Çağrı Destek Hattı : 444 9 228

Duyurular

» Tümünü Gör

Bize Ulaşın

Kamu Yönetimi Yükseklisans programı hakkında detaylı bilgi almak için çağrı destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.


I. GENEL BİLGİLER

Kamu Yönetimi disiplini, bir yönetimsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin, genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür; yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini ve kaynak yönetimini birlikte içerir. Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi göz ardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini göz ardı edemezler.

İşte bütün bu gerekçelerle Kamu Yönetimi sosyo-politik yaşam açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu yüksek lisans programı, kamunun ve özel kuruluşların gerek duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticilerin Master programı düzeyinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra, akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları literatüre katkıda bulunabilecek ve bilimsel araştırma süreçlerine optimal katılımlarını sağlayacak şekilde yetiştirmek de bir diğer amacı oluşturmaktadır. Hedef, siyasal ve toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek çözüm üreten bireyler yetiştirmektir. Bunun için temel amaç, öğrencilere güçlü bir lisansüstü kamu yönetimi eğitimini gerekli siyaset bilimi, yönetim bilimleri, kentsel ve çevre bilimleri ve hukuk bilgisiyle destekleyerek sunmaktır.

Diğer taraftan, Kamu Yönetimi alanına ilişkin olarak gerek özel gerekse kamusal kesimden artan talebi karşılamada söz konusu kesim içerisinde yer alan ve nitelikleri açısından da yüksek lisans yapması önem taşıyan kesimin büyük bir kısmı, çalışma yeri ve şartları nedeniyle mesai saatleri içerisinde lisansüstü programları takip etmek olanağından yoksundurlar. Bu kesimin taleplerinin karşılanması, kamu kesiminde görev alanların ve özel kesimdeki ilgililerin eğitim düzeylerinin geliştirilmesi ülkemiz için önemli kamusal yararlar da içermektedir.

Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin teorik ve pratik formasyon kazanmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.  Kamu Yönetimi Bölümü “Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yönetim Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Hukuk Bilimleri” bilim dallarından oluştuğu için Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bu dört alanı dengeleyecek şekilde oluşmuştur. Öğrencilerimiz yönetim ve hukuk bilimlerinin temel yaklaşımlarını ve sorunlarını öğrenmenin yanı sıra, siyaset biliminin temel donanımına da sahip olmaktadırlar. Bu çerçevede Demokrasi, Sivil Toplum, Hukuk Felsefesi, Kent ve Çevre Politikaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi gibi alanlarda ayrıntılı ve titiz bir program uygulanır. Siyaset ve yönetim biliminin temel yaklaşımlarına ilave olarak Türkiye’nin anayasal mevzuatı, yönetim ve siyaset yapısına ilişkin temel yaklaşımlar ve sorunlar da Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında ele alınan konular arasındadır. Program, değişik bölümlerin seçmeli dersleriyle zenginleştirilmeye çalışılmaktadır.


II. PROGRAMA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI
Manisa Celal Bayar Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans eğitimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere puana sahip bulunmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

b)(Değişik:R.G.-10/09/2012-28407)Yabancı dilden başarılı olmak için adayların Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 40 puan almaları gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda KPDS veya ÜDS den en az 80 alan adaylar hazırlık sınıfından muaf olur. Yabancı dile dayalı öğretim yapan anabilim dallarında yüksek lisansa başvuru için yabancı dilden 80 alınması gerekir. Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.
 
c) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.

ç) Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun % 50'sinin, lisans başarı notunun % 35'inin ve mülakat sınav notunun % 15'inin toplamıdır.

d) (Değişik:RG-23/1/2013-28537)Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınır. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans