Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

UML 5111.

KAMU EKONOMİSİ ANALİZİ

Neo-Klasik iktisada Yöneltilen Eleştiriler Çerçevesinde Pozitif Kamu Tercihi Teorisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Temel Varsayımları, Anayasal İktisat, Seçim Ekonomisi, Baskı Grupları ve Bürokrasinin Kamu Ekonomisi Üzerindeki Etkileri.

UML 5121.

DEVLET BÜTÇESİ

Bütçe hakkı ve gelişimi, bütçe sistemleri, bütçe reformları, performans esaslı bütçeleme ve performans denetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun değerlendirilmesi, 1980 sonrası Türkiye’de bütçe açıklarının analizi, Avrupa Birliği Bütçesi

UML 5211.

VERGİ HUKUKU

Vergi Kanunlarının Yorumu, Vergilendirmede Sorumluluk, Vergi Mahremiyeti, Verginin Tarh, Tebliği, Tahakkuk ve Tahsili, Vergilendirmede Süreler, Mükellefi Denetleme Yolları, Defter ve Belgeler ve Kayıt Nizamı, Vergi Suç ve Cezaları.

UML 5221.

VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI

Vergilemenin amaçları; Vergilerin Sınıflandırılması: Gelir, harcama ve servet vergileri; Vergileme ilkeleri, Vergiler ve Kaynak Tahsisi; Vergiler ve Gelir Dağılımı; Vergiler ve Ekonomik İstikrar, Vergiler ve İktisadi Büyüme; Vergiler ve İktisadi Kalkınma.

UML 5231

KAMU MALİYESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Kamu maliyesinde geleneksel ve modern yaklaşımlar, küreselleşmenin kamu maliyesi üzerindeki etkileri, devletin ekonomi üzerindeki rollerinde değişme, yeşil vergi

UML 5241

GÜNCEL EKONOMİK VE MALİ SORUNLAR

Türkiye ve Dünya’da yoksulluk ve gelir dağılımı, enflasyon, ekonomik krizler, küresel ısınma ve getirdiği ekonomik ve mali sorunlar

UML 5112.

MALİYE POLİTİKASI VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Maliye politikası tanımı ve kapsamı, iktisadi kriz teorileri, Ekonomik krizler ve çeşitleri, ekonomik istikrarsızlıklarla mücadelede maliye politikası, Avrupa Birliği ve Vergilendirme.

UML 5122.

TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve servet vergilerinin gelişimi, söz konusu vergi türlerinin konusu, mükellefleri, tarifeleri ve buna bağlı olarak matrah hesaplamaları, muafiyet ve istisnaları, vergisel işlemlerin süreleri ve seçilmiş ülkelerin vergi sistemleri ile karşılaştırılması

UML 5212

VERGİ PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ

Vergilemenin ekonomik sınırları, vergilemenin mali sınırları, vergilemenin psikolojik sınırları, optimal vergileme, vergi konusunun seçiminde optimalite, küreselleşme ve vergileme ilişkisi, vergi psikolojisinin temelleri ve vergi ahlakı, vergiye karşı tutum ve davranışları belirleyen faktörler, vergilere karşı tepkiler ve vergilerin ahlaki ve sosyo-psikolojik sınırları. 

UML 5222

VERGİ YARGISI

Vergi yargısının yargı sistemi içindeki yeri, vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkış nedenleri ve özellikleri, idari çözüm yolları, yargısal çözüm yolları, vergi yargısının özellikleri, tarafları, süreler, davanın yürütülmesi, olağan ve olağanüstü kanun yolları.

UML 5232.

KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ

Kamu harcamaları ile ilgili teoriler; kamu harcamalarının yapısı ve niteliğinde meydana gelen değişmeler; kamu harcamalarının artışı ve kamu kesiminin genişliği; Türkiye’de kamu harcamalarının etkinlik ve verimlilik bakımından analizi; kamu harcamalarının fonksiyonel olarak verimlilik ve etkinlik değerlendirmesi; kamu sektörü projelerinin maliyet-fayda analizi; gelişmişlik düzeylerine göre farklı ülkelerde kamu kesimi harcamalarındaki gelişmeler ve kamu harcamalarının ekonomi politiği.

UML 5242.

TÜRK MALİ SİSTEMİNİN ANALİZİ

Temel kavramlar, Türkiye’de mali piyasalar, mali piyasayı oluşturan kurumlar, bankacılık sektörünün finansal sektör içinde yeri,  piyasaların işleyiş biçimleri ve mali politika uygulamaları içindeki yerleri, mali piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlar.

UML 5252.

YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

Yerel yönetimlerin mali ve ekonomik fonksiyonları; yönetimler arası kaynak bölüşümü (ilkeler ve yöntemler); merkezi yönetimden yerel yönetimlere kaynak transferi; yerel yönetimlerin borçlanması; yerel yönetim hizmetlerinin özelleştirilmesi (ilkeler, yöntemler, sorunlar); yerel hizmetlerin sunumunda etkinlik ve fiyatlandırma, yerel vergileme; hizmet karşılığı ücretler ve tarifeler; Türkiye’de ve diğer seçilmiş ülkelerde yerel yönetimlerin mali özerkliği ve gelir kaynakları

UML 5261.

DEVLET BORÇLARI

Borçlanmanın hangi amaçlarla yapıldığı, borçlanmanın hangi kaynaklardan sağlandığı, devlet borçlarının devlete ve vatandaşlara olan yükü, borçların ne şekilde kullanıldığı, borç yönetimi, borçlanmanın milli ekonomi üzerindeki etkilerinin neler olduğu.

UML 5223.

ULUSLARARASI VERGİ SORUNLARI

Uluslararası vergileme, vergi sorunlarının nitelikleri, uluslararası vergi alanında çifte vergilendirmeye ilişkin sorunlar,  çözüm yolları

UML 5233

VERGİ DENETİMİ

Vergi denetiminin teorik ve hukuki esasları, vergi denetimine yetkili olanlar, vergi denetimine tabi mükellefler, vergi denetiminin başarılı olabilmesi için gerekli koşullar, bilanço hesaplarının açıklanması, gelir tablosu hesaplarının açıklanması, dönem sonu işlemleri, amortisman uygulamaları, yeniden değerleme işlemleri.

UML 5123

DÖNEM PROJESİ

Danışman öğretim üyesinin rehberliğinde, öğrenci tarafından belirlenen bir konuda bitirme çalışması yapma.  

UML 5151.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Celal Bayar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans