Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

MHY 5107

Modern Yönetim Bilimi

Bu derste modelleme, doğrusal programlama, problem formülasyonu, simplex ve dual-simplex çözüm yöntemleri, dualite ve duyarlılık analizi, ulaştırma, aktarmalı ulaştırma ve atama problemleri anlatılmaktadır.

Bu ders Ağ modelleri, tamsayılı matematiksel modelleme, Çok Kriterli Karar Verme, Oyun Teorisi ve Dinamik programlama konularını ele alır.

MHY 5201.

Mühendislik Yönetiminde İstatistiksel Yöntemler

Normal dağılım, Merkezi Limit Teoremi, Örneklem Dağılımları – Ki kare, t, F dağılımları, Parametre Tahmini, Güven Aralığı Tahmini, Hipotez Testleri, Tip I ve Tip II hata, ANOVA, Doğrusal Regresyon, Çoklu Regresyon Deskriptif istatistik. Merkezi eğilim ölçüleri. Olasılık dağılımları. Örnekleme teorisi. Tahmin teorisi. Karar teorisi. Hipotez testleri. Ki-kare dağılımı. F dağılımı. Varyans analizi. Regresyon ve korelasyon analizi. Nonparametrik analiz yöntemleri. Zaman serilerinin analizi. İstatistiksel kalite kontrolu.

MHY 5101

Üretim Sistemleri Yönetimi

Bu derste öğrencilere aşağıdaki konular anlatılacaktır: Üretime ve Hizmetler Yönetimine Giriş/ Kapasite Planlama/ Bütünleşik Üretim Planlama-Doğrusal Programlama/ Belirli Talep Altında Envanter Kontrolü/ Belirsiz Talep Altında Envanter Kontrolü/ Tedarik Zinciri Yönetimi/İtme ve Çekme Üretim Kontrol Sistemleri: Malzeme İhtiyaç Planlama ve Tam Zamanında Üretim

MHY 5211.

Yalın Üretim

Bu dersin temel amacı, envanter yönetimi de dahil olmak üzere üretim sürecini senkronize etmek ve modernleştirmek için kullanılan teknikleri anlatmaktır. Bu tekniklerin temel hedefi katma değersiz faaliyetler ve israflardır. Derste işlenen konular arasında değer akış şeması, 5S, hazırlık zamanlarının azaltılması, 6 Sigma, ekipman bakımı ve iyileştirmesi, küçük partiler halinde üretim, çekme üretimde dengeli üretim planlaması yer alır. 
Emek Yoğun üretim /Kitle üretim/Yalın üretimin doğuşu /Yalın üretim sistemi-temel ilkeler / Yalın üretim araçları ve teknikleri (Değer akım haritaları, 5S, Toplam üretken bakım, SMED, Hata önleme, Hücresel imalat sistemleri, Esnek imalat sistemleri, Tam zamanında üretim, Kaizen).

MHY 5104

Proje Yönetimi

Bu dersin amacı başarılı proje yönetimi uygulamalarının temel prensiplerinin sunulması ve katılımcılara yönetsel bir bakış açısı getirebilmesidir.
Bu dersin amacı etkili proje yönetiminin arkasındaki kavramları tanıtmaktır. Proje seçimi, bütçeleme ve maliyet tahminleme, takvimleme, kaynak dağılımı vb çeşitli matematiksel teknikleri tanıtılacaktır. Takım, organizasyon vb kurmaktaki niteleyici unsurlar tartışılacaktır.
Proje Yönetimi hakkında temel kavramlar, proje yöneticisi ve özellikleri hakkında temel kavramlar. Proje seçim yöntemleri, Risk altında proje yönetimi, Projenin planlanması, çizelgelenmesi. Projelerde kaynak yönetimi. Projede bütçeleme ve kontrol yöntemleri.

MHY 5223

Kalite Yönetimi

Kalite kavramları, kalite maliyetleri, toplam kalite yönetimi, istatistiksel süreç kontrol. değişkenlere göre kontrol diyagramları, özelliklere göre kontrol diyagramları, süreç yeterliliği, kabul örneklemesi, deney düzenleme.

MHY 5216

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

İnovasyon mühendisliğine giriş. Kurumsal alışkanlıklar. İnsan beyni ve inovasyon. Düşünce ve yaratıcılığın inovasyon üzerine etkisi. Liderlik ve yönetim. Arge ve inovasyon.İnovasyon süreci. Örnekler ile inovasyonun sanayide uygulamaları. Proje çalışması.

MHY 5212

İnsan Faktör Mühendisliği

Ergonomi Kavramının Tanımı ve Özellikleri, İnsan Vücudunun Analizi ve Uygulamalı Antropometri, İnsan- Makine Sistemleri ve Özellikler, Çevre Faktörleri, Aydınlatma, Gürültü, Ortam Isısı, Titreşim ve Zararlı Maddeler, Göstergeler ve Panolar, İş Etüdü ve Ergonomi Arasındaki İlişkiler, İş Yerinde Ergonomi Arasındaki İlişkiler, Yorgunluk Kavramı ve Yorgunluk Önleme Yöntemleri, Mola Sürelerinin Hesaplama Şekilleri, Mühendislik Antropometrisi.

END 5202

Mühendislik Ekonomisi

Bu dersin amacı, mühendislik ekonomisinin temel prensipleri hakkında bilgi vermek ve bu prensipleri, bir yatırımın uygulanabilirliği, yatırımın geri dönüş hızı, kiralanacak veya satın alınacak ekipmanlar için amortisman hesaplamaları gibi farklı alternatiflerin karsılaştırılmasını kapsayan problemlerde uygulamaktır. Ders öğretim üyesi tarafından yapılan sunumlardan oluşmaktadır.

END 5100

Proje

Alınan proje bağlamında konu başlıklarında değişiklikler gösterir. Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi proje hazırlama usul ve esasları, proje danışmanı görüşmeleri.

END 5219

Endüstride Modern Üretim Yöntemleri

Modern imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi ve bu yöntemlerin karşılaştırılması. İmalat yöntemlerinin kullanılan enerji türüne gore sınıflandırılması ve bu yöntemlerin işleyişlerinin, parametrelerinin, işleme kabiliyetlerinin ve uygulamalarının gözden geçirilmesi. 
Mekanik enerji: Ultrasonik işleme, aşındırıcı jet ile işleme, su jeti ile işleme. Elektrokimyasal enerji: Elektrokimyasal işleme, elektrokimyasal taşlama, elektrokimyasal honlama. Kimyasal enerji: Kimyasal işleme. Isıl enerji: Elektroerozyon ile işleme, telli elektroerozyon ile işleme, lazer ile işleme, plazma ile işleme.
İmalatta kullanılan en modern yöntemlerin kullanım alanlarını, üstünlüklerini ve dezavantajlarını öğrenerek, meslek hayatında bu yöntemleri faydalı bir şekilde kullanabilmek.

END 5203

Servis Sistemleri Yönetimi

Servis sistemlerinin tanımı ve ekonomideki rolü, servis sistemlerinin temel bileşenleri ve özellikleri, servis sistemlerinde tesis yeri seçimi ve ilgili modeller, servis birimlerinin etkinlik analizi (Veri Zarflama Analizi), servisler için talep tahmini, M/M/s kuyruk modelleri ve kapasite planlama

MHY 5105

Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders tedarik zinciri tasarımı ve yönetimi ile ilgili temel konuları içerir. İşlenen konular arasında tedarik zinciri tanımı ve kapsamı, tedarik zinciri ağ tasarımı, envanter planlaması ve yönetimi, ulaşım ağlarının tasarım ve planlanması, kaynak yaratma, fiyatlandırma ve koordinasyon bulunmaktadır. Bu kavramlar ve ilgili teknikler stratejik bir çerçeve içinde ve matematiksel modelleme aracılığıyla sunulur.
Tedarik Zinciri kavramı, tedarik zinciri fonksiyonları, tedarik zinciri yönetimi yaklaşımları, , tedarik zinciri tipleri, tedarik zincirinde taktiksel, operasyonel, stratejik kararlar, tedarik zincirlerinde kullanılan performans ölçütleri, tedarik zincirinde stok yönetimi yaklaşımları, tedarik zinciri planlama, tasarımı ve optimizasyonu için matematiksel programlama yaklaşımı, lojistik kavramları ve lojistik yönetimi, lojistik planlama, çizelgeleme, rotalama ve optimizasyon ile ilgili çözüm yaklaşımları, e-lojistik kavramı, müşteri ilişkileri yönetimi, ERP ve tedarik zinciri yönetimi entegrasyonu, tedarik zinciri yönetiminde otomasyon ve entegrasyonu.

END 5205

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Temel kavramlar ve yönetim yaklaşımlarına genel bir bakış, Klasik yönetim yaklaşımları. Yönetimde neo-klasik ve insan ilişkileri yaklaşımı. Yönetimde çağdaş yaklaşımlar. Durumsallık yaklaşımı. Batı ve Japon Yönetim Uygulamaları, Yönetimde Z teorisi. Yönetim Fonksiyonları 1: Amaç belirleme ve planlama. Yönetim Fonksiyonları 2: Organizasyon. Yönetim Fonksiyonları 3: Liderlik. Yönetim Fonksiyonları 4: Motivasyon. Yönetim Fonksiyonları 5: İletişim. Yönetim Fonksiyonları 5: Kontrol, bilgi teknolojileri Vaka analizi

END 5206

Maliyet Analizi

Ders, öğrencilerin işletmelerdeki maliyet kalemlerini ve toplam maliyete olan etkilerini, işletmelerin finansal tablolarını ve bu tabloların temel analizlerini ve analiz yöntemlerini öğrenmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Maliyet tanımı ve çeşitleri, maliyet kavramları ve sınıflandırılması, maliyetlerin dağıtımında kullanılan metod ve ölçütler; başa baş noktası analizi ve uygulamaları, kararlarda maliyet bilgisi, maliyet kanalları ve gelir, kalite ve yönetim kontrol sistemleri, temel başlıklar arasında yer almaktadır.

END 5207

Simülasyon

Bu ders kapsamında, mühendislik çalışmaları için gerekli analiz, modelleme ve simülasyon teknikleri anlatılacaktır.
Simülasyon temel kavramlarına giriş, Monte-Carlo Simülasyonu, simülasyonda girdi olarak kullanılacak verilerin analizi, Modelleme yaklaşımları, modelden elde edilen sonuçların istatistiksel analizi,Simülasyonun Tanıtımı ve Uygulama Alanları, Simülasyon Uygulama Süreci, Rasgele Sayılar ve Üretim Yöntemleri, Simülasyon Verilerinin İstatistiksel Analizi, Tahmin ve Optimizasyon Teknikleri, Simülasyon Yazılımları, Bilgisayar Destekli Uygulama Örnekleri.

END 5208

Tesis Planlama ve Yönetimi

Tesis yeri; seçim ve tasarım işlemleri yönünden incelenerek, tesis içerisinde yerleşim ile ilgili karşılaşılacak problemlere nasıl çözümler getirileceği konusunda beceriler kazandırmak ve bunlara uygun kalitatif ve kantitatif tekniklerin uygulanmasını sağlamak.

Bu dersin amacı, tesis yeri seçimi, tesis yerleşim düzenlemesi, malzeme taşıma ve depolama operasyonları konusunda temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Tesis planlamaya giriş, tesisi yeri seçimi, tesis yerleşim tipleri, hücresel yerleşim, imalat hücrelerinin tasarımı, akış ve aktivite ilişkileri, ilişki diyagramları, yerleşim algoritmaları. (CORELAP, ALDEP vb) geliştirme algoritmaları (CRAFT, MCRAFT, MULTIPLE). Malzeme taşıma ve depolama sistemleri

END 5210

Envanter Yönetimi

Envanter Kavramı, Farklı Envanter Fonksiyonlarının Tahminlenmesi, Envanter Kalemlerinin Sınıflandırılması, Tedarik Süresi Kısıdı Olarak ve Olmayarak Deterministik ve Stokastik Talep Durumlarında Envanter Kontrolü, Sabit ve Artan Oranlarda İndirimli Envanter Modelleri, Kısıtlar Altında Çok-Ürünlü Modeller, Envanter Kararları ile İlgili Örnek Çalışmalar.

END 5213

Üretim Planlama ve Çizelgeleme

Bu derste imalatçı şirketlerde operasyon planlama süreçleri ve ana üretim çizelgesi hazırlama hakkında temel bilgiler ve pratik uygulamalar sunulur. Temel planlama süreçleri tespit edilir ve ana üretim planından ayrıntılı görev dağılımına kadar insan gücü, makineler, malzemeler gibi kaynakları planlamak için kullanılan teknikler tanıtılır. Ders süresince katılımcılar etkili üretim planlama ve çizelgeleme için gerekli güncel bilgiler ve beceriler edinecektir.

Çizelgeleme ve sıralama problemleri temel kavramları, temel modeller, tek makineli ve çok makineli sistemler, paralel makine problemleri için genel amaçlı çözüm yaklaşımları, bu problemlerin çözümünde kullanılan eniyileme yöntemleri ve sezgisel teknikler, C# ile çeşitli sezgisel yaklaşımları farklı sistemler için modelleme.

END 5214

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin tarihsel gelişimi, güç elektroniği devreleri ve kontrolü, elektrik motorları ve kontrolü, sayısal ve bilgisayar denetimli takım tezgahlarının talaşlı imalatta ve diğer imalat yöntemlerinde kullanımı, sayısal ve bilgisayara denetimli tezgahların programlanması, robotlar, robotların tarihsel gelişimi, robotların yapısal gelişimleri ve mekanizmaları, robotların adaptif kontrolü, dikiş izleme sistemleri, robot programlaması.

END 5215

Mühendislikte Nanoteknolojiler

Nano yapılı malzemelere giriş. Nano Teknoloji Nedir? Nesneleri makro, mikro, nano boyut skalası. Nano boyutlu malzemelerde boyut–özellik ilişkisi. Nano malzemelerin karakterizasyonu. Nanotüplerin elde edilmesi. Nanotüplerin yapısal ve fiziksel özellikleri.  Nanotüplerin teknolojideki potansiyel kullanım alanları. Nano kompozitler, Nano boyutlu Yüzey İşlemleri. Nano boyutlu aygıtlar. Doğada Nano boyut. Nano yapılı malzemelerin uygulama alanları. Sağlık, savunma, elektronik, tarım alanında nano boyutlu malzeme kullanımı.

END 5217

Mühendislik Tasarımında Malzeme Seçimi

Malzeme seçiminin tasarımdaki rolü, İlişkilerin araştırılması – Malzeme Özellikleri Grafikleri, Malzeme Seçim Prosesi – Tasarım Modelleri, Malzeme seçimi – Malzeme İndisleri, Malzeme Seçimi Üzerine Örnek Çalışmalar.

END 5218

Kompozit Malzemeler ve Üretim Yöntemleri

Kompozit malzeme tanimlari, kompozit malzemenin geleneksel malzemelerle karşilaştirilmasi, kompozit malzeme çeşitleri, kompozitlerde matriks malzemeleri ve özellikleri, kompozitlerde takviye malzemeleri ve özellikleri, kompozit malzemelerin üretim metodlari, metal matriksli kompozit malzemeler, polimer matrisli kompozitler, seramik matrisli kompozitler,takviye elemani ve matriks arayüzey baği, kompozit malzeme uygulama alanlari ve tasarimi, kompozit malzemelerin mekanik özellikleri.

MHY 5220

Bakım Yönetimi

Bakımın Önemi, Modern Bakım Yöntemleri, Dinamik Bakımın Gerekliliği ve Avantajları, Temel Titreşim Teorisi, Titreşim Transdüserleri ve Ölçüm Sistemleri, Titreşim Spektrum Grafikleri (FFT Analizi, Zarf Analizi ve Cepstrum Analizi), Arıza Çeşitleri ve FFT Spektrumundaki Belirtileri, Makinalarda En Çok Görülen Arızaların Belirlenmesi, Rulman Arızalarının Titreşim Analizi ile Tespiti, Elektrik Motorlarında Arıza Tespiti, Dişlilerde Arıza Analizi, Dönel Makinaların Yerinde Dengelenmesi, Arıza Teşhisi ile İlgili Örnekler.

END 5221

Endüstriyel Ergonomi

Teknoloji kullanım düzeyi yükseldikçe, her türlü üretim sistem ve sürecinin uygun tasarımı için daha fazla ve detaylı bir şekilde insan özelliklerinin belirlenmesi zorunlu hale gelmektedir. Aksi halde, yetenekleri dışında zorlanana insan, meslek hastalık ve kazalarının artışına neden olurken, aynı zamanda hedeflene iş başarısı da elde edilememektedir. Bu ders kapsamında İnsanın Fiziksel, Fizyolojik ve psikolojik özellikleri, İş ve Enerji Tüketimi, Antropometri, Denetim elemanları, İş alanı düzenlemeli, Koltuk ergonomisi, Titreşim insan üzerindeki etkileri, ses ve gürültünün insan üzerinde etkileri, Aydınlatma, İklim özellikleri ve çalışma ortamı, Hata, İş kazası ve iş güvenliği başlıkları incelenecektir.

END 5222

Endüstriyel Ürün Tasarımı

Ürün geliştirme prosesi ve organizasyonu. Ürün planlama. Müşteri  isteklerinin belirlenmesi. Ürün spesifikasyonları. Konsept oluşturma. Konsept seçimi ve testi. Ürün mimarisi. Endüstriyel tasarım. Prototiplendirme. Ürün geliştirme ekonomisi. Proje yönetimi. Özel konular (üretim için tasarım. Sağlam tasarım. Patent araştırması)

END 5224

Altı Sigma

Ders kapsamında Altı Sigma metodolojisinin temel bilgilerinin, yeşil kuşak seviyesinde, katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir. DMAIC döngüsü tüm adımlarıyla dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu bölümler, olasılık, istatistik, yeterlilik ve ölçüm, keşlifsel veri analizi, hipotez testleri, iyileşitrme teknikleri ve diğer prensiplerden oluşmaktadır.

FEN 5501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

END 5101

Mühendislik Yönetiminde İstatistiksel Yöntemler
Normal dağılım, Merkezi Limit Teoremi, Örneklem Dağılımları – Ki kare, t, F dağılımları, Parametre Tahmini, Güven Aralığı Tahmini, Hipotez Testleri, Tip I ve Tip II hata, ANOVA, Doğrusal Regresyon, Çoklu Regresyon Deskriptif istatistik. Merkezi eğilim ölçüleri. Olasılık dağılımları. Örnekleme teorisi. Tahmin teorisi. Karar teorisi. Hipotez testleri. Ki-kare dağılımı. F dağılımı. Varyans analizi. Regresyon ve korelasyon analizi. Nonparametrik analiz yöntemleri. Zaman serilerinin analizi. İstatistiksel kalite kontrolu.

END 5103

Modern Yönetim Bilimi
Bu derste modelleme, doğrusal programlama, problem formülasyonu, simplex ve dual-simplex çözüm yöntemleri, dualite ve duyarlılık analizi, ulaştırma, aktarmalı ulaştırma ve atama problemleri anlatılmaktadır.
Bu ders Ağ modelleri, tamsayılı matematiksel modelleme, Çok Kriterli Karar Verme, Oyun Teorisi ve Dinamik programlama konularını ele alır.

END 5201

Üretim Sistemleri Yönetimi
Bu derste öğrencilere aşağıdaki konular anlatılacaktır: Üretime ve Hizmetler Yönetimine Giriş/ Kapasite Planlama/ Bütünleşik Üretim Planlama-Doğrusal Programlama/ Belirli Talep Altında Envanter Kontrolü/ Belirsiz Talep Altında Envanter Kontrolü/ Tedarik Zinciri Yönetimi/İtme ve Çekme Üretim Kontrol Sistemleri: Malzeme İhtiyaç Planlama ve Tam Zamanında Üretim

END 5202

Mühendislik Ekonomisi
Bu dersin amacı, mühendislik ekonomisinin temel prensipleri hakkında bilgi vermek ve bu prensipleri, bir yatırımın uygulanabilirliği, yatırımın geri dönüş hızı, kiralanacak veya satın alınacak ekipmanlar için amortisman hesaplamaları gibi farklı alternatiflerin karsılaştırılmasını kapsayan problemlerde uygulamaktır. Ders öğretim üyesi tarafından yapılan sunumlardan oluşmaktadır.

END 5203

Servis Sistemleri Yönetimi
Servis sistemlerinin tanımı ve ekonomideki rolü, servis sistemlerinin temel bileşenleri ve özellikleri, servis sistemlerinde tesis yeri seçimi ve ilgili modeller, servis birimlerinin etkinlik analizi (Veri Zarflama Analizi), servisler için talep tahmini, M/M/s kuyruk modelleri ve kapasite planlama

END 5204

Tedarik Zinciri Yönetimi
Bu ders tedarik zinciri tasarımı ve yönetimi ile ilgili temel konuları içerir. İşlenen konular arasında tedarik zinciri tanımı ve kapsamı, tedarik zinciri ağ tasarımı, envanter planlaması ve yönetimi, ulaşım ağlarının tasarım ve planlanması, kaynak yaratma, fiyatlandırma ve koordinasyon bulunmaktadır. Bu kavramlar ve ilgili teknikler stratejik bir çerçeve içinde ve matematiksel modelleme aracılığıyla sunulur.
Tedarik Zinciri kavramı, tedarik zinciri fonksiyonları, tedarik zinciri yönetimi yaklaşımları, , tedarik zinciri tipleri, tedarik zincirinde taktiksel, operasyonel, stratejik kararlar, tedarik zincirlerinde kullanılan performans ölçütleri, tedarik zincirinde stok yönetimi yaklaşımları, tedarik zinciri planlama, tasarımı ve optimizasyonu için matematiksel programlama yaklaşımı, lojistik kavramları ve lojistik yönetimi, lojistik planlama, çizelgeleme, rotalama ve optimizasyon ile ilgili çözüm yaklaşımları, e-lojistik kavramı, müşteri ilişkileri yönetimi, ERP ve tedarik zinciri yönetimi entegrasyonu, tedarik zinciri yönetiminde otomasyon ve entegrasyonu.

END 5205

Yönetim ve Organizasyon
Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Temel kavramlar ve yönetim yaklaşımlarına genel bir bakış, Klasik yönetim yaklaşımları. Yönetimde neo-klasik ve insan ilişkileri yaklaşımı. Yönetimde çağdaş yaklaşımlar. Durumsallık yaklaşımı. Batı ve Japon Yönetim Uygulamaları, Yönetimde Z teorisi. Yönetim Fonksiyonları 1: Amaç belirleme ve planlama. Yönetim Fonksiyonları 2: Organizasyon. Yönetim Fonksiyonları 3: Liderlik. Yönetim Fonksiyonları 4: Motivasyon. Yönetim Fonksiyonları 5: İletişim. Yönetim Fonksiyonları 5: Kontrol, bilgi teknolojileri Vaka analizi

END 5206

Maliyet Analizi
Ders, öğrencilerin işletmelerdeki maliyet kalemlerini ve toplam maliyete olan etkilerini, işletmelerin finansal tablolarını ve bu tabloların temel analizlerini ve analiz yöntemlerini öğrenmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Maliyet tanımı ve çeşitleri, maliyet kavramları ve sınıflandırılması, maliyetlerin dağıtımında kullanılan metod ve ölçütler; başa baş noktası analizi ve uygulamaları, kararlarda maliyet bilgisi, maliyet kanalları ve gelir, kalite ve yönetim kontrol sistemleri, temel başlıklar arasında yer almaktadır.

END 5207

Simülasyon
Bu ders kapsamında, mühendislik çalışmaları için gerekli analiz, modelleme ve simülasyon teknikleri anlatılacaktır.
Simülasyon temel kavramlarına giriş, Monte-Carlo Simülasyonu, simülasyonda girdi olarak kullanılacak verilerin analizi, Modelleme yaklaşımları, modelden elde edilen sonuçların istatistiksel analizi,Simülasyonun Tanıtımı ve Uygulama Alanları, Simülasyon Uygulama Süreci, Rasgele Sayılar ve Üretim Yöntemleri, Simülasyon Verilerinin İstatistiksel Analizi, Tahmin ve Optimizasyon Teknikleri, Simülasyon Yazılımları, Bilgisayar Destekli Uygulama Örnekleri.

END 5208

Tesis Planlama ve Yönetimi
Tesis yeri; seçim ve tasarım işlemleri yönünden incelenerek, tesis içerisinde yerleşim ile ilgili karşılaşılacak problemlere nasıl çözümler getirileceği konusunda beceriler kazandırmak ve bunlara uygun kalitatif ve kantitatif tekniklerin uygulanmasını sağlamak.
Bu dersin amacı, tesis yeri seçimi, tesis yerleşim düzenlemesi, malzeme taşıma ve depolama operasyonları konusunda temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Tesis planlamaya giriş, tesisi yeri seçimi, tesis yerleşim tipleri, hücresel yerleşim, imalat hücrelerinin tasarımı, akış ve aktivite ilişkileri, ilişki diyagramları, yerleşim algoritmaları. (CORELAP, ALDEP vb) geliştirme algoritmaları (CRAFT, MCRAFT, MULTIPLE). Malzeme taşıma ve depolama sistemleri

END 5209

Proje Yönetimi
Bu dersin amacı başarılı proje yönetimi uygulamalarının temel prensiplerinin sunulması ve katılımcılara yönetsel bir bakış açısı getirebilmesidir.
Bu dersin amacı etkili proje yönetiminin arkasındaki kavramları tanıtmaktır. Proje seçimi, bütçeleme ve maliyet tahminleme, takvimleme, kaynak dağılımı vb çeşitli matematiksel teknikleri tanıtılacaktır. Takım, organizasyon vb kurmaktaki niteleyici unsurlar tartışılacaktır.
Proje Yönetimi hakkında temel kavramlar, proje yöneticisi ve özellikleri hakkında temel kavramlar. Proje seçim yöntemleri, Risk altında proje yönetimi, Projenin planlanması, çizelgelenmesi. Projelerde kaynak yönetimi. Projede bütçeleme ve kontrol yöntemleri.

END 5210

Envanter Yönetimi
Envanter Kavramı, Farklı Envanter Fonksiyonlarının Tahminlenmesi, Envanter Kalemlerinin Sınıflandırılması, Tedarik Süresi Kısıdı Olarak ve Olmayarak Deterministik ve Stokastik Talep Durumlarında Envanter Kontrolü, Sabit ve Artan Oranlarda İndirimli Envanter Modelleri, Kısıtlar Altında Çok-Ürünlü Modeller, Envanter Kararları ile İlgili Örnek Çalışmalar.

END 5211

Yalın Üretim
Bu dersin temel amacı, envanter yönetimi de dahil olmak üzere üretim sürecini senkronize etmek ve modernleştirmek için kullanılan teknikleri anlatmaktır. Bu tekniklerin temel hedefi katma değersiz faaliyetler ve israflardır. Derste işlenen konular arasında değer akış şeması, 5S, hazırlık zamanlarının azaltılması, 6 Sigma, ekipman bakımı ve iyileştirmesi, küçük partiler halinde üretim, çekme üretimde dengeli üretim planlaması yer alır.
Emek Yoğun üretim /Kitle üretim/Yalın üretimin doğuşu /Yalın üretim sistemi-temel ilkeler / Yalın üretim araçları ve teknikleri (Değer akım haritaları, 5S, Toplam üretken bakım, SMED, Hata önleme, Hücresel imalat sistemleri, Esnek imalat sistemleri, Tam zamanında üretim, Kaizen).

END 5212

İnsan Faktör Mühendisliği
Ergonomi Kavramının Tanımı ve Özellikleri, İnsan Vücudunun Analizi ve Uygulamalı Antropometri, İnsan- Makine Sistemleri ve Özellikler, Çevre Faktörleri, Aydınlatma, Gürültü, Ortam Isısı, Titreşim ve Zararlı Maddeler, Göstergeler ve Panolar, İş Etüdü ve Ergonomi Arasındaki İlişkiler, İş Yerinde Ergonomi Arasındaki İlişkiler, Yorgunluk Kavramı ve Yorgunluk Önleme Yöntemleri, Mola Sürelerinin Hesaplama Şekilleri, Mühendislik Antropometrisi.

END 5213

Üretim Planlama ve Çizelgeleme
Bu derste imalatçı şirketlerde operasyon planlama süreçleri ve ana üretim çizelgesi hazırlama hakkında temel bilgiler ve pratik uygulamalar sunulur. Temel planlama süreçleri tespit edilir ve ana üretim planından ayrıntılı görev dağılımına kadar insan gücü, makineler, malzemeler gibi kaynakları planlamak için kullanılan teknikler tanıtılır. Ders süresince katılımcılar etkili üretim planlama ve çizelgeleme için gerekli güncel bilgiler ve beceriler edinecektir.
Çizelgeleme ve sıralama problemleri temel kavramları, temel modeller, tek makineli ve çok makineli sistemler, paralel makine problemleri için genel amaçlı çözüm yaklaşımları, bu problemlerin çözümünde kullanılan eniyileme yöntemleri ve sezgisel teknikler, C# ile çeşitli sezgisel yaklaşımları farklı sistemler için modelleme.

END 5214

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin tarihsel gelişimi, güç elektroniği devreleri ve kontrolü, elektrik motorları ve kontrolü, sayısal ve bilgisayar denetimli takım tezgahlarının talaşlı imalatta ve diğer imalat yöntemlerinde kullanımı, sayısal ve bilgisayara denetimli tezgahların programlanması, robotlar, robotların tarihsel gelişimi, robotların yapısal gelişimleri ve mekanizmaları, robotların adaptif kontrolü, dikiş izleme sistemleri, robot programlaması.

END 5215

Mühendislikte Nanoteknolojiler
Nano yapılı malzemelere giriş. Nano Teknoloji Nedir? Nesneleri makro, mikro, nano boyut skalası. Nano boyutlu malzemelerde boyut–özellik ilişkisi. Nano malzemelerin karakterizasyonu. Nanotüplerin elde edilmesi. Nanotüplerin yapısal ve fiziksel özellikleri.  Nanotüplerin teknolojideki potansiyel kullanım alanları. Nano kompozitler
Nano boyutlu Yüzey İşlemleri. Nano boyutlu aygıtlar. Doğada Nano boyut. Nano yapılı malzemelerin uygulama alanları. Sağlık, savunma, elektronik, tarım alanında nano boyutlu malzeme kullanımı.

END 5216

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
İnovasyon mühendisliğine giriş. Kurumsal alışkanlıklar. İnsan beyni ve inovasyon. Düşünce ve yaratıcılığın inovasyon üzerine etkisi. Liderlik ve yönetim. Arge ve inovasyon.İnovasyon süreci. Örnekler ile inovasyonun sanayide uygulamaları. Proje çalışması.

END 5217

Mühendislik Tasarımında Malzeme Seçimi
Malzeme seçiminin tasarımdaki rolü, İlişkilerin araştırılması – Malzeme Özellikleri Grafikleri, Malzeme Seçim Prosesi – Tasarım Modelleri, Malzeme seçimi – Malzeme İndisleri, Malzeme Seçimi Üzerine Örnek Çalışmalar.

END 5218

Kompozit Malzemeler ve Üretim Yöntemleri
Kompozit malzeme tanimlari, kompozit malzemenin geleneksel malzemelerle karşilaştirilmasi, kompozit malzeme çeşitleri, kompozitlerde matriks malzemeleri ve özellikleri, kompozitlerde takviye malzemeleri ve özellikleri, kompozit malzemelerin üretim metodlari, metal matriksli kompozit malzemeler, polimer matrisli kompozitler, seramik matrisli kompozitler,takviye elemani ve matriks arayüzey baği, kompozit malzeme uygulama alanlari ve tasarimi, kompozit malzemelerin mekanik özellikleri.

END 5219

Endüstride Modern Üretim Yöntemleri
Modern imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi ve bu yöntemlerin karşılaştırılması. İmalat yöntemlerinin kullanılan enerji türüne gore sınıflandırılması ve bu yöntemlerin işleyişlerinin, parametrelerinin, işleme kabiliyetlerinin ve uygulamalarının gözden geçirilmesi.
Mekanik enerji: Ultrasonik işleme, aşındırıcı jet ile işleme, su jeti ile işleme. Elektrokimyasal enerji: Elektrokimyasal işleme, elektrokimyasal taşlama, elektrokimyasal honlama. Kimyasal enerji: Kimyasal işleme. Isıl enerji: Elektroerozyon ile işleme, telli elektroerozyon ile işleme, lazer ile işleme, plazma ile işleme.
İmalatta kullanılan en modern yöntemlerin kullanım alanlarını, üstünlüklerini ve dezavantajlarını öğrenerek, meslek hayatında bu yöntemleri faydalı bir şekilde kullanabilmek.

END 5220

Bakım Yönetimi
Bakımın Önemi, Modern Bakım Yöntemleri, Dinamik Bakımın Gerekliliği ve Avantajları, Temel Titreşim Teorisi, Titreşim Transdüserleri ve Ölçüm Sistemleri, Titreşim Spektrum Grafikleri (FFT Analizi, Zarf Analizi ve Cepstrum Analizi), Arıza Çeşitleri ve FFT Spektrumundaki Belirtileri, Makinalarda En Çok Görülen Arızaların Belirlenmesi, Rulman Arızalarının Titreşim Analizi ile Tespiti, Elektrik Motorlarında Arıza Tespiti, Dişlilerde Arıza Analizi, Dönel Makinaların Yerinde Dengelenmesi, Arıza Teşhisi ile İlgili Örnekler.

END 5100

Proje
Alınan proje bağlamında konu başlıklarında değişiklikler gösterir. Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi proje hazırlama usul ve esasları, proje danışmanı görüşmeleri.

END 5221

Endüstriyel Ergonomi
Teknoloji kullanım düzeyi yükseldikçe, her türlü üretim sistem ve sürecinin uygun tasarımı için daha fazla ve detaylı bir şekilde insan özelliklerinin belirlenmesi zorunlu hale gelmektedir. Aksi halde, yetenekleri dışında zorlanana insan, meslek hastalık ve kazalarının artışına neden olurken, aynı zamanda hedeflene iş başarısı da elde edilememektedir. Bu ders kapsamında İnsanın Fiziksel, Fizyolojik ve psikolojik özellikleri, İş ve Enerji Tüketimi, Antropometri, Denetim elemanları, İş alanı düzenlemeli, Koltuk ergonomisi, Titreşim insan üzerindeki etkileri, ses ve gürültünün insan üzerinde etkileri, Aydınlatma, İklim özellikleri ve çalışma ortamı, Hata, İş kazası ve iş güvenliği başlıkları incelenecektir.

END 5222

Endüstriyel Ürün Tasarımı
Ürün geliştirme prosesi ve organizasyonu. Ürün planlama. Müşteri  isteklerinin belirlenmesi. Ürün spesifikasyonları. Konsept oluşturma. Konsept seçimi ve testi. Ürün mimarisi. Endüstriyel tasarım. Prototiplendirme. Ürün geliştirme ekonomisi. Proje yönetimi. Özel konular (üretim için tasarım. Sağlam tasarım. Patent araştırması)

END 5223

Kalite Yönetimi
Kalite kavramları, kalite maliyetleri, toplam kalite yönetimi, istatistiksel süreç kontrol. değişkenlere göre kontrol diyagramları, özelliklere göre kontrol diyagramları, süreç yeterliliği, kabul örneklemesi, deney düzenleme.

END 5224

Altı Sigma
Ders kapsamında Altı Sigma metodolojisinin temel bilgilerinin, yeşil kuşak seviyesinde, katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir. DMAIC döngüsü tüm adımlarıyla dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu bölümler, olasılık, istatistik, yeterlilik ve ölçüm, keşlifsel veri analizi, hipotez testleri, iyileşitrme teknikleri ve diğer prensiplerden oluşmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans