejileri •Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi: Pazarlama Kararları İçin Bilgi İhtiyacı, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması Kavramları, Pazarlama Araştırması Süreci, Pazarlama Araştırmasında Yeni Teknolojilerden Yararlanılması, Pazarlama Araştırmasında Başlıca Veri Toplama Yöntemleri •Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar: Endüstriyel Pazarın Yapısı ve Özellikleri, Endüstriyel Pazarların Başlıca Çeşitleri, Endüstriyel Alıcı Davranışları, Uluslararası Pazarların Genel Özellikleri, Uluslararası Pazarları Etkileyen Çevresel Faktörler •Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma ve Satış Tahminleri: Pazar Bölümlendirmenin Anlamı, Yararları ve Sakıncaları, Pazar Bölümlendirme Kriterleri ve Şekilleri, Pazar Hedefleme ve Hedef Pazar Seçim Stratejileri, Konumlandırma Kavramı ve Konumlandırma Stratejileri, Satış Tahminleri •Mamul: Pazarlama Karar Değişkeni Olarak Mamul ve Mamulle İlgili Bazı Kavramlar; Mamullerin Sınıflandırılması ve Özellikleri; Mamul Karmasında Değişikliğe Yol Açan Başlıca Faktörler; Mamul Planlama ve Yeni Mamul Geliştirme; Yeni Mamul Geliştirmenin Önemi ve Başarısızlık Nedenleri; Yeni Mamul Geliştirme Süreci; Mamul Hayat Seyri ve Pazarlama Stratejileri; Marka, Ambalaj, Hizmet ve Kalite Stratejileri, Mamul Farklılaştırma Stratejileri, Moda Olayı ve Pazarlamadaki Yeri

ISL 2123

Borçlar Hukuku (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Borçlar hukukunun temel kural ve kavramlarının öğrenciye öğretilmesi, diğer hukuk dalları için ihtiyaç duyulan temel alt yapıyı oluşturmaktır

Dersin İçeriği:
Borç ilişkisinin kaynakları; sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden sorumluluk halleri. Sözleşmenin kuruluşu, geçersizliği ve yorumlanması. Haksız fiil sorumluluğunun unsurları ve hukuki sonuçları. Sebepsiz zenginleşme şartları ve iade borcu. Borcu sona erdiren haller.

ISL 2104

İstatistik II

Dersin Amacı:
İstatistik II dersinin temel amacı öğrencilere iş hayatı, ekonomi ve iktisadi alanlarla ilgili sorun ve problemlere ilişkin istatistiksel analiz yöntemlerini uygulayabilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği:
Tahminleme teorisi (Nokta tahmini ve güven aralıkları), hipotez testleri, Ki-kare Analizi, Doğrusal regresyon ve korelasyon analizi, İndeksler ve zaman serisi analizleri

ISL 2134

Pazarlama Yönetimi

Dersin Amacı:
Bu derste, pazarlama faaliyetlerinin nasıl yönetildiğinin ve bu süreçte ne tür stratejiler geliştirilmesi gerektiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; fiyat, tutundurma ve dağıtım karmaları ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Ayrıca pazarlama yönetiminde örgütlenme süreci, hizmet pazarlaması ve uluslararası pazarlama konularıyla ilgili bilgi verilmektedir.

Dersin İçeriği:
•Fiyat Alt Karması Yönetimi: Pazarlama Karar Değişkeni Olarak Fiyatın Önemi, Fiyatlandırma Hedefleri, Fiyat Kararlarını Etkileyen Çıkar Grupları, Fiyatlandırma Sürecinde Göz önünde Tutulması Gereken Faktörler, Uygulamada Fiyatlandırma Yöntemleri, Nihai Fiyatın Belirlenmesi, Yeni Mamul Fiyatlandırma Stratejileri, Mamul Hattının Fiyatlandırılması, Alıcıların Fiyat Değişikliklerine Tepkileri. •Tutundurma Alt Karması ve Yönetimi: Pazarlama Karar Değişkeni Olarak Tutundurmanın Önemi ve Etkileri, Bütünleş, Pazarlama İletişimi, Toplam Tutundurma Bütçesinin Belirlenmesi, Tutundurma Alt Karması ve Temel Özellikleri, Tutundurma Alt Karması Stratejileri, Tutundurma Alt Karmasının Seçimini Etkileyen Faktörler, Tutundurma Bütçesinin Belirlenmesi •Kişisel Satış ve Satış Geliştirme: Kişisel Satışın Tanımı, Önemi ve Amaçları; Satış Görevleri ve Satışçı Çeşitleri; Satış Sürecinin Aşamaları; Satış Yönetimi; Satış Geliştirmenin Tanımı, Önemi ve Amaçları; Satış Geliştirme Araçlarının Çeşitleri •Reklam ve Halkla İlişkiler: Reklamın Tanımı ve Önemi, Reklamın Fonksiyonları ve Çeşitleri, Reklam Planın Yapılması, Reklam Bölümünün Organizasyonu, Reklamın Etkinliğinin Ölçülmesi, Halkla İlişkilerin Tanımı ve Önemi, Halkla İlişkilerin Fonksiyonları, Halkla İlişkilerin Çeşitleri •İnternette Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama: Doğrudan Pazarlamanın Tanımı, Amaçları ve Yararları; Doğrudan Pazarlamada Müşteri Veri Tabanının Rolü; Doğrudan Pazarlamanın Başlıca Çeşitleri; Elektronik Ticaret; İnternetin Pazarlama Çabalarına Etkisi ve İnternette Pazarlama Kavramı, İnternette Pazarlamanın Çeşitleri ve Unsurları, İnternette Pazarlamanın Avantajları ve Dezavantajları, İnternette Pazarlama Stratejileri. •Dağıtım Alt Karması ve Dağıtım Kanalları, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik: Dağıtım Kanallarının Tanımı, Dağıtım Kanallarının Fonksiyonları ve Önemi, Dağıtım Kanalları Çeşitleri, Başlıca Dağıtım Kanalı Alternatifleri, Dağıtım Kanalının Seçimini Etkileyen Faktörler, Başlıca Dağıtım Politikaları, Dağıtım Kanallarında İşbirliği ve Çatışma, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Kavramlarının Tanımı, Önemi ve Gelişimi, Lojistiğin Temel Fonksiyonları, Toptancılık ve Perakendecilik Kavramlarının Tanımı ve Önemi, Toptancıların ve Perakendecilerin Çeşitleri ve Fonksiyonları •Pazarlama Uygulamaları ve Örgütlenme: Pazarlama Bölümünün İşletme Örgütü İçindeki Yeri, Pazarlama Bölümünün Organizasyonu, Uygulama Aşamasında Pazarlama Çabalarının Yönetimi, Pazarlama Çabalarının Denetimi •Hizmet Pazarlaması: Hizmetlerin Tanımı, Önemi, Çeşitleri ve Özellikleri; Hizmet Pazarlaması ve Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Anlayışı; Hizmet İşletmeleri İçin Pazarlama Stratejileri •Uluslararası Pazarlama: Uluslararası Pazarlamanın Tanımı, İşletmelerin Dışa Açılma Nedenleri, İşletmelerin Uluslararası Pazarlama Pazarlara Katılma Dereceleri, Uluslararası Pazarlara Giriş Şekilleri, Uluslararası Pazarlar İçin Stratejik Pazarlama Programının Hazırlanması, Uluslararası Pazarlamanın Organizasyonu •Sosyal - Toplumsal Pazarlama Anlayışı ve Etik: Pazarlamanın Sosyal Açıdan Eleştirileri: Pazarlamanın Bireysel Tüketiciler Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Pazarlamanın Toplum Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Pazarlamanın Diğer İşletmeler Üzerindeki Olumsuz Etkileri; Olumsuzlukları Gidermede Bireysel ve Toplumsal Düzenleyici Çabalar: Tüketicinin Korunması, Çevrecilik Akımı, Kamusal Düzenlemeler; Sosyal Sorumlu Pazarlama Anlayışı Çerçevesinde İşletmecilik Faaliyetleri: Aydınlatılmış Pazarlama ve Etik Pazarlama Anlayışı

ISL 2144

Ticaret Hukuku (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Dersin amacı, günlük yaşamın hemen her alanında karşılaşılan ticaret hukukuna ilişkin kuralları genel yönleriyle ele alıp incelemektir.

Dersin İçeriği:
1. Ticaret hukukunun konusu ve kaynakları 2. Ticari işletme hukuku 3. Şirketler hukuku 4. Kıymetli evrak hukuku

ISL 2154

İşletme Araştırma Yöntemleri (İşletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
Ders kapsamında bilim etiği ve araştırma yöntemleri konuları ele alınmaktadır. Bu ders regresyon ve çok değişkenli veri analizi konularına odaklanmış, veriye dayalı uygulamalı istatistik dersi olarak tasarlanmıştır. İşletme verilerine dayalı uygulamalar ve istatistik ile ilgili bilgisayar programlarının kullanımı üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği:
Dersin içeriği öğrencileri bilim etiği, araştirma yöntemleri, ampirik araştirma tasarimi, uygulamasi ve veri analizi konularinda eğitmektir

ISL 2124

İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Amacı:
İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı sosyal bilimlerle ilgili konularda ve çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları yerine getirebilecek, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Dersin İçeriği:
İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi(Endüstrileşme ve sendikaların yükselişinden sosyal sermeye anlayışına geçiş), insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları; planlama, seçme, ücretlendirme, eğitim ve geliştirme, sendikal ilişkiler, çok uluslu işletmelerde insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarında kültürel farklılıkların yönetimi ve ilgili örnek olayların çözümleri.

ISL 2114

Şirketler Muhasebesi

Dersin Amacı:
(i) Türk Hukuk Sİstemi içinde yer alan ticaret şirketlerinin farklılıklarını kavrama; (ii) Türk Ticaret kanununa tabi Ticaret Şirketleri ile ilgili Kuruluş, Sermaye Değişiklikleri, Kar Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemlerinin Muhasebe Kayıt Boyutunu Kavrama; (iii) Kuruluş Bilançosu, Tasfiye Başlangıç ve Sonu Bilançoları, Kar Dağıtım Tablosu gibi Finansal Tabloların içeriğini anlama ve düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Şirketler Muhasebesi dersi, ülkemizde ekonomik hayatta faaliyet gösteren şirketlerle ilgili özellik arzeden olayları (şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar) yasal süreç, kayıt düzeni ve raporlama olarak ele alır.

MLY 2164

Bankacılık ve Mali Kurumlar

Dersin Amacı:
Türk mali sistemi ve özellikle bankacılık konusunda bilgi sağlamak ve genel bir anlayış oluşturmaktır. Bu çerçevede, mali piyasalar ve bankacılık kavramları, mali piyasayı oluşturan kurumlar, temel kavramlar, piyasaların işleyiş biçimleri ve mali politika uygulamaları içindeki yerleri, güncel gelişmelerle birlikte ele alınacak ve yasal gelişmeler tartışılacaktır.

Dersin İçeriği:
Finansal Piyasalar Tanım ve Öğeleri; Finansal Araçlar Kapsam ve İşlevleri: Dünyada ve Türkiye'de Merkez Bankacılığı Teori ve Uygulaması; Ticaret (mevduat) Bankacılığı Teorisi; Dünyada ve Türkiye'de Ticaret Bankacılığının Temel İşlevleri ve Uygulaması; Türkiye'de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Temel İşlevleri ve Hizmetleri; Menkul Kıymet Borsaları ve Türkiye'de İMKB; Aracı Kurumlar ve Türkiye Uygulaması; Yatırım Fonları Türkiye Uygulaması; Yatırım Ortaklıkları; Faizsiz Bankacılık ve Türkiye Uygulaması

ISL 3105.

Sayısal Yöntemler I

Dersin Amacı:
İşletme mezunu bir Yönetici adayıının başarılı bir planlama için, iş dünyasının karmaşık ve çok sayıda veri içeren sorunları karşısında etkin kararlar verebilmesi amacıyla, kullanılması gereken matematiksel modelleri, sayısal yöntemleri uygun şekilde anliz ederek farklı nicel sonuçlara ulaşma, bunları İşletme amacı doğrultusunda yorumlama ve koordine etme becerilerini kazandırmak.

Dersin İçeriği:
Sayısal yöntemler’in önemi ve kullanım alanları; Doğrusal programlama Grafik çözüm yöntemleri; Doğrusal programlama uygulamaları, Karar Teorisi, Karar Ağaçları, Doğrusal Programlamada Simplex Çözüm Yöntemi

ISL 3115.

Üretim Yönetimi I

Dersin Amacı:
Bu derste öğrencilerin operasyonların stratejik önemini, piyasada nasıl rekabet üstünlüğü sağlayabileceğini ve operasyonların diğer üretim fonksiyonların ile ilişkisini kavraması ve operasyonların tasarımı, yönetimi ve ilgili teknikler konusunda fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Bu derste öğrencilerin operasyonların stratejik önemini, piyasada nasıl rekabet üstünlüğü sağlayabileceğini ve operasyonların diğer üretim fonksiyonların ile ilişkisini kavraması ve operasyonların tasarımı, üretim yönetimi ile ilgili teknikler konusunda fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.

ISL 3125.

İşletme Finansmanı

Dersin Amacı:
İşletmenin temel fonksiyonlarından biri olan finasman fonksiyonu irdelenerek, geleceğin yönetici adaylarına bu fonksiyonun önemi, fonksiyon yerine getirilirken kullanılan teknikler ve yöntemler tanıtılacak, diğer fonksiyonlarla ilişkileri değerlendirilerek, öğrencilerin bu konularda bilgi birikimleri ve donanımları artırılmaya çalışılacaktır.

Dersin İçeriği:
Finans, finansman, finansal yönetim kavramları, finansal yönetim fonksiyonları, finansal yönetim ilkeleri, paranın zaman değeri kavramı ve finansal yönetimdeki uygulama alanları, tahvil kavramı, çeşitleri ve değerleme esasları, hisse senedi kavramı ve alternatif değerleme koşulları, finansal analiz teknikleri konuları ele alınacaktır.

ISL 3135.

Maliyet Muhasebesi

Dersin Amacı:
Derste; maliyet kavramı ve maliyet hesaplamalarının işletmeler için önemi üzerinde durulmaktadır. Ders kapsamında maliyet türleri, maliyet hesaplama sistemleri ve maliyet kontrolü teknikleri ele alınmaktadır.

Dersin İçeriği:
Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır.

ISL 3145.

Pazarlama Araştırması

Dersin Amacı:
Bilginin giderek önem kazandığı günümüzde işletmelerin faaliyetlerini başarılı biçimde sürdürebilmesinin ön koşulu doğru, güvenilir ve işe yarar bilgiyi zamanında elde edip, kullanabilmesidir. İşletmeler pazarlama faaliyetlerinde kullanacakları bilgiyi, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması vasıtasıyla toplamaktadır. Bu dersin temel amacı, öğrencilere, ideal bir pazarlama araştırması sürecini yürütmek için gereken teorik ve uygulama bilgisini kazandırmaktır. Bu sayede öğrencilerin, hem işletmelerinde bir pazarlama araştırması yürütüp, yönetebilir hem de dışarıdan bu hizmetin sağlandığı durumlarda yapılanları denetleyebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği:
Ders kapsamında, pazarlama araştırması probleminin belirlenmesi, araştırma tasarımı, ikincil veriler, anket, gözlem, deney ve kalitatif araştırmalar, ölçeklerin hazırlanması, örnekleme, verilerin toplanması, analizi ve raporlanması yer almaktadır. Öğrenilen konuların, gönüllü bir proje çalışması sayesinde daha iyi kavranılması imkanı verilmektedir.

ISL 3106

Sayısal Yöntemler II

Dersin Amacı:
İşletme mezunu bir Yönetici adayıının başarılı bir planlama için, iş dünyasının karmaşık ve çok sayıda veri içeren sorunları karşısında etkin kararlar verebilmesi amacıyla, kullanılması gereken matematiksel modelleri, sayısal yöntemleri uygun şekilde anliz ederek farklı nicel sonuçlara ulaşma, bunları İşletme amacı doğrultusunda yorumlama ve koordine etme becerilerini kazandırmak.

Dersin İçeriği:
İleri Sayısal Yöntemler, Duyarlılık analizleri Simulasyon Oyun teorisi

ISL 3116

Üretim Yönetimi II

Dersin Amacı:
Üretim tesislerindeki işlemlerin planlanması ve üretilen ürünlerin/verilen hizmetlerin kalite kontrol sistemini oluşturmak.

Dersin İçeriği:
Bir üretim sisteminin vaz geçilmez parçaları olan üretim sürecinin planlanması ve sonunda da bu planlara göre çıktıların belirlenen standartlara uygun olup olmadığının test edilmesini içermektedir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi sonucunda, işlemlerin aksamadan ve en uygun maliyete yapılarak müşterilere sunulması beklenmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için ise iyi bir planlamanın yapılması, bu planlara uygun süreçlerin oluşturulup yürütülmesi ve son olarak da işlemler yapıldıktan sonra, sürecin en başında yapılan planlara ne derecede ulaşıldığının belirlenmesi gerekir. Bu dersin kapsamı, üretim/hizmetlerin planlanmasından ve kontrolünden oluşmaktadır.

ISL 3136

Uluslararası Pazarlama

Dersin Amacı:
Dersin temel amacı, öğrencilere, uluslararası/küresel pazarlamadaki temel kavramları ve, uluslararası pazar çevresini tanıtmak; uluslararası pazarlamada bilgi kazanımı ile dilimleme, hedefleme ve konumlandırmanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi vermek; pazarlama karmasının yani ürün geliştirme, fiyatlama, tutundurma ve dağıtımın uluslararası pazarlamada nasıl gerçekleştiğini örneklerle anlatmaktır. Bu konularda kazanılacak bilgi ve uluslararası işletme örnekleri sayesinde öğrencilerin, çalıştıkları işletmelerin uluslararası pazarlama kararlarını daha etkin vermeleri ve uluslararası faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde yürütmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Ders kapsamında, uluslararası pazarlamanın temel kavramları, uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, uluslararası pazarlama araştırmaları ve pazarlama faaliyetlerine etkileri, uluslararası pazarlamada dilimlendirme, hedefleme ve konumlandırma, uluslararası pazarlamada ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım kararları ve ihracat pazarlamasına ilişkin bazı temel bilgiler yer almaktadır.

MLY 3166

Vergi Usul Hukuku

Dersin Amacı:
Vergi Kanunlarının uygulanmasına yönelik hükümlerin teorik bazda ve uygulama örnekleriyle desteklenmekte ve vergisel altyapı oluşturulması sağlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Vergi hukukunun konusu, Vergi kanunlarının yorumu, vergilendirmede sorumluluk, vergi mahremiyeti, verginin tarh, tebliği, tahakkuk ve tahsili, vergilendirmede süreler, mükellefi denetleme yolları, defter ve belgeler ve kayıt nizamı, vergi suç ve cezaları.

ISL 3126

Finansman Yönetimi

Dersin Amacı:
Bu derste temel finans yönetimi bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda finans kuruluşları, bankalar, akademik çevre, diğer kamu ve özel kuruluşların beklentilerine uygun olarak geliştirilen "sermaye bütçelemesi, kısa vadeli kaynak yönetimi, nakit, alacak ve stok yönetimi" gibi konulara dair hesaplamalar ve teknikler işlenerek finansman bilgi ve beceri düzeyinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği:
Finansman Yönetimi dersi kapsamında, finansman yönetiminin tanımı ve önemi, sermaye bütçelemesi, başabaş analizleri, sermaye bütçelemesinde özel durumlar, risk ve getiri, sermaye yapısı kararları, kısa vadeli finansman yönetimi, nakit yönetimi, alacakların ve stokların yönetimi ile temettü politikaları konuları incelenmektedir.

ISL 4107.

Yönetim Muhasebesi

Dersin Amacı:
Maliyet muhasebesi, finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi ilişkisinin değerlendirilmesi, muhasebe bilgilerinin karar alma sürecinde öneminin incelenmesi

Dersin İçeriği:
Maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları açıklanacak, Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, bütçe kavramı açıkalnarak, işletme bütçelerinin oluşturulması detaylı olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır.

ISL 4127.

Endüstri İlişkileri

Dersin Amacı:
Gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal politika uygulamalarının tarihi süreç içerisindeki gelişimi ve bugün itibariyle içinde bulundukları durumun ortaya konulmasıdır. Ayrıca Türkiye’de sendikal yapının gelişimi, bugünkü durumu ile işsizlik, gelir dağılımı, kayıtdışı istihdam gibi örgütlenmeyi etkileyen temel toplumsal sorunların nedenlerinin ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin incelenmesidir.

Dersin İçeriği:
Endüstri İlişkileri Kavramı ve Tarihçesi; Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan Ülkeler, Müslüman Ülkeler ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri Sistemi; Kültürel Özellikler; İLO, Toplu Pazarlık; İşçi ve Memur Sendikaları; Türk Endüstri İlişkileri Sistemini Etkileyen Ekonomik ve Sosyal Sorunlar.

KMY 4167

Kamu Yönetimi (Kamu + İşletme)

Dersin Amacı:
Türk kamu yönetimini, devlet teşkilatını özellikle de yürütme erkinin derinlemesine anlatılmasıdır.

Dersin İçeriği:
Kamu yönetimi dersi genel olarak yönetim kavramını, özel yönetim ve kamu yönetimi kavramlarını ve özel olarak da Türk kamu yönetim sistemini incelemektedir. Türk Kamu Yönetimini, genel özelliklerini, bileşenlerini, devletin siyasal rejimini ve merkezden yönetim ilkesini içermektedir

IKT 4167.

Türkiye Ekonomisi

Dersin Amacı:
Öğrencinin Türkiye ekonomisinin zaman içindeki performasını kavraması ve diğer ülke ekonomileriyle kıyaslayabilme kapasitesi kazanması

Dersin İçeriği:
Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki genel ekonomik durum; Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomik yapı; tek partili dönemlerde uygulanan iktisat politikaları ve bunların sonuçları; çok partili dönemde uygulanan politikalar ve sonuçları; dışa açılma süreci ve sonuçları; Türk ekonomisinin diğer ekonomilerle kıyaslanması

MLY 4167.

Türk Vergi Sistemi

Dersin Amacı:
Bu derste Türk vergi sisteminin yapısı, ilkeleri, tarihi gelişimi ve Türk vergi sistemi içinde yer alan vergilerin incelenmesiyle öğrencilerin bu konularda lisans düzeyinde asgari donanıma sahip olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrenciler Türk vergi sistemi alanında analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazanır.

Dersin İçeriği:
Türk vergi sisteminin temel vergilerinden biri olan gelir vergisi mevzuatı ve uygulaması dersin konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda gelir vergisi kapsamında yer alan yedi tür kazanç ve irat unsuruna ilişkin kavramlar öncelikle işlenmekte, her gelir unsuruna ilişkin kazanç ve iradın tespiti yöntemleri, muafiyet ve istisnalar gelir vergisi kanunu çerçevesinde ele alınmakta ve özellikle verginin hesaplanmasına ilişkin uygulama örnekleri verilmektedir.

ISL 4108

Denetim

Dersin Amacı:
Bu ders denetim konusuna teorik ve uygulama yönlerinden yaklaşır. Dersin amacı, denetçilerin görevlerinin ve sorumluluklarının, farklı denetim uygulamalarının, denetim çalışma kağıtlarının, denetim raporunun hazırlanma sürecinin, finansal tabloların denetiminin Uluslararası Denetim Standartları'na da uygun olarak öğrencilere anlatılmasıdır.

Dersin İçeriği:
Denetim ve Denetçi Türleri, Bağımsız Denetim Mesleği ve YMM’lik Mesleklerinin Tanıtımı,Denetim Süreci ve Planlaması,Denetim Raporları, Çalışma Kağıtları,İç Kontrol Sİstemi,,Denetim Standartları İle İlgili Ulusal ve Uluslar Arası Düzenlemeler,Yeni TTK’nın Denetim Alanına Getirdiği Yenilikler, Mali Tabloların Denetimi ile ilgili,Bilanço ve Gelir Tablosu Analizlerinin yapılması.

MLY 4168

Maliye Politikası

Dersin Amacı:
Öğrencilere, ekonomide karşılaşılabilecek olası ekonomik istikrarsızlık durumları, iktisadi kalkınma , servet ve gelir dağılımı dengesizlikleri gibi sorunlar ile mücadelede başvurulacak maliye politikası araçları ile söz konusu politika araçlarının mali ve ekonomik etkilerini analiz edebilmeleri için gerekli donanımı sağlamak.

Dersin İçeriği:
Maliye politikasının tanımı ve kapsamı. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının rolü. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar. Enflasyonla mücadelede maliye politikası. Enflasyon ve devlet borçları. Durgunlukla mücadelede maliye politikası. Stagflasyonla mücadelede maliye politikası. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.

ISL 4128

İş Hukuku (İşletme+Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:
Öğrencilere fakülteden mezun olduktan sonra, çalışma hayatına ilişkin hukuksal bilgilerin verilerek bunların uygulamalarla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği:
Çalışma hayatına ilişkin kavramlar ve işçi&işveren ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi

ISL 4138

İşletme Politikası

Dersin Amacı:
İşletme Politikası dersinin amacı, öğrencilerin günümüzün küresel rekabet koşullarında işletmelerin değişen çevreye ayak uydurmalarını sağlayabilmeleri için gereken stratejik yönetim bilgilerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejik düşünme becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Bu derste stratejik yönetimin tanımı ve temel kavramları, startejik yönetim süreci, amaç ve misyonunun belirlenmesi, dışsal analiz ve içsel analizlerin yapılması ve uygun stratejilerin seçimi, işletme, bölüm ve işlevler düzeyinde uygulama planlarının oluşturulması, belirlenen bu planlara uygun olarak örgütsel yapımın uyarlaması, entegrasyon ve kontrol sistemlerinin seçimi, strateji, yapı ve kontrolün uyumu, sonuçların değerlendirilmesi ve geri besleme, SWOT analizi, kriz yönetimi gibi konular irdelenir.

ISL 4118

Sermaye Piyasası Analizi

Dersin Amacı:
Finansal piyasalar ve finansal piyasaların işleyişi ile ilgili bilgiler verilecek, finansal piyasalardaki düzenleyici ve denetleyici kurumların görev ve yetki açıklanacaktır. Finansal aracı kurumlar, borsalar, takas ve operasyon işlemleri ile kamuyu aydınlatmanın önemi açıklanacaktır. Finansal araçlar ve değerlemesi, Risk ve getiri kavramları ile portföy yönetimi konuları ele alınacaktır.

Dersin İçeriği:
Finansal sistem ve unsurları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Finansal aracı kurumlar, Operasyon işlemleri, Kamuyu aydınlatma, Finansal araçlar ve değerlemesi, Temel ve Teknik analiz

GSR 1131

Güzel Sanatlar I - Resim

Dersin Amacı:
Resimde estetik elemanları ve kompozisyonu kavratmak ve uygulamak. Farklı resim tekniklerini ve malzemelerini tanıtmak ve uygulatmak. Sanat akımları ve üsluplarını kavratma ve bunları analiz edebilmek.

Dersin İçeriği:
Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

GSM 1131

Güzel Sanatlar I - Müzik

Dersin Amacı:
Öğrencinin; müziğin insan hayatındaki önemini, müzik kültürümüzün zenginliğini, ulusal müziğimizin özelliklerini bilmesini, kendi sesini tanımasını ve bilinçli şekilde kullanmasını, bireysel ve toplu şarkı söyleme kurallarını öğrenmesini, ulusal çalgıları tanımasını ve farklılıklarını algılamasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Müzik kültürümüz, ulusal müzik türlerimiz, ozanlarımız, insan sesinin oluşumu, dönüşümü, çeşitleri, doğru konuşma ve şarkı söyleme kuralları ve ulusal çalgılarımız.

GSH 1131

Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları

Dersin Amacı:
Öğrencilere; Türk Halk Oyunları yöre bilgileri, sahne teknikleri, Türk Halk Bilimi, Ritmik Hareket Beceri, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı ile bu dersleri destekleyici oyun eğitimi, Kültür ve Öğretim Yöntemleri dersleri verilmektedir.

Dersin İçeriği:
Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,

BED 1132

Beden Eğitimi II

Dersin Amacı:
Öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra, fiziksel aktivite yolu ile yaşam kurallarına duyarlı, sorumluluk alabilen, kişisel ve toplumsal yeterliliklerini geliştirme çabası gösterebilen, çağdaş yaşam koşullarında çeşitli egzersiz uygulamaları aracılığı ile yaşam kalitesini ve kişisel iyilik halini koruyabilen, yaşam boyu spor yapma bilincine ve alışkanlığına sahip bireyler olarak yetişmelerine destek olmak.

Dersin İçeriği:
Temel spor branşlarına yönelik (voleybol, basketbol, futbol vb) tekniklerin öğrenimi. Çeşitli egzersiz uygulamaları aracılığı ile işbirliği, rekabet, problem çözme becerilerinin gelişimi, etik değerlerin ve sorumluluk duygusunun gelişimi. Egzersizin bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin farkındalığı. Sınıflar ve/veya bölümler arası müsabaka etkinlikleri.

GSR 1132

Güzel Sanatlar II - Resim

Dersin Amacı:
Dersin amacı, öğrencinin resimsel alt yapısının oluşturulması bağlamında öğrencilere resmin temel elemanlarından yararlanarak doğru görmeyi, formları (biçimleri) plastik olarak doğru tanımlayabilmeyi, biçimler arası doğru plastik ilişkiler kurabilmeyi ve bunları doğru aktarabilmeyi öğretmektir.

Dersin İçeriği:
Canlı ve cansız objelerden oluşturulan kompozisyonlarla farklı yüzeyler üzerinde farklı tekniklerle çalışmalar yapılması, kağıt üzerine çizgi ile ton ve hacim verme çalışmaları, füzen ile lekesel (kalın çizgilerle) desen oluşturma, lavi ve kolaj çalışmaları

GSM 1132

Güzel Sanatlar II - Müzik

Dersin Amacı:
Öğrenciye temel müzik eğitimi ve müzik genel kültür bilgileri sunarak müzik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kendisini müzikle ifade etme yeteneğini arttırmak.

Dersin İçeriği:
Müzik Türleri (dönemler, besteciler, özellikler) ve Temel Müzik Bilgileri (nota yazmanın doğası ve amacı, nota bilgisi) , ritim ve nüans bilgisi.

GSH 1132

Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları

Dersin Amacı:
Öğrencilere; Türk Halk Oyunları yöre bilgileri, sahne teknikleri, Türk Halk Bilimi, Ritmik Hareket Beceri, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı ile bu dersleri destekleyici oyun eğitimi, Kültür ve Öğretim Yöntemleri dersleri verilmektedir.

Dersin İçeriği:
Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,

ISL 3205.

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

Dersin Amacı:
Teknoloji, iş yaşamı ve yönetimdeki hızlı gelişmeler; Çalışma hayatındaki herkesin bu konularla ilgili güncel bilgilere ihtiyaç duymasını sağlamaktadır. Bu dersin amacı öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatında ve gelecekte olası yönetim rollerinde ihtiyaç duyacakları güncel bilgileri tamamlamaktır.

Dersin İçeriği:
Küreselleşme ve örgütler, ulusal ve uluslararası bazda öne çıkan örgütsel tasarımlar (örneğin, sanal örgütler, ağ örgütler), örgüt kültürü, liderlik aklaşımları, entelektüel sermaye yönetimi, içsel girişimcilik, zaman yönetimi, outsourcing (dış kaynak kullanımı), benchmarking (kıyaslama), KOBİL'ler, İnsan Kaynakları Yönetiminde güncel yaklaşımlar

ISL 3215

İşletmelerde Performans Ölçümü ve Denetimi

Dersin Amacı:
Bir işletmede çalışan performansını belirlemek ve izlemek işletmenin geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu ders ile performans göstergelerini doğru bir şekilde belirleyen ve izleyen bireyler yetiştirilmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği:
Performans kavramı, boyutları ve ölçme yöntemleri; performans ölçüm modelleri oluşturma, istatistiksel olarak performans ölçüm ve denetimi

ISL 3225.

Tutundurma Yönetimi

Dersin Amacı:
Tutundurma planlama sürecini ve tutundurma karması unsurlarını inceleyerek, tutundurma faaliyetlerini anlamak. Ayrıca şu konular ile ilgili bilgi sahibi olmak: - Tüketiciler farklı pazarlama iletişimi yöntemlerine nasıl tepki vermektedir? - Tutundurma faaliyetleri ile başarılı bir marka yaratmak arasında nasıl bir ilişki vardır? - Performansa dayalı tutundurma faaliyetleri nasıl ölçülür? - Tutundurma alanındaki son trendler nelerdir?

Dersin İçeriği:
Bu ders, tutundurma kavramını ve tutundurma alt karmasını, tutundurma amaçlarını, iletişim sürecini, tutundurma programının hazırlanması sürecini içermektedir. Ders kapsamında tutundurma kavramı, tutundurma karması stratejileri ve tutundurma karmasının seçimini etkileyen faktörler ele alınacak, her bir tutundurma alt karması detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu bağlamda Reklam, Halkla İlişkiler, Kişisel Satış, Satış Geliştirme, Kurum Kimliği, Ürün, Marka ve Ambalaj, Dağıtım ve Fiyatın İletişim Boyutu ve Doğrudan Pazarlama konuları ele alınacaktır.

IKT 3265

Ekonometrik Yöntemler

Dersin Amacı:
Ekonomik kuramların istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Ekonometrinin amacı ve konusu, Ekonomik modeller, Ekonometri ve Ekonometrik Model Kavramları, Tahmin Teorisine Giris, İki Değişkenli Regresyon Modeli, Anakütle ve Örnek Regresyon Denklemleri, Basit En Küçük Kareler Yöntemi, Parametrelerin Tahmini, Elastikiyet, Korelasyon Katsayısı, Belirlilik Katsayısı, Dağılma diyagramlarının önemi, Gauss-Markov Teoremi, Aralık Tahmini, Hipotez testleri (t testi ve F testi), Regresyon ve varyans analizi, EKK modelinde önceden tahmin, Ekonometrik modelin genel değerlendirilmesi, Doğrusal olmayan regresyon Modelleri, Çoklu Regresyon Modelleri: Parametrelerin Tahmini, t Testi, F Testi, Korelasyon Katsayısı, Belirlilik Katsayısı, Aralık Tahmini, Hipotez testleri, İki regresyon model katsayılarının eşitliğinin testi, Sınırlı En Küçük Kareler: Doğrusal eşitlik sınırlamalarının testi, Regresyon modellerinin yapısal durağanlığının testi, Regresyonun fonksiyonel şeklinin testi, Yapısal test: Chow test, Model seçimi, Doğrusal Regresyon Modelinin varsayımları, Normal dağılımlılık, Çoklu doğrusal bağlantı, Farklı varyanslılık, Otokorelasyon

ISL 3235

Promotion Management (English)

Dersin Amacı:
This course will help students in understanding and designing promotional (or marketing communications) activities of organizations by examining promotional planning process and promotion mix elements. Students will also be familiar to - how customers react to different methods of marketing communications, - the relationship between promotional activities and building successful brands, - how performance regarding promotional activities are tried to be measured, - and recent developments and trends in marketing communications.

Dersin İçeriği:
Some topics in the course content are as follows: ntroduction to Promotion Management and Integrated Marketing Communications; The Marketing Communications Process; Fundamentals of Buyer Behavior And Their Reactions to Promotional Messages; Advertising Management; Analysis of Advertising Media; Media Strategy; Public Relations; Personal Selling; Sales Promotion; Direct Marketing; Point-of-Purchase Communications, Packaging, and Branding; Marketing Communication in Distribution and Pricing.

MLY 3105

Vergi Usul Hukuku

Dersin Amacı:
Vergilendirme işlemine kaynak teşkil eden ve vergi kanunlarının dayandığı temel hükümlerin, ilkelerin ve kavramların öğrenilmesini sağlamak.

Dersin İçeriği:
Vergi Hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri; Vergi hukukunun kaynakları; Vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu; Vergi İdaresi; Vergilendirme İşlemleri; Vergi Mükellefinin ödevleri; Vergi denetimi; Süreler; Vergi suçları ve cezaları; Vergi alacağının güvence altına alınması; Vergi Borcunun Sona Ermesi; Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları gibi konuları kapsamaktadır.

ISL 1181

İşletme Bilimine Giriş

Dersin Amacı:
Dersin amacı, işletme ve işletme yönetiminin temel kavramlarını ve amaçlarını öğretmek, çevre ile ilişkilerini saptamak, işletmelerin sınıflandırmasını yapmak, işletmenin kuruluş aşamalarını sıralamak, işletme fonksiyonlarını öğretmek, liderlik ve yönetim konularında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği:
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon.

ISL 3285

İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Amacı:
İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı sosyal bilimlerle ilgili konularda ve çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları yerine getirebilecek, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Dersin İçeriği:
İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi(Endüstrileşme ve sendikaların yükselişinden sosyal sermeye anlayışına geçiş), insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları; planlama, seçme, ücretlendirme, eğitim ve geliştirme, sendikal ilişkiler, çok uluslu işletmelerde insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarında kültürel farklılıkların yönetimi ve ilgili örnek olayların çözümleri

ISL 3275

İşletme Finansmanı

Dersin Amacı:
İşletmenin temel fonksiyonlarından biri olan finasman fonksiyonu irdelenerek, geleceğin yönetici adaylarına bu fonksiyonun önemi, fonksiyon yerine getirilirken kullanılan teknikler ve yöntemler tanıtılacak, diğer fonksiyonlarla ilişkileri değerlendirilerek, öğrencilerin bu konularda bilgi birikimleri ve donanımları artırılmaya çalışılacaktır.

Dersin İçeriği:
Finans, finansman, finansal yönetim kavramları, finansal yönetim fonksiyonları, finansal yönetim ilkeleri, paranın zaman değeri kavramı ve finansal yönetimdeki uygulama alanları, tahvil kavramı, çeşitleri ve değerleme esasları, hisse senedi kavramı ve alternatif değerleme koşulları, finansal analiz teknikleri konuları ele alınacaktır.

ISL 3206

Çalışma Yaşamında İnsan

Dersin Amacı:
Çalışma yaşamında insan ilişkilerini anlama, açıklama ve gerektiğinde yönlendirebilme.

Dersin İçeriği:
Grup Dinamiği(Yapısı, Gelişimi), Güdülenme (Kuramlar ve Özendirici Araçlar), Örgütsel ve Yönetsel Araç olarak İletişim, Çalışma Yaşamında İnsanı Konu Alan Kuramsal Yaklaşımlar (Bilimsel Yönetim, İnsan İlişkileri, İK, Sistem, Durumsallık ve İnsan Kaynağı Modelleri), İş Tatmini (etkileyen değişkenler; tatmin ve tatminsizliğin sonuçları), Çalışma Yaşamında Gerilim ve Tükenmişlik (Kuramsal yaklaşımlar, etkileyen faktörler, sonuçları, baş etme teknikleri), Çatışma Yönetimi (Kuramlar açısından çatışma, türleri, neden olan faktörler, başa çıkma yöntemleri), Liderlik (kuramlar), Güç Kaynakları ve Politika, Örgütsel Kültür (Unsur ve türleri).

ISL 3216

Toplam Kalite Yönetimi ve Kontrolü

Dersin Amacı:
Toplam kaliteyi anlamak, ve kaliteyi istatistiksel araçlarla nasıl yöneteceğini öğrenmek TKY felsefesini ve stratejilerini anlamak; müşteri odaklılık, çalışan sorumluluğu, sürekli iyileştirme

Dersin İçeriği:
Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi teknikleri Müşteri odaklılık Kalite Sistemleri

ISL 3226

Perakendecilik Yönetimi

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, perakendecilik kavramı, perakendeci türleri, perakende sektörünün yapısı ve işleyişi, perakendecilikte stratejik yönetim ile ilgili detaylı bilgiler vermektir.

Dersin İçeriği:
Ders kapsamında perakendecilerin günümüzün değişen karmaşık perakendecilik ortamında nasıl planlama yapması gerektiği, nasıl adaptasyon sürecinden geçmeleri gerektiği gösterilmektedir. Ayrıca derste hedef müşteri kitlesini belirleme, bilgi toplama, mağaza yeri seçme, perakende şirketini yönetme, perakende satışın özellikleri, fiyat stratejilerinin belirlenmesi ve müşteri ilişkileri konuları üzerinde durulmaktadır.

ISL 3236

Maliyet Muhasebesi II

Dersin Amacı:
Ders kapsamında, maliyet muhasebesi olgusu bir yönetim ve karar aracı olarak ele alınarak, maliyetleme yöntemleri ve maliyet muhasebesinde yaşanan gelişmeler incelenmektedir.

Dersin İçeriği:
Faaliyete dayalı yönetim, hedef maliyetleme, yaşam seyri maliyetlemesi, strateji haritaları, dengeli hedeflerle performans yönetimi gibi modern muhasebesel yöntemlerin yönetim ve strateji alanında uygulanmasını amaçlar. Maliyet muhasebesi ile modern stratejik yönetimin ilişkisini açıklar.

ISL 3246

People at Work (English)

Dersin Amacı:
Understanding human relations at work, explaining it and if it is necessary directing and/or managing.

Dersin İçeriği:
Group dynamics (structure + development); Motivation (theories + incentive facilities); Communication as Organizational + Managerial Tool); Theoretical approaches which look from human perspective at working life (scientific management, human relations, System, Contingency + HR Models); Job Satisfaction ( effecting factors, results of satisfaction + dissatisfaction); Stress + Burnout at Working Life (theoretical approaches, effecting factors, results, coping technics); Conflict Management (theoretical approaches, types, effecting factors, coping methods); Leadership (theories); Power Sources + Politics; Organizational Culture ( dimensions+ types)

CBU 4401

GİRİŞİMCİLİK (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilere, girişimcilik konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin İçeriği:
Bu ders, girişimcilik ve girişimci kavramları anlatılarak, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri konularını içerir.

ISL 3286

İcra İflas Hukuku

Dersin Amacı:
İcra-İflas kavramları çerçevesinde alacaklının devlet kuvvetiyle alacağına nasıl kavuşacağının ortaya konulması

Dersin İçeriği:
İcra-İflas kavramları çerçevesinde alacaklının devlet kuvvetiyle alacağına nasıl kavuşacağının ortaya konulması

ISL 4207.

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı tedarik zinciri ve lojistik yönetiminin ülke ve dünya ekonomisindeki önemini, gelişmesinde rol oynayan faktörleri ortaya koymak, tedarik zincirleri ve lojistik yönetiminde ortaya çıkan karar noktalarını değerlendirebilmeyi sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetiminin Amacı, İlkeleri ve Safhaları Tedarik Zinciri Performans Yönetimi Tedarik Zinciri Risk Yönetimi ve Risk Stratejilerinin Seçimi Tedarik Zinciri Yönetiminde Özel sektör uygulamaları Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelecek Trendleri Lojistik kavramı, tanımları Dünyada ve Türkiye'de lojistik yönetiminin gelişim süreci Lojistik Süreçler Stratejik lojistik planlama ve geleceğe dönük lojistik fırsatlar Lojistik dış kaynak kullanımı Lojistik Maliyetleri

ISL 4217

Türev Piyasalar Analizi

Dersin Amacı:
Amacımız öncelikle Sermaye Piyasalarının önemli bir pazarı olan Türev Piyasaların tanıtılması, bu pazar ve piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının detayları, etkin kullanımı ile sözkonusu araçların fiyatlarının ve alım-satım metodlarının öğrencilerimize en yalın şekilde öğretmek olarak belirlenmiştir. Derste ayrıca Türev piyasalar ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim içerisinde olan pazar ve piyasalarla ilgili de çeşitli bilgiler verilerek sermaye piyasaları konularında etkin bilgi aktarımı da hedeflenmektedir

Dersin İçeriği:
Vadeli İşlemler Nedir ,Spot-Vadeli İşlem Karşılaştırılması, Futures İşlemlerin Tarihsel Gelişimleri, Futures İşlem Sözleşmeleri, Alivre-Futurs Sözleşmeleri Farklılıkları, Futures Sözleşmeleri Fiyatlandırmaları, Futures Piyasalarının İşleyişi, Pozisyon Ve Emir Tipleri, Fiyat Tipleri, Teminat Ve Pozisyon Kavramları, Futures Sözleşmeleri İle Riskten Koruma, Futures Sözleşmeleri İle Spekülasyon, Futures Sözleşmeleri Dayanak Varlıkları, Dövize Dayalı Futures İşlemler, Faize Dayalı Futures İşlemler, Hisse Senedine Futures İşlemler, Futures İşlemelere Dayalı Varlıkların Fiyatlarına Etki Eden Unsurlar, Opsiyon Nedir, Opsiyon Türleri, Opsiyon Tipleri, Temel Opsiyon Stretejileri, Opsiyon Fiyatlama Yöntem Ve Modelleri, Opsiyon Stratejileri, Türkiye Örneği Vob(Vadeli İşlem Borsası ), Türev Piyasaların Pazarlanması, Riskten Kaçınma Ve Kazanç Kavramı, 2008 Krizinin Türev Piyasalarına Etkisi, Yeni Düzenlemeler, Yeni Ürünler, Sonuç Ve Değerlendirme.

ISL 4227.

Stratejik Yönetim

Dersin Amacı:
Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üretim, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.

Dersin İçeriği:
Ana işletme derslerinde kazanılan bilgilerin pratik işletme problemlerin tanımında analizinde ve çözümünde kullanımı.

ISL 4237

Tüketici Davranışı

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, pazarlama faaliyetlerini ve satın alma sürecini doğrudan etkileyen hatta birçok noktada temel hareket noktası olan tüketici davranışlarının nedenleri, ortaya çıkışları ve nasıl yönetilebileceği konusunda bilgi vermektir.

Dersin İçeriği:
Tüketici Davranışları Kavramı ve Pazarlama; Tüketici Davranış Modelleri; İhtiyaçlar ve Tüketim; Motivasyon ve İlgilenim; Algılama; Öğrenme; Tutumlar; Kişilik ve Kendini Tanımlama; Yaşam Tarzı; Kültür; Sosyal Sınıflar ve Gruplar; Durumsal Faktörler; Yeniliklerin Yayılması ve Konumlandırma; Örgütsel Satın Alma Davranışı; İletişim.

ISL 4247

Analysis of Derivatives Markets (English)

Dersin Amacı:
Our goal is to introduce the first derivative markets which is an important market of Capital Markets, details of this market and capital market instruments that are traded in the markets, the effective use of these tools and techniques in trading prices and the simplest way to teach our students. The course also interact directly or indirectly with derivative markets and the market and related markets, given the variety of information, transfer of knowledge will be active in the field of capital markets.

Dersin İçeriği:
What is Futures, Spot-Futures Trading Comparison, Historical Development of Futures Transactions, Futures Contracts, Contracts Alivre-Futurs Differences, Futures Contracts Quotes, Futures Markets Operation, Position and Order Types, Types of Price, Margin and Position Concepts, Futures Contracts and Risk Management protection, Futures Contracts and Speculation, Futures Contracts Underlying assets, foreign-Based Futures Transactions, Interest-Based Futures Transactions, Transactions Shares Futures, Futures Factors Affecting Processing of Check-Based assets, Option What it is, Types of Option, Option Types, Stretejileri Basic Option, Option pricing Methods and Models, Options Strategies, The Case of Turkey Vob (Futures Exchange), Derivative Markets Marketing, Risk Aversion And The Concept of Profit, 2008 Impact of Crisis Derivatives Market, New Regulations, New Products, Conclusion and Evaluation

ISL 4208

Uluslararası Finansal Raporlama

Dersin Amacı:
Mali tabloların sunulması, muhasebe politikaları, uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği:
Ders kapsamında; uluslararası finansal raporlama kavramı ve temel içeriklerine ilişkin bilgiler verilmekte ve uluslararası muhasebe ve mali tablo standartları örnekleri ile açıklanmaktadır.

ISL 4218

Yönetim Bilgi Sistemleri

Dersin Amacı:
Yönetim bilgi sistemlerinin kavramsal çerçevesini ortaya koymak ve uygulamalarından örnekler vererek kavratmak, ayrıca Yönetim Bilgi Sistemleri’nin diğer İşletme fonksiyonlarıyla olan ilişkilerini incelemek.

Dersin İçeriği:
Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.

ISL 4228

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik

Dersin Amacı:
İşletme örgütlerinin iç ve dış çevresiyle iş ahlakı ve sosyal sorumluluk doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmenin gereğini kavrama, bunun yol, yöntem ve araçlarını öğrenme.

Dersin İçeriği:
Bu derste İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluklarının neler olduğu ele alınacaktır. Konu kavramlar, yöntemler, araçlar olarak işletme örgütlerine içselleştirilecektir.

ISL 4238

Hizmet Pazarlaması

Dersin Amacı:
Dünyadaki pek çok pazarda payı giderek artan hizmet sektörüyle ilgili olarak öğrencilerin bilgisini artırmak ve hizmet pazarlaması sayesinde hizmet işletmeleri için daha fazla değer üretir hale gelmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği:
Hizmet işletmeleri için daha fazla değer üretilmesi amacıyla işlenecek konular şunlardır: Pazarlamanın ve Hizmetlerin Gelişimi; Hizmetlerin Tanımı, Kapsamı ve Sınıflandırılması; Hizmet Sektöründeki Gelişmeler; Hizmetlerin Temel Karakteristikleri; Hizmet İşletmeleri; Pazarlama Karması Elemanlarının Hizmetlerle İlişkilendirilmesi; Hizmetler Açısından Pazarlama Stratejileri; Profesyonel Hizmetler; Bireysel Hizmetlerde Müşteri Tatmin Yöntemleri.

ISL 4248

İnternational Financial Reporting (English)

Dersin Amacı:
Dersin amacı teorik ve pratik özellikleri ile Türkiye'de muhasebe standartları uygulamalarının örneklerle öğretilmesi aktarılmasıdır.

Dersin İçeriği:
Uluslararası muhasebe standartlarının sınıf ortamında tartışılması ve uygulaması: Varlıklar ve Kaynaklar, Uluslararası muhasebe standartlarının ilk uygulaması, Nakit Akış Tablosu gibi.

Celal Bayar Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme