Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

IKT 1161

İKTİSADA GİRİŞ(İşletme+Kamu Yön.)

Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik; Üretim Süreci; Üretim Faktörleri; Verim Yasaları; Girişim Türleri; Fiyat Teorisine Giriş: Değer ve Fayda, Optimal Tüketici Davranışı, Talep Fonksiyonları, Çeşitli Talep Esneklikleri; Arz: Maliyet ve Hâsılat Fonksiyonları, Girişim Dengesi, Arz Eğrisinin Elde Edilmesi; Arz ve Talep; Denge Fiyatı ve İşlevleri; Fiyat Politikası ve Piyasa Türleri; Atomizite- Tam Rekabette Denge ve Fiyat Oluşumu; Monopol Dengesi; Eksik ve Aksak Rekabette Fiyat Oluşumu: Rant, Ücret, Faiz ve Girişimci Geliri.

ISL 1111

MUHASEBE I (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin içeriği, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, işletmelerin ticari işlemlerinin tecrübi yönteme, aralıklı envanter yöntemine ve sürekli envanter yöntemine göre kaydedilmesi, bankalar ve hisse senetleri-tahvil işlemleri ve alacaklar oluşturmaktadır.

KMY 1121

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (İşletme+Kamu Yön.)

Dersin içeriği, toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun (anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku) ve özel hukukun (medeni hukuk ve ticaret hukuku) alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması, hakların kaybedilmesinden oluşmaktadır.

KMY 1101

KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ (Kamu + İşletme)

Derste kamu yönetimine ilişkin kavramsal çerçeve verilerek; yönetim ve kamu yönetimi kavramı, kamu yönetimi ve diğer disiplinler, kamu yönetimi ve işletme yönetimi arasındaki farklar anlatılmaktadır. Tarihsel süreçte devlet formları ile kamu yönetimi arasındaki ilişki anlatılarak kamu yönetiminin ekonomik, siyasal ve toplumsal temelleri irdelenmektedir. Modern devlete geçişle birlikte ortaya çıkan modern bürokrasi ve modern kamu yönetimini temel ilkeleri tarihsel ve toplumsal temellere dayanarak açıklanmaktadır. Kamu yönetiminin bütünlüğü ilkesi ve önemi, feodal devletten modern devlete geçişle birlikte gerçekleşen ekonomik, siyasal ve hukuki bütünleşme kapsamında anlatılmaktadır. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri çerçevesinde Türkiye’de devletin yapısal ve işlevsel görünümü

KMY 1111

TOPLUM BİLİMİ

Toplum bilim kavramı ve içeriği. Toplum bilimin diğer disiplinlerle ilişkisi. Toplum bilim kuramcıları (A. Comte, E. Durkheim, K. Marx, M. Weber). Kültürel etkileşim, toplumsal kimlik, fenomonoloji, yapısalcılık, post yapısalcılık. Feminist sosyoloji, toplumsal cinsiyet ve toplum bilim, birey ve toplum, sosyal birey, sosyal gruplar, sosyal rol, sosyal statü, sosyalizasyon, sosyal kurumlar, toplum ve aile, toplum ve kentlerin doğuşu, toplum ve iktisat, toplumsal tabakalaşma ve sınıf yapısı, kategoriler, yığınlar, toplumsal hareketler, sivil itaatsizlik, topluluk ilişkileri, davranış kalıpları, katılım, kültür ve toplum, kültürel değişme, popüler kültür, kültürel gecikme, etnik durum ve ırk, inanç sistemleri ve toplum, toplum, suç ve şiddet, suç ve sapkınlık, beyaz yakalı suçlar, toplumsal cinsiyet ve suç, toplumsal değişme ve kuramları, modernleşme ve 20.yy'da toplum türleri, küreselleşme kavramı bireye ve topluma etkileri

KMY 1131

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (işletme+Kamu Yön.)

Bu derste; windows İşletim Sistemi, MS Word Kelime İşlemci Programı ile çalışmaya başlamak, belge hazırlamak. Bu belgelerin açılması, kaydedilmesi, sayfa yapısı, karakterlerin biçimlendirilmesi, paragrafların biçimlendirilmesi, sayfaların numaralandırılması, tabloların hazırlanması, şablonların hazırlanması. MS Excel hesap tablosu ile çalışmaya başlamak, hücreler, hücrelere bilgi girişinin nasıl yapılacağının anlatılması. Girilen bilgilerin kaydı, açılması, çalışmaya devam edilmesi, çubukların kullanımı, tabloların adlandırılması, taşınması, hücrelerle ilgili işlemler (eklemeler, silmeler, taşımalar), sayfa yapıları oluşumu, grafiklerle çalışma, tablolara ekler yapmak. İnternet hakkında bilgiler, İnternet’te arama yapmak, bilgi yaymak, sayfa oluşturmak konuları anlatılmaktadır.

AIT 1101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (İşletme+Kamu Yön.)

Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nde Fikir Hareketleri, İttihat ve Terakki Partisi, Batılı Devletlerin 19. yy Boyunca Osmanlı Devleti İle İlgili Emelleri, İtalya ile Trablusgarb Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913), I. Dünya Savaşının Nedenleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri ve Gizli Antlaşmalar, I. Dünya Savaşı’nı Sona Erdiren Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’na Göre İşgallerin Başlaması, Paris Barış Konferansı ve İzmir’i İşgal Kararı, Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve İstanbul’daki Çalışmaları, İzmir’in işgali, Cemiyetler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Milli Mücadele Dönemindeki Diğer Kongreler, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Protokolü (20-22 Ekim 1919), Son Osmanlı Meclisinin Toplanışı ve Misak-ı Milli’nin İlanı, TBMM’nin Açılması, İç İsyanlar, Doğu Cephesi, Ermeni Sorunu, Batı Cephesi, Sevr Antlaşması, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz , Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması.

TDL 1111

TÜRK DİLİ I (İşletme+Kamu Yön.)

Dil Nedir: Dilin Doğuşuyla İlgili Teoriler, Dil-kültür-Ulus İlişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve Çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil Aileleri, Türkçe'nin Dünya Dilleri İçindeki Yeri; Türkiye Türkçe'sinin Özellikleri: Ses-Biçim-Cümle Özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri.

YDI 1121

YABANCI DİL I -İngilizce (İşletme+Kamu Yön.)

Başlangıç düzeyde ingilizce gramer bilgisi ile basit okuma parçaları ve diyaloglar. To Be Fiili; Selamlaşmada Kullanılan Yapılar: Emir, Rica ve Dilek Belirten Yapılar; Kipler: Will, Would Might, Shall; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sayılar; Yardım Teklif Etme ve İsteme Kalıpları; Yol/Yön Sorma ve Tarif Etmede Kullanılan Yapılar; Soru Kelimesi ile Sorulan Sorular.

BED 1131

BEDEN EĞİTİMİ 1

Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı, Amaçları; Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları; Spor Branşlarının –Tanıtımı; Koruma Programları.

GSM 1131

GÜZEL SANATLAR 1- MÜZİK

Temel Müzik Bilgileri: Müzik, Notalar; Müziğe Tarihsel Bakış Müziğe Tarihsel Bakış.

GSR 1131

GÜZEL SANATLAR 1- RESİM

Temel Resim Bilgisi; Resim Sanatında Kullanılan Araç ve Gereçler; Görsel Anlatımın Temel Öğeleri: Fon-Figür ilişkisi, Tasar Öğeleri ve Kurgu, Kompozisyon, Perspektif; Resmetme Teknikleri.

GSH 1131

GÜZEL SANATLAR 1- HALK OYUNLARI

Türkiye’nin değişik yörelerine ait halk oyunlarının öğretilmesi ve yıl yonunda en az iki halk oyunu gösterisinin sunumuna hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

IKT 1162

MİKRO İKTİSAT (işletme+Kamu Yönetimi)

Tüketici Davranışı, Üretim Kurumu ve Firma Dengesi, Firmada Üretim Maliyetleri, Firma Gelirleri,Tam Rekabet Piyasası ve Denge, Monopol Piyasası ve Denge, Monopson Piyasası, İki Yanlı Tekel, Duopol ve Oligopol Piyasaları,Tekelci Rekabet Piyasaları

ISL 1172

İŞLETME YÖNETİMİ (İşletme+Kamu Yönetimi)

İşletme ve İşletme ile ilgili temel kavramlar, İşletmelerin amaçları, kaynakları, İşletme çeşitleri, İşletmelerin kuruluş çalışmaları, Girim ve Girişimcilik, İşletme büyüklükleri, İşletmenin kuruluş yeri seçimi.Yönetim (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim, Karar Verme, Toplam Kalite Yönetimi), Üretim (Üretim ve Üretim Yönetimi, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Üretim Sistemleri, Üretim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Üretim Planlaması ve Denetimi, Stok Yönetimi), Pazarlama (Pazarlamanın Tanımı, Pazarlama Fonksiyonları ve Pazarlama Karması, Pazarlama Araştırması), Finans (Fonların Sağlanması ve Kullanımı, Finansal Planlama, Finansal Analiz, Finansal Teknikler), İnsan Kaynakları (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Fonksiyonları), Halkla İlişkiler, Araştırma-Geliştirme.

ISL 1112

MUHASEBE II (İşletme+Kamu Yönetimi)

Envanterle İlgili Kavramlar: Değerleme Ölçüleri, Ticari ve Mali Kâr, İşletme Karının Tespitinde Yaklaşımlar; Aktiflerin Envanteri: Kasa, Bankalar, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman, Yeniden Değerleme, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Amortisman; Pasiflerin Envanteri: Banka Kredileri, Borçlar, Öz Kaynaklar; Gelir Giderlerin Dönem Sonu İşlemleri; Mali Tabloların Düzenlenmesi: Bilanço, Gelir tablosu; Hesapların Kapatılması.

KMY 1102

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ

Anayasa Kavramı, Anayasa Hukuku, Anayasa Hukukunun Kaynakları, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi; Siyasal İktidarın Niteliği, İktidarın Kurumsallaşması-Devlet, Anayasa ve Siyaset İlişkisi, Devlet Tanım ve Çeşitleri, Siyasal İktidar, Egemenlik Olgularının Anayasa İle İlişkisi ve Toplum Sözleşmesi Olarak Anayasa, Gelişmiş Toplumlar ve Geleneksel Toplum Tiplerinin Yönetim Biçimlerinin Kurumsallaşması ve Anayasal Farklılaşmaları, Anayasa Türleri; Maddi ve Şekli Anayasa Ayrımı ve Örnekleri,Anayasal Devlet ve Anayasalı Devlet Ayrımı; Ayrımın Siyasal İktidar,Yönetilenler ve Yönetimle İlişkisi,Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi, Katı Anayasaların Değiştirilme Usulleri, Asli İktidar ve Türev İktidar Çeşitleri: Monokratik-Demokratik, Kurucu Meclis, Plebisit Kuruculuk, Seçilmiş Kurucu Meclis,Yasaların Anayasaya Uygunluğu, Denetimi ve Anayasa Yargısı ,Anayasaya Göre Devlet Sistemi:Yasama-Yürütme-Yargı İlişkisine Göre Monarşi-Cumhuriyet,Türk Anayasal Gelişmelerine Kısa Bakış ve 1876 Kanun-i Esasi'nin Genel Hatlarıyla Değerlendirilmesi,1921, 1924 Teşkilat-ı Esasiye'nin Genel Hatlarıyla Değerlendirilmesi,1961 ve 1982 Anayasalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

KMY 1112

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

Siyaset Kavramı, Siyaset Biliminin Anlamı, Nitelikleri ve Tarihsel GelişimiSiyaset Biliminde Çağdaş Gelişmeler ve Kapsamı, Siyaset Biliminde Yöntem,Siyaset Biliminde Kullanılan Yaklaşımlar, Siyaset Bilimi Açısından Devlet, ,Egemenlik, Otorite, Siyasal İktidar, Siyasal İktidarın Meşruluk Temeli,Siyasal Yaşamın Etkenleri: Altyapısal Etkenle, Üst Yapısal Etkenlerin Değerlendirilmesi, Örneklerle Açıklanması, Siyasal Yaşamın Boyutları: Siyaset ve Birey, Gruplar,Toplumsal Sınıflar,Toplum İlişkisi,Siyasal Sistem ve Analizi,Sosyal Tabakalaşma ve Siyasal İktidar İlişkisi, Elitler ve Kitleler ve Siyaset Bilimi Açısından Önemi, Siyasal Davranışa Giriş ve Siyasal Katılma

Siyasal Kamusal Alan, Siyasal Kontrol, Siyasal Etik, Siyasal Patronaj, Siyasal Kültür ve Siyasal Kültürel Dönüşüm, Siyasal Sosyalleşme Süreci, Siyasal İletişim, Siyasal Dil, Propaganda ve Kamuoyu, Baskı Grupları ve Siyasal Partiler ve Siyaset Bilimi Açısından Önemi, Parti Tipleri, Parti Sistemleri, Siyasal Hegemonya ve Direniş, Siyasal Gelişme Tipolojileri ve Boyutları, Genel Hatları ile Siyasal Sistemler, Kavramsal Olarak Seçim ve Seçim Sistemleri, Kavramsal Olarak Siyasal Rejimler, İdeoloji Kavramı ve Kaynakları, İdeoloji Tipleri,Genel Hatlarıyla Uluslar arası İlişkiler Kavramı ve Aktörleri, Genel Hatlarıyla Uluslar arası Sistemler

KMY 1122

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (İşletme+Kamu Yönetimi)

Excel’e Giriş, Çalışma Sayfası Uygulamaları, Fonksiyonlar: Matematiksel Fonksiyonlar, İç içe Geçmiş Fonksiyonlar, Grafikler: Grafiklerin Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Görünümü, Sayfa Yapısı, Sayfaların Yazdırılması, Veri Yönetimi ve Organizasyonu: Verilerin Süzülmesi ve Sıralanması, Alt Toplam Oluşturma, PowerPoint’e Giriş, Slaytların Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Düzenleme, Slayt Görünümleri, Yazdırma Uygulamaları.

AIT 1102

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II (İşletme+Kamu Yönetimi)

Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar, Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplara Tepkiler, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar, Tarih Alanındaki Çalışmalar ve Atatürk’ün Tarih Görüşü, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar, Kadın Hakları ve Atatürk, Türk Dış Politikası ve Atatürk, Atatürk ilkeleri, Bütünleyici İlkeler.

TDL 1112

TÜRK DİLİ II (İşletme+Kamu Yönetimi)

Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Etkili Konuşma; Dinleme: Dinlemede Uyulması Gereken Kurallar; Okuma: Anlayarak Okuma, Eleştirel Okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro.

YDI 1122

YABANCI DİL II- İNGİLİZCE (İşletme+Kamu Yönetimi)

Olumlu/Olumsuz Beğeni İfade Etme Kalıpları; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman; Sıklık zarfları: 'Often', 'Always', 'Never' Karşılaştırma Sıfatları; Edatlar; Yer Belirten Edatlar: 'In', 'On', 'At', 'Between', 'Above', 'Over', 'Below'.

BED 1132

BEDEN EĞİTİMİ II

Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması; Formu Koruma Programları.

GSM 1132

GÜZEL SANATLAR II- MÜZİK

İnsan Sesleri; Okul Şarkıları: Tek Sesli Şarkılar, Marşlar, Türküler, Kanon, Koro, Solo, Çok Sesli Şarkılar; Müzik Öğelerini Tanıma: Dinleme, Seslendirme, Eşlik Çalışmaları.

GSR 1132

GÜZEL SANATLAR II- RESİM

Resmetme Teknikleri ve Uygulamaları.

GSH 1132

GÜZEL SANATLAR II- HALK OYUNLARI

Türkiye’nin değişik yörelerine ait halk oyunlarının öğretilmesi ve yıl yonunda en az iki halk oyunu gösterisinin sunumuna hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

İKT 2163

MAKRO İKTİSAT (İşletme+Kamu Yön.)

Makro İktisada Giriş; Makro İktisat ve Mikro İktisat Ayrımı; Üretim ve Ekonomik Büyüme; İstihdam ve İşsizlik; Döviz Kurları, Dış Ödemeler Dengesi; Ulusal Ürün, Enflasyon, Gelir Dağılımı; Arz ve Talep Yönlü Ulusal Gelir, Tasarruf-Yatırım Eşitliğiyle Ulusal Gelir; Tüketim, Tüketim Fonksiyonu, Doğrusal Tüketim Fonksiyonu, Marjinal Tüketim Eğilimi, Ortalama Tüketim Eğilimi, Gelir- Tüketim Esneklikleri; Tasarruf ve Tasarruf Fonksiyonu, Marjinal Tasarruf Eğilimi ve Ortalama Tasarruf Eğilimi, Tasarruf Paradoksu; Yatırım ve Yatırım Fonksiyonu; Kamu Harcamaları; İhracat ve İthalat; Çarpan ve Hızlandıran Etkileri.

MLY 2163

KAMU MALİYESİ (İşletme+Kamu Yön.)

Kamu Maliyesinin Konusu, Tam Kamusal Mal ve Hizmetler, Dışsal Ekonomiler, Kamu Kesiminin Faaliyet Alanına İlişkin Görüşler, Kamu Harcamalarının Niteliği, Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri, Kamu Harcamalarının Etkileri, Kamusal Finansman, Kamu Gelirlerinin Türleri, Vergi Kavramı, Verginin Fonksiyonları, Verginin Unsurları, Vergileme Tekniği, Vergileme İlkeleri, Vergilemenin Ekonomik Mali ve Psikolojik Sınırları, Verginin Yansıması, Vergilemenin Uluslar arası Boyutu, Vergilerin Sınıflandırılması.

ISL 2123

BORÇLAR HUKUKU (İşletme+Kamu Yön.)

Bu derste; Borçlar hukukunun kaynakları. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Eksik borçlar. Borçların doğumu: hukuki muameleden doğan borçlar, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme. Hukuki muamele ehliyeti. Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmede şekil, sözleşmelerin yorumu, sözleşmede sakatlık, sözleşmede irade ve beyan arasındaki farklılık, sözleşmede temsil. Borçların ifası, borçların ifa edilmemesi, borçların üçüncü şahıslara etkisi. Borçların sona ermesi. Borçlarda özel durumlar. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi ve cezai şart. Alacağın temliki ve borcun nakli. Özel borç ilişkileri. Sözleşmelerin tasnifi. Satım, kira, hizmet, istisna, kefalet sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler ele alınmaktadır.

KMY 2103

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

Yunan sitelerinde siyasal düşünce. Doğu’nun siyaset anlayışı ve Doğu’da siyasal düşünceyi etkileyen etmenler. Roma’da siyasal düşünce. İslamiyet’in siyasal düşünceye etkisi. Feodalite ve Orta Çağ’da kilise-devlet çatışması, ulus-devlet ve mutlak monarşiye ilişkin siyasal düşünceler. Burjuvazinin güçlenmesi ve siyasal düşünceye etkisi, Sanayi devrimin siyasal düşünce üzerindeki etkisi. Yakın Çağ’da siyasal düşünce. Demokrasi ve liberalizm. Kapitalizm ve sosyalizm. İlkçağdaki siyasal düşünceden başlayarak, Sokrates, Eflatun ve Aristo’nun siyasal görüşleri, Epikürizm, Stoacılık ve ortaçağdaki siyasal düşünce. Machiavelli ile başlayan modern çağın siyasal düşünürlerinin fikirleri; Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, J.S. Mill, Burke, Hegel, Marx, Hayek, Rawls ve siyasal ideolojiler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Siyasal düşüncenin anlamı ve siyasal düşüncenin ortaya çıkması; ilk uygarlıklar içinde siyasal düşüncenin yeri.

KMY 2113

YÖNETİM BİLİMLERİ

Dersin içeriği; yönetim biliminin tanımı ve özellikleri, tarihi gelişimi, yönetim bilimine yakın bilim dallarıyla ilişki, yönetimin fonksiyonları. Karar verme süreçleri, yeni yönetim teknikleri, örgütün tanım ve anlamı, örgütsel yetki- sorumluluk ve yetki devri, örgütsel yapı ve modelleri, örgütlerde yönetime katılmadan ibarettir.

KMY 2123

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan köklü değişikliklerin gerçekleştiği küreselleşme süreci kamu yönetimi alanına da yansımış, kamu yönetiminde yeni kuramsal yaklaşımlar geliştirilmiş ve tartışmaya açılmıştır. 1980 sonrasında kamu yönetiminde gerçekleşmiş olan değişimlerin ve günümüzde uygulamaya konulan reform yasalarının sağlıklı biçimde çözümlenebilmesi için bu kuramsal tartışmaların öğrenilmesi ve derste tartışılarak çözümlenmesi bir kamu yönetimi öğrencisi için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu önem çerçevesinde dersin içeriği aşağıdaki temel konular çerçevesinde biçimlendirilmiştir. Değişimin Çözümlenmesi: Fordizm ve kamu yönetiminin bütünlüğü, postfordizm ve kamu yönetiminde esneklik, düzenleme (regulation) ve kuralsızlaştırma (deregulation) politikaları.

Değişimin Kamu Yönetimine Getirdiği Yönetsel Yaklaşımlar: Kamu Tercihleri (Public Choice) Yaklaşımı, Agency kuramı, public management ve yeni kamu yönetimi (new public management) yaklaşımları, kamu yönetiminde toplam kalite yönetimi uygulaması ve managerialism. Kamu Yönetiminde Yeni Politika Arayışları: Yönetişim (governance) tartışmaları: “Reinventing Governance” yaklaşımı, “Blacksburg Manifestosu” ve “Refounding Public Administration” yaklaşımı

KMY 2133

UYGARLIK TARİHİ

İlk insandan uygarlığa gelişim sürecinin temel özellikleri, Tarım Devrimi ve Antik Uygarlıkların gelişmesi. Doğu ve Batı toplumlarının gelişme farklılıkları, Ortaçağ toplumlarının temel özellikleri, Ortaçağdan çıkış süreci; Rönesans, Reform ve Aydınlanma. Tarım toplumundan sanayi devrimine geçiş sürecinde toplumsal ve siyasal yapı dönüşümü, geleneksel toplum ve modern toplumun özellikleri. Sanayi devrimin ve sonuçları, Batı toplumları ve geleneksel toplum yapılarının dönüşümü, modernleşme teorisinin ve sürecinin gelişimi, modernleşme sürecinin sorunları, azgelişmiş ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları. Sanayi sonrası toplum, post- modernizm, post-kapitalizm konularına teorik yaklaşımlar, post-modernist süreçte üretim yapısında ve toplumsal yapıda dönüşüm, post-modernist süreçte siyasal ve idari yapıda gelişmeler ve sürecin genel bir değerlendirmesi konularından oluşmaktadır.

MLY 2174

DEVLET BÜTÇESİ

Devlet Bütçesi'ne Giriş; Devlet Bütçesinin Tarihi Gelişimi; Devlet Bütçesinin Dayandığı Temel İlkeler; Bütçe Sistemleri; Bütçelerde Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri; Bütçe Uygulaması ve Devlet Muhasebesi; Türkiye’de Bütçe Hakkının ve Bütçe Ilkelerinin Gelişimi; Türkiye'de Kamu Kesimi; Türkiye'de Bütçenin Hazırlanması Onaylanması; Türkiye'de Bütçenin Uygulanması; Türkiye'de Bütçenin İdari Denetimi; Türkiye'de Bütçenin Yargı Denetimi; Türkiye'de Bütçenin Yasama Denetimi; Avrupa Birliği Bütçesi.

KMY 2104

İDARE HUKUKU

İdare hukukunun konusu, İdare kavramı, yürütme ve idare, idari fonksiyonun amacı ve özellikleri, idare hukukunun doğuşu ve gelişimi, düzenleme alanı. Anayasa ve idare; idareye hakim olan anayasal ilkeler. TC Devleti’nin idari yapılanması, hiyerarşi ve idari vesayet. İdari işlemlerin türleri, idari kararların alınmasında görev ve yetki kuralları. idari kararlarda sakatlık halleri ve yaptırımları, idarenin yetkileri. Kamu hizmetleri, tanımı, kurulması ve ölçütleri- Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler - Kamu hizmetlerinin görülme usulleri. İdarenin sorumluluğu, koşulları ve türleri İdare teşkilatı ve personeli – merkezi idarenin başkent ve taşra örgütü, mahalli İdareler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları, kamu görevlileri, kamu görevlilerinin türleri, dar anlamda kamu görevlisi – geniş anlamda kamu görevlisi, mesleğe giriş, hakları ve yükümlülükleri ve disiplin hukuku.

ISL 2164

MEDENİ HUKUK

Medeni hukukun kapsamı, Türk Medeni Yasasına hakim olan ilkeler, eski ve yeni Medeni yasa’ya göre “Başlangıç” hükümleri, kişilik kavramı, başlangıcı sona ermesi, Gerçek ve tüzel kişilerin hak-fiil ehliyeti, tüzel kişiliğin başlangıcı; dernekler ve vakıflar; kurulması, hükümleri ve sona ermesi; kişilik hakları ve kişiliğin korunması, soybağı, yerleşim yeri kavramları, hısımlık ve ikametgah, Aile hukuku; nişanlanma ve evlenme, şartları ve evliliğin genel hükümleri, eşlerin karşılıklı sorumluluk ve görevleri, evlilik birliğinin korunması, evlilik birliğini temsil yetkisi, evliliğin sona ermesi, boşanma ve sonuçları, evlat edinme, velayet ve vesayet hukuku, Eşya hukuku; Ayni haklar: mülkiyet hakkının türleri, mülkiyetin kazanılması, kaybı ve korunması, zilyetlik kavramı, zilyetliğin kazanılması, kaybı, türleri ve korunması. resmi senet ve sicillerin ispat gücü, tapu sicili.

KMY 2114

ANAYASA HUKUKU

Anayasa kavramı; anayasa türleri, anayasa yapım yöntemleri, Osmanlı – Türk anayasalarının kısa değerlendirilmesi Anayasa Hukukuna göre hükümet sistemlerinin sınıflandırılması, 1924 Anayasasında devlet örgütü, kuvvetler ayrılığı ve 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, yapımı, Cumhuriyetin nitelikleri, Anayasa’nın hak ve özgürlükler anlayışı Yasama Organı; Yasama yetkisi, yasama işlemleri, yürütme organı; Cumhurbaşkanı - Başbakan ve Bakanlar Kurulu, Yargı organı; yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı, Anayasa’nın Temel hak ve özgürlükler rejimi, Olağanüstü haller ve temel hak garantileri, Anayasa Mahkemesi; yapısı ve görevleri, Anayasa yargısında dava yolları, Anayasa Mahkemesinin siyasi parti kapatma ve Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkileri. Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi ve bağlayıcılığı, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru. İnsan haklarının korunması, AİHS’in Türk anayasal sistemine etkileri.

KMY 2124

TÜRK YÖNETİM TARİHİ

Bu derste; tarih biliminin önemi. Türk Yönetim Tarihinin kapsamı. Eski Türklerde yönetim, Osmanlılar öncesi Akdeniz-Ortadoğu Dünyası ve Bölgedeki Devletlerin yönetim sistemleri (Sasaniler, Bizans ve Abbasiler), Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminin tanıtılması, Osmanlı Devletinin yönetsel yapısı ve tarihsel evrimi ele alınacaktır. Türkiye’nin yönetsel yapısının evrimini içeren bu ders, Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönetsel yapımızın, kurumlarımızın, yönetsel işleyişe ilişkin geleneklerimizin, devlet yönetimi anlayışımızın gelişiminin öğrenilmesine ve yönetim sistemimizin oluşmasında katkısı bulunan diğer devletlerin ve medeniyetlerin yönetsel özelliklerinin ve etkilerinin anlaşılmasına olanak vermektedir.

KMY 2134

SİYASET SOSYOLOJİSİ

Dersin genel çerçevesi, kitapların tanıtımı. Siyaset sosyolojisinin düşünsel temelleri,Ekonomik dinamikler ve toplumsal değişim,Siyasal kültür (kültür aşılama),Hiyerarşiler ve iktidar (Sosyal ve siyasal iktidar, otorite, önderlik), Sivil toplum örgütlerinin siyasal iktidara etkileri, Siyasal iktidar-bürokrasi ilişkisi,Kamu-özel-sivil ortaklığı ve yönetişim, Siyasal katılma (Katılımcı demokrasi, yurttaşlık, toplumsal hareketler),Siyasal ahlak (Türkiye’de siyasal ahlak sorunu, siyasal yozlaşma) Siyasal yabancılaşma-siyasal bütünleşme, İktidara karşı direnme ve sivil itaatsizlik, Muhalefet olgusu (Siyasal muhalefet ve parlamento dışı muhalefet), Küreselleşme ve siyasal değişim.

KMY 2144

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (İşletme+Kamu Yönetimi)

Bu derste; sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrenciye özümsetilmesi. Doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki metot farklılığının vurgulanması, metot ve teknik ayırımının açıklanması, öznenin göreli nesnelliği ile nesnenin göreli öznelliğinin somut örnekler ile ortaya konulması, insanın ürettiği toplumsal ve tarihsel gerçekliklerin yine insan tarafından ele alınmasının incelenmesinin yolları ve bu alandaki yanlışlıkların gösterilmesi amaçlanmaktadır. Her bilimsel araştırmada yapılması gereken temel işlemler, konu saptama, veri toplama ve işleme yöntem ve teknikleri ve tez önerisi hazırlama.

MLY 3105

VERGİ USUL HUKUKU

Vergi Hukukunun Konusu; Hukuk Sistemi İçindeki Yeri; Kaynakları; Vergi Yasalarının Yer Ve Zaman Bakımından Uygulanması; Vergi Hukukunda Boşluk Doldurma, Yorum, İspat; Vergileme Yetkisi; Vergileme Yetkisinin Bölüşümü; Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları (Tarafları, Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Muafiyet, İstisna ve İndirimler Vergileme Süreci vs.); Vergi Alacağının Ortadan Kalkması; Süreler; Yükümlülerin Ödevleri; Amortisman ve Değerleme; Vergi Suç ve Cezaları.

KMY 3105

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ

Türk kamu personel yönetiminin tarihçesi, çağdaş kamu personel yönetimi ilkeleri, Kamu görevlileri, devlet memurluğu ile ilgili tanımlar. Memurluğa girişte anayasal ilkeler; memurluğa giriş, sınavlar ve adaylık dönemi, Asli memurluğa atanma; hizmet içi eğitim, Devlet memurlarının ödevleri ve yükümlülükleri; memurların bağlı olduğu yasaklar; memurların hakları (çalışma şartları, izinler), Memurların sicil ve tezkiye işlemleri (Başarım değerlendirmesi), Memurların ücretleri ve yükselmeleri, Memurlar hakkında disiplin ve ceza kovuşturması (Danıştay kararları), Memurların mali sorumluluğu, memurluk statüsündeki kısıtlamalar, örnek olay çözümleri (Danıştay kararları), Memurluğun sona ermesi ve emeklilik. Yine bu derste, 657 sayılı yasa hükümleri, Türkiye’de kamu personel sistemi ve sorunları ele alınacaktır.

KMY 3115

KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI

Bu dersin içeriği; kentleşmenin tarihsel gelişimi, çağdaş kentleşmenin özellikleri, kentleşme nedenleri, kentleşme ve kalkınma, kentleşme politikaları, Türkiye’de kentleşme, farklı ekonomik dizgelerde kentleşme ve kent planlaması, kent kuramları, kent planlaması, süreci, evreleri, ilkeleri, planın onaylanması, bağlayıcılık, uygulama araçları. Türkiye’de kent planlaması, plan yapımı, kent planlarının onaylanması, uygulanması, imarlarının bağışlanması, planlamaya halkın katılması, bölge gelişmesi için planlama, konut, kalkınma ve konut, toplu konut ve kooperatifçilik, konut yapımında sanayileşme, Türkiye’de konut sorunları ve politikası, gecekondu ve konut kuramlarından ibarettir.

KMY 3125

YEREL YÖNETİMLER I

Yerel yönetimlerin teorik arka planı, felsefesi ve tarihi gelişimi. Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Günümüzde Belediyelerin Hukuki Yapısı, Belediye ve Kentsel Hizmetler, Mahalle Örgütlenmesi ve Hizmetler, Belediyelerin Mali Yapısı, Büyükkent Belediyeleri, Yönetsel Yapı Dinamikleri, Kentsel Hizmetler, Mali Yapılanma, Mal ve Hizmet Akımlarında Paylaşım, Günümüzde Kent Yönetimi ve gelişmeler, Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım, Belediye Şirketleri, Köy Yönetimleri, Kriz Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Çevre, İller Bankası ve Kamu Harcamaları, Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu

KMY 3135

TÜRK SİYASAL HAYATI

Batılılaşma Çabaları, Tanzimat Sonrası Siyasal Gelişmeler, Islahat Fermanının Doğuşu Ve Siyasal Etkileri, Yeni Osmanlıların Türk Siyasal Hayatına Etkileri,I. Ve II. Meşrutiyet Dönemleri Ve İki Dönem Arasındaki Abdülhamit Saltanatının Türk Siyasal Hayatına Etkileri, İttihat Ve Terrakki İktidarının Özellikleri Ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, 31 Mart Olayı, Bab-I Ali Baskını, II.Meşrutiyet Dönemindeki Başlıca Düşünce Akımları, Erzurum Ve Sivas Kongreleri, Devletçi Seçkinler Ve Gelenekçi Liberaller, A-RMHC, Halk Fırkası, Varlık Vergisi, Kemalist Tek Parti Devleti ve Dönemin Faşit Rejimleri İle Karşılaştırılması, Sekizinci Dönem TBMM, DP 1.Kongresi, Menderes Dönemi Ve Olayları,Vatan Cephesi, İlk Hedefler Beyannamesi, Tahkikat Komisyonunun Kurulması, 60'lı Yıllarda CHP, TİP,CKMP, MHP, MNP, Demirel Ve AP, 1971 Muhtırasını Hazırlayan Koşullar Ve Sonrasındaki Gelişmeler, Kurucu Meclis, Yeni Partiler,1983 Seçimleri, Özal Dönemi 1987 Referandumu, Erken Seçim Kararı, Rabıta Olayı, Dinci Sağ, Aşırı Milliyetçi Sağ, Türk-İslam Sentezi Olgusu, 12 Eylül Ve İslam, 1990 Sonrası Ve Güncel Siyasal Gelişmeler

MLY 3265

KAMU EKONOMİSİ

Kamu Kesimi Analizine İlişkin Temel Kavramlar (Toplum, Devlet, Ekonomi), Kamu Kesimi-Özel Kesim Ayrımı, Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu, Kamu Kesiminin Büyümesi ile İlgili Makro Modeller, Liberal Ekonomide Kamu Kesimi Analizinin Gelişimi, Piyasa Ekonomisi ve Sosyal Refah, Kamusal Mallar Teorisi, Dışsallıklar, Kamu Kesiminde Fayda –Maliyet Analizi, Pozitif Kamu Tercihi Teorisi, Refah Ekonomisine Yöneltilen Eleştiriler, Normatif Kamu Tercihi Teorisi, Anayasal Ekonomi.

ISL 3265

ÖRGÜT KURAMI

Yönetim düşüncesi tarihi; bilimsel yönetim, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı, insan ilişkileri yaklaşımı; sistem yaklaşımı; durumsallık yaklaşımı; İKY; iş analizi; insan kaynakları planlaması; işe alma ve yerleştirme; işgören eğitimi; performans değerlendirmesi; kariyer geliştirme; endüstri ilişkileri; motivasyon kuramları; liderlik kuramları; stres yönetimi; örgütsel stres; çatışma yönetimi; örgütsel iletişim; örgüt kültürü; duygusal zeka; modern sonrası örgüt kuramı.

KMY 3205

SİYASAL İLETİŞİM

Politika ve iletişim araçlarının birbirleri ile olan ilişkisi ve etkisi. Politik kampanyalar, baskıaracı olarak medya, lobiler, basınla ilişkiler, propaganda, gerçeklerin kurgulanması, gündem yaratılması, Habermas ve kamusal alan, politikada reklamcılık, televizyon ve politik imajın kurgulanması. Bunun yanı sıra siyasetin basın ve medyaya etkisi de dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin amacı, kamusal yaşamda ve vatandaş ilişkilerinde iletişimin rolünü belirlemek ve etkinliğini ortaya koymaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenciden; Politikanın oluşumunda iletişimin ve iletişim araçlarının rolünü değerlendirebilmek, Siyasal iletişim süreçlerinin siyasal kültür üzerindeki etkilerinin analiz edilebilmesi Siyasi lobiciliğin stratejik kullanımının değerlendirmesi beklenmektedir.

KMY 3215

ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR

XIX. Yüzyıl Siyasal ve Toplumsal Yapısının Genel Özellikleri. Ulusçuluk akımı. Liberalizm ve liberal düşüncenin evrimi. Libertenlik, liberizm. Sosyalizmin ortay çıkışı ve ilk sosyalistler. Marksizm ve Marksizm yorumları. Komünist ve faşist akımlar. Avrupa solu ve 3. Dünyacılık. Muhafazakârlık ve sağ. Eleştirel kuram. Radikal demokrasi kuramı. Çağdaş İslamî Düşünce. Küreselleşme bağlamında gelişen siyasal düşünceler. Yeni siyasal düşünsel gelişmeler.

KMY 3225

CONTEMPORARY POLITICAL THOUGHT

This course will focus on some key perspectives in contemporary political theory, understanding the “contemporary” era as extending from World War I to the present. Unavoidably, our readings will be selective, but we will study a range of important theorists as they explore the following themes: freedom, power, domination, and empowerment in relation to the hegemony of global capitalism; popular education and “organic” intellectuals; the special – perhaps fragile – status of distinctly political action and "the political" in our time; ideals and problems of “civilization,” “progress,” and “rationalization”; the project of a “critical social theory”; and struggles for recognition concerning “race,” gender, nationality, cultural identity. Theorists under study will likely be Mohandis Gandhi, Antonio Gramsci, Theodore Adorno and Max Horkheimer, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Michel Foucault, John Rawls, Judith Butler, and (possibly) Charles Taylor.

MLY 3186

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

ISL 3186

İŞ HUKUKU (İşletme+Kamu Yönetimi)

Bu derste; İş hukukunun temel kavramları, iş hukuku uygulaması, bireysel iş hukuku, bireysel iş sözleşmeleri, sendikalar ve toplu iş hukuku incelenmektedir

KMY 3106

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

Toplumsal yapı kavramı, Türkiye’nin toplumsal yapısının temelleri, sosyal değişmenin yapısal unsurları, siyaset, ekonomi, dış dünya, Türkiye’de toplumsal yapının ve değişmenin görünümleri; nüfus, şehirleşme, aile, eğitim, istihdam, Türkiye’de toplumsal yapının ve değişmenin değerlendirilmesi bu dersin başlıca konularıdır.

KMY 3116

ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI

Dersin amacı; çevre sorunlarının nedenleri ve önleme politikaları konusunda bilgi vermek. Çevre ile ilgili kavramlar, çevre sorunları, kirliliğin türleri ve kirlilik yaratan faktörler. Çevre sorunlarının Türkiye’deki durumu, ulusal ve uluslararası çevre koruma politikaları. Çevre sorunlarına kuramsal yaklaşım. Çevre politikalarının temel ilkeleri. Nüfus politikası. Çevrenin ekonomik yönü. Çevre hukuku. Sürdürülebilir kalkınma ve çevre. Değişik yönleriyle çevre ve Türkiye’de çevre politikalarının gelişimidir.

KMY 3126

YEREL YÖNETİMLER II

Yerellik İlkesi (Subsidiarity) ve Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Felsefesinde Yerel Yönetimler, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmaları,: Yorumlar ve Metinler, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa Bölgesel (Yönetimler) Özerklik Şartı Taslağı, Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi,Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Hayata Katılımına İlişkin Sözleşme, Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi, Avrupa Bölgesel ve Azınlıklar Dilleri Şartı, Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı Taslağı, Avrupa Kentsel Şartı,Gözden Geçirilmiş Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımlarına İlişkin Avrupa Şartı, İlgili Uluslararası Bütünleşik Temel Mevzuat ve İnsan Hakları Temel Kriterleri.

KMY 3206

HALKLA İLİŞKİLER

Bu derste; halkla ilişkilerin tanımı, süreci, nitelikleri, iletişim, görüntü yaratma ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde basınla ilişkilerin önemi, örgütlerde halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve araştırma, Türkiye’de halkla ilişkiler ve yönetim ile halkla ilişkilerin özgün sorunları, halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar ile halkla ilişkiler eğitimi için örnek olaylar gibi konularda gerekli bilgileri vermek amaçlanmaktadır. Halkla ilişkiler çağımızın kamu yönetimi ve diğer kuruluşlar için bir zorunluluk ve görev sayılmaktadır. Son yıllarda bütün dünyada üzerinde önemle durulan bu konunun kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası mesleki başarılarında ayrı ve önemli bir yeri vardır.

KMY 3216

SİYASİ TARİH

Tarihsel süreç içinde dönemlerinde etkili olmuş büyük devletler. Fransız İhtilali’nden günümüze büyük güçlerin rekabeti ve sömürgecilik. XIX. Yüzyıl Avrupa’sındaki temel siyasal anlayışlar. Alman ve İtalyan birliğinin kurulması, I. Dünya Savaşı, Savaş sonrası barışı koruma çabaları. II. Dünya Savaşı. İki kutuplu dünyanın oluşumu: 1945-60 süreci. Üçüncü dünya ülkelerinin uluslararası politikadaki etkisi. Yumuşama ve karşılıklı ilişkiler: 1960-80 süreci. Petrol krizi ve dünyanın değişen dengeleri. Doğu Avrupa rejimlerinin ve SSCB’nin çöküşü: sistemin yeniden yapılanması.1990 sonrası yeni denge arayışları. XXI. yüzyıla girerken uluslararası sitemin temel yapısı.

KMY 3226

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE (Seç.)

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihi arka planı, Ankara Antlaşması ve sonrası, Türkiye'nin 1987 tam üyelik başvurusu, 1991 Maastricht Antlaşması ve sonrası, 1996 Gümrük Birliği Antlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mevcut ilişkiler ve sorunların muhtemel çözümleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

KMY 3236

ULUSLARARASI POLİTİKA (Seçmeli)

Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası siyasetin değişen içeriğini kavramaları için gerekli çözümlemeli (analitik) araçlarla donatılmasını sağlamaktır. Dersin içeriği; uluslararası siyasetin temel kavramları ile uluslararası ilişkilerin yapısına dair genel bir giriş, uluslararası toplumun yapısı ve tarihi, uluslararası siyasete ilişkin çeşitli kuramsal yaklaşımlar ve ulusal çıkar kavramına ilişkin düşüncelerin irdelenensinden oluşmaktadır.

CBU 4401

GİRİŞİMCİLİK (İşletme+Kamu Yön.)

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları, Türkiye’de girişimcilik ve girişimciliğin gelişimi; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; yeşil girişimcilik,  girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

KMY 3246

EUROPIAN UNION AND TURKEY

The Structure of the EU and Its Institutions, Economic External Relations of the EUEuropean Monetary System, Economic and Monetary Union: Euro.Social Policies of the EU., EC - Turkey Relations, Application to The EC and Historical Backround and Purpose of Association, Customs Union with The EU, Membership Criteria and Ongoing Process, National Programs and Implemention of Policies in Turkey Copenhagen Summit, Cyprus and Full Membership of Turkey to the EU

IKT 4177

ULUSLARARASI İKTİSAT

Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Fırsat Maliyeti, Dönüşüm ve Kayıtsızlık Eğrileriyle Analiz, Faktör Donatımı Kuramı, Leontief Paradoksu, Teknolojik Açık, Ürün Devreleri, Tercihlerin Benzerliği Yaklaşımları, Endüstri İçi Ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, Dinamik Dış Ticaret Kuramları, Ticaret Hadleri, Singer-Prebish Tezi, Koruyucu Dış Ticaret Politikası Savunuları.

MLY 4187

MALİYE POLİTİKASI

Kamu Kesimi Analizine İlişkin Temel Kavramlar (Toplum, Devlet, Ekonomi), Kamu Kesimi-Özel Kesim Ayrımı, Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu, Kamu Kesiminin Büyümesi ile İlgili Makro Modeller, Liberal Ekonomide Kamu Kesimi Analizinin Gelişimi, Piyasa Ekonomisi ve Sosyal Refah, Kamusal Mallar Teorisi, Dışsallıklar, Kamu Kesiminde Fayda –Maliyet Analizi, Pozitif Kamu Tercihi Teorisi, Refah Ekonomisine Yöneltilen Eleştiriler, Normatif Kamu Tercihi Teorisi, Anayasal Ekonomi. Maliye politikasının doğuşu, konusu, amaç ve araçları, Maliye politikası araçları ve enflasyon ve depresyonla mücadele, kalkınma, büyüme ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesinde vergi politikaları, kamu ve bütçe politikaları, Hazine-Merkez Bankası ilişkileri iktisadi kalkınma ve finansman konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MLY 4177

YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

Yerel Yönetimlerin Varoluş Sebepleri; İktisadi Refah ve Mahalli İdareler; İdareler arası İlişkilerin Kapsamı ve Özellikleri; İdareler arası Hizmet Bölüşümü; Gelir Bölüşümü; Yerel hizmetlerin sunumunda etkinlik ve fiyatlandırma, yönetimler arası transferler, Büyük Kentler Sorunu: İl özel idarelerinin görevleri, Gelirleri, bütçesi; Belediyelerin Görevleri, Gelirleri, Bütçesi; Köylerin Görevleri, Gelirleri, Bütçesi; İller Bankası ile Mahalli İdareler Arasındaki İlişkiler: Mahalli idarelerin sorunları ve çözüm yolları.

KMY 4107

DEVLETLER HUKUKU

Devletler hukukunun kaynakları, Uluslararası antlaşmalar, örf adet hukuku, uluslararası yargı kararları, Uluslararası hukukun özneleri, Devletin ülkesi üzerindeki egemenliği, devlet ülkesi ve kişiler üzerindeki yetkileri, Antlaşmalar hukuku, uluslararası antlaşma türleri, Anlaşmaların yapılması, Anlaşmaların çatışması ve yorumlanması, Türk hukukunda uluslar arası antlaşmaların yeri ve konumu, Devlet, milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri, Devletlerin tanınması, Diplomasinin yeri, Diplomatik dokunulmazlıklar ve bağışıklıklar, Deniz hukuku, Uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Sistemi, Uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü usulleri, Uluslar arası hukukta kuvvet kullanma, uluslararası hukuk ve insan hakları, Küreselleşme bağlamında devletler hukukunun dönüşümü.

KMY 4117

KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ

Birbirinden farklı sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel yapılara sahip ülkelerdeki kamu yönetimlerinin (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya) yapısal ve işleyişsel olarak karşılaştırmalı incelenmesi, karşılaştırmalı incelemeler doğrultusunda genellemelere gidilmesi, farklı ülkelerdeki kamu yönetimlerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları, tarihsel süreç içinde farklı kamu yönetimi sistemlerinin birbirlerinden ne yönde etkilendikleri, bu ülkelerde kamu yönetimi ile bağlantılı olarak oluşan toplumsal, ekonomik ve yasal sorunlar, kamu yönetimi sistemindeki tıkanıklıkların aşılmasında karşılaştırmalı bakışın katkıları bu dersin temel konularıdır. Belirtilen ülkelerdeki kamu yönetimlerinin oluşum ve gelişim aşamaları ile kamu yönetimlerinin yapısal ve işleyişsel yönden tanımlanması ve karşılaştırmalı bir perspektiften incelemesi yapılacaktır. Ülkeler arası farklılıklarının kamu yönetimi anlayış ve uygulamasına yansımaları doğrultusunda ülke deneyimleri değerlendirilerek, çeşitli kavram, kurum ve değişkenler tartışmaya açılacak ve bunların birbiriyle ilişkileri ele alınacaktır.

ISL 4297

İSTATİSTİK

Temel istatistik bilgisi vermeyi amaçlayan bu derste, ortalamalar, değişkenlik-eğiklik-basıklık ölçüleri, endeksler, olasılık teorisi ve rastlantısal değişkenler, örnekleme teorisi, istatistik karar teorisi, regresyon-korelasyon analizleri ve zaman serileri. Olasılık teorisinde olasılık hesabı ve temel olasılık bölünmeleri ve endeksler. Karar teorisi en genel şekli ile istatistiksel tahmin ve hipotez testleri ele alınmaktadır.

ISL 4277

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Bu dersin kapsamında; örgütlerde gruplar, örgüt iklimi ve kültürü, örgütsel liderlik, örgütsel iletişim, örgütlerde çatışma, örgütsel stres ve yönetimi, örgütsel değişim gibi örgütsel davranış olgusunun farklı yansımaları olarak karşımıza çıkan olgular ele alınmaktadır.

KMY 4207

KENT VE BÖLGE PLANLAMASI

Kent ve Bölge Planlaması kavramları, kent ve bölge planlamasında temel yaklaşımlar, Türkiye’de bölge planlamasının ve kent planlamasının tarihsel gelişimi, kent ve bölge planlamasının kentleşme sürecine etkileri ve 3194 sayılı İmar Kanunu incelenmektedir.

KMY 4217

MEDYA VE SİYASET İLİŞKİLERİ

Bu derste; devleti oluşturan yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen medyanın siyaset kurumunun oluşumu, işleyişi ve gelişimi üzerindeki etkileri ve bunun birey, toplum ve devlet ilişkilerine yansımaları ele alınacaktır.

KMY 4227

REGIONAL AND URBAN PLANNING

This course deals with urban and regional planning at a general introductory level. It covers a wide variety of topics, including the history of planning in Turkey , selected planning theories, various planning tools, political and social issues of planning, ethnic and culturaldiversity and their relevance for planning. Students are also introduced to different sub-fields ofplanning, such as physical planning, transportation planning, housing, land use, growthmanagement, and urban development.

IKT 4128

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisinin temel gelişimi Türkiye ekonomisinde alınan ekonomi politikası kararları ve pratik sonuçları, Türkiye ekonomisinde sektörel gelişme ve yapı, Türkiye ve Dünya Ekonomisi bağlamında uygulanan ekonomik politikalarının değerlendirilmesi, dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye’deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ISL 4168

TİCARET HUKUKU (İşletme+Kamu Yönetimi)

Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, adi şirket, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limitet şirketler. Kıymetli evrakların tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek, emtia senetleri, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler.

KMY 4108

CEZA HUKUKU

Bu ders; ceza hukukunun tarihi gelişimi, cezalandırmanın nedenleri, suçta ve cezada kanunilik ilkesi, hareket, kusurluluk ve hukuka aykırılıktan oluşan suçun unsurları, suçun özel beliriş şekilleri (teşebbüs, içtima ve iştirak), cezalar sistemi ve cezaların tayini ve cezaların bireyselleştirilmesi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Bu derste; ceza yargılamasının amacı ve bu amaca hizmet eden kurumlar. Ceza Yargılamasına katılan sujeler hakkında (sanık, tanık, bilirkişi, savcı, yargıç, avukat) detaylı bilgi. Ceza yargılamasının devreleri (hazırlık soruşturması, son soruşturma ve hüküm) ve hazırlık soruşturması aşamasında başvurulan ceza yargılaması önlemleri (tutuklama, yakalama, arama, el koyma vb.). Ceza yargılamasının hüküm devresinden sonra verilen hükmün denetim yolları (olağan ve olağanüstü denetim yolları) incelenmektedir.

KMY 4118

İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Bu derste, hukuk devletinin önemi, idarenin yargı dışı denetimi ve idari denetim. idari yargı kuruluşları bağlamında; Danıştay, idare, vergi ve bölge idare mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve ayrıca Sayıştay anlatılmaktadır. İdari yargıda görev dağılımı ve Uyuşmazlık Mahkemesi. İptal davası, tam yargı davası, yorum davası. İdari yargılama usulü başlığında; ilkeler, görev ve yetki, taraflar, süre, dava açma şartları. Kanun yolları çerçevesinde; itiraz, temyiz, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi, kanun yararına bozma, kararın açıklanması, yanlışlıkların düzeltilmesi anlatılmaktadır. İdari yargı dersinin amacı öğrencilerin idari yargıya hakim olan prensipleri özümseyerek, önlerine gelen olaylarda yorum yapma becerisine sahip kılınmasıdır. Bu ders kapsamında farklı konularda altı örnek olay ele alınarak idari yargıya başvurudan idari yargılamadaki aşamalara ve kanun yollarına değin pek çok konunun incelenmesi sağlanacaktır. Örnek olaylar şu konuları kapsayacaktır: idarenin denetimi, siyasi ve idari denetim, idarenin yargısal denetimi, idari yargıda mahkemelerin yapısı ( idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay) ve Türk idari yargılama hukukuna hakim olan prensipler; idari yargıda görev ve yetki, dava açma ehliyeti “hak” ihlali ve “menfaat” ihlali, idari yargıda süreler, İdari dava türleri, iptal davası ve tam yargı davaları; farkları ve şartları, idari yargıda yürütmenin durdurulması. Kanun yolları, itiraz ve temyiz, karar

düzeltme, yargılamanın yenilenmesi.

KMY 4128

KÜRESELLEŞME, BÖLGESELLEŞME VE YERELLEŞME POLİTİKALARI

Bu derste, sanayi toplumundan enformasyon toplumuna doğru yaşanan süreçte ortaya çıkan önemli özelliklerden birisi olarak küreselleşme olgusu ve buna koşut olarak yükselen bölgeselleşme, yerelleşeme eğilimlerinin devletler ve toplumlar açısından ortaya koyduğu sonuçlar ele alınacaktır. Sürecin, devletler arası ilişkiler, devlet, kamu yönetimi ve onun bir yönünü oluşturan yerel yönetimler açısından ortaya koyduğu realite sonuçlar analiz edilecektir.

ISL 4288

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar; Toplum ve Toplumsal Yapı; Kültür; Toplumsallaşma; Toplumsal Gruplar; Aile Kurumu; Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme; Psikoloji Bilimine Giriş; Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi; Güdüler ve Duygular; Duyum ve Algı; Öğrenme; Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları; Davranış Üzerine Sosyal Etkiler; Tutumlar. Siyaset psikolojisi disiplini bağlamında insan davranışının siyasal seçimde değerlendirilmesi, fizyolojik-psikolojik-biyolojik teoriler, Freud'cu analiz ve otoritelerin, itaatin psikolojik temelleri, psikoloji, sosyal kişilik ve siyaset, siyasal sosyalleşmenin psikolojik yönleri, bilimsel mekanizmanın isleyişi ve siyaset.

MLY 4268

KAMU MALİ DENETİMİ

Denetimin Tanımı ve benzeri kavramlar, Denetim Türleri, Denetçi türleri, Denetim Standartları, Denetçiye ilişkin standartlar, Çalışma alanına ilişkin standartlar, Denetim planı, Denetim programı, İç kontrol sistemi, Raporlama Standartları, Kasa, nakit işlemlerinin ve Menkul kıymetlerin denetimi, Alacakların denetimi, Stokların denetimi, Borçların denetimi, Karşılıklar ve Şarta bağlı Yükümlülüklerin denetimi, ilişkili tarafların denetimi. Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi kontrol Kanunu çerçevesinde iç ve dış denetim.

ISL 4298

İCRA İFLAS HUKUKU

Cebri icra kavramı, cebri icra yol ve yöntemleri, iflas, haciz.

KMY 4208

ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKASI (Seç.)

Globalleşme, Çevre ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Örgütler ve Çevre: Birleşmiş Milletler Örgütü, NATO-Kuzey Atlantik ve İşbirliği Paktı, Dünya Bankası, OECD- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Topluluğu ve Çevre Politikası, Avrupa Topluluğu’nun Çevre Konusunda Gelişmekte Olan Ülkelerle İşbirliği, Avrupa Konseyi’nin Çevre Yönlü Çalışmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) ve Stratejik ÇED kavramı-örnekler, Türkiye’nin Çevre Yönetimi Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşma Örnekleri: Bern-Avrupa, Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, Barselona-Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi, Ramsar-Su Kuşları Yaşama Ortamı ,Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme,Basel-Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolü Sözleşmesi,Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü,İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi,Biyolojik ve Zehirleyici Silahların Geliştirilmesi, Yapımı ve Stoklanması ve Bunların İmhasına İlişkin Sözleşme

KMY 4218

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY

This course is designed to provide an introduction to international environmental policy development beginning with the scientific identification of the problem, the assessment of its economic and social impact, and the political forces that shape international agreements. Following a short introduction to some of the basic scientific and economic factors that characterize most environmental problems, the course examines five case studies that illustrate the range of international problems facing diplomats and corporations. Bilateral, multilateral and commons issues are studied using examples of air, climate, water, fisheries, and forests/biological diversity.

ISL 2113

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

KMY 4238

KAMUDA GÜVENLİK POLİTİKALARI (Seç.)

Celal Bayar Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi