Öğretim Planı

Ders Tanımı ve İçerikleri

SHİ 5580

Dönem Projesi

SHİ 5603

Hastalık Bilgisi

Dersin Amacı:
Öğrencilere organ ve sistemleri tanıtmak ve temel terminolojiler ile bu sistemlerin toplumda sık görülen hastalıklarını tanıtmak ve hastalıkları yönetim (tedavi) şekilleri konusunda bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği:
Vücuttaki organ ve sitemler hakkında temel bilgi ve terminolojiye sahip olmak, hastalıklar ve tedavi şekilleri konusunda sağlık personeli yaklaşımlarını aktarmaktır.

SHİ 5606

Hasta ve Hasta Olma Psikolojisi

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı hastalık ve hasta olma psikolojisinin iletişime etkisinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Hasta olma psikolojisi. Hastalık tepkileri. Hastaneye yatma psikolojisi. Yas psikolojisi. Çare arama. Kötü haberin söylenmesi. Kötü haberin söylenmesi. Psikosomatik tepkiler. Somatopsişik tepkiler. Hasta yakını psikolojisi. Sosyal destek. Bilgilendirilmiş onam. Hasta hakları. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet.

SHİ 5628

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Dersin Amacı:

Bu ders ile öğrenciye eğitim bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırarak eğitici kimliği geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği:

Eğitim, öğretim, öğrenme, öğretme tanımları; öğrenme ve öğretme süreçleri; öğrenme teorileri; eğitimde kalite yönetimi; öğretim planları; etkili sunum hazırlama ve sunma; öğretim yöntemleri; öğretimde araç- gereç geliştirme ve kullanma. 

SHİ 5609

Sağlık Çalışanı - Hasta/Hasta Yakını İletişimin Dinamiği

SHİ 5610

Psikanalitik Kurama Göre İçsel Dinamiklerin İletişimi Etkisi

Dersin Amacı:
Psikanalitik kuramın temel kavramlarını öğrenme, bilinç ve bilinçdışı süreçlerin bireysel yaşantıya ve kişilerarası ilişki ve iletişimdeki etkilerini fark etme ve kişilerarası ilişki içinde kendini tanıma

Dersin İçeriği:
Psikanalitik kuramın temel kavramları; bölmesel kuram; yapısal kuram; ego psikolojisi; nesne ilişkileri kuramı; bilinçdışı süreçlerin iletişime etkisi; kişilerarası ilişkiler ve iletişim

SHİ 5612

Mizaç ve Kişiliğin Biyopsikolojisi

Dersin Amacı:
-Mizaç ve kişiliğin güncel biyopsikolojik yaklaşımlarını ve teorilerini tanıtmak. -Mizaç ve kişiliğin (bireyin dış dünyayla etkileşimini karakterize eden davranış motifi) biyolojik substratlarını tanımlamak ve modellemek. -Mizaç ve kişilik bilimi ile nörolojik bilimlerdeki güncel araştırmaların bulgularını davranışın biyopsikolojisini anlamada kullanmak.

Dersin İçeriği:
Mizaç ve kişiliğin yapısı ve boyutları. Mizaç ve karakterin Cloninger’e ait psikobiyolojik modeli. Gray’e ait mizacın nöropsikolojik modeli. Heyecan arayışı özelliğinin biyolojik teorisi. Cloninger’in mizaç özellikleriyle ( zarardan kaçınma, yenilik arayışı, ödüle bağımlılık, sebatkarlık) bağlantılı genetik polimorfizmler. Dopamin DRD4 reseptör geni ve yenilik arayışı. Mizacın ve kişiliğin, dopamin DRD4 reseptör geni, serotonin transporter promoter polimorfizmleriyle bağlantıları. Mizaç ve kişilik özellikleriyle bağlantılı genleri araştırma.

SHİ 5613

Çocuk Hasta ve Hasta Yakını İle İletişim

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı çocuk hastanın ve hasta yakınının psikolojisini etkileyen etmenlerin ve bu etmenlerin iletişime etkilerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Hasta çocuk ve ergen psikolojisi: çocuk / ergen ve hastaneye yatma; hasta çocuk / ergen ve ailesi; Ergen ve çocuk hasta ve yakınları ile iletişim; çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kitle iletişim kampanyası tasarımı; çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sağlık iletişimi araştırmaları planlama.

SHİ 5614

Zihinsel Engelli ve Yakını İle İletişim

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı zihinsel engelli ve yakınının psikolojisini etkileyen etmenlerin ve bu etmenlerin iletişime etkilerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Zihinsel engelli çocukların gelişimi, psikolojik ve sosyal özellikleri; zihinsel engelli çocuk ve ailesi; zihinsel engellilik ve iletişim.

SHİ 5615

Çocuğun Biyopsikososyal Gelişimi

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı çocuğun biyopsikososyal gelişiminin iletişime etkisinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Çocuğun biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim evreleri ve bu evrelerin iletişime etkisi

SHİ 5616

Kronik Hasta ve Hasta Yakını

Dersin Amacı:
Kronik hastalığı olan hasta ve yakınlarının psikolojisini etkileyen etmenlerin ve bu etmenlerin iletişime etkilerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Kronik hastalığı olan hasta ve yakınlarının biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri; risk grubundaki bireyler ve yakınları ile ilişkileri

SHİ 5617

Yaşlı, Yaşlı Hasta Yakınları İle İletişim

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı yaşlı, yaşlı hasta ve yakınlarının psikolojisini etkileyen etmenlerin ve bu etmenlerin iletişime etkilerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Yaşlanma ve yaşlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri; yaşlı ve yaşlı hastaların yakınları ile ilişkileri; demanslı hasta ve hasta yakını ile iletişim.

SHİ 5618

Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Pazarlama

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı sağlık korunması ve geliştirilmesi amacıyla sosyal pazarlama yöntemlerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Sağlık alanında sosyal pazarlama. Sağlık davranış modelleri. Tutum ve davranış geliştirme ve değitirme. Sağlık eğitimi. Sosyal pazarlamada ölçme ve değerlendirme.

SHİ 5619

İnsan, Kültür ve İletişim

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı kültürün ve toplumumuzun kültürel özelliklerinin iletişim üzerine etkilerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Kültür ve iletişim etkileşimleri. Kültürün bireyin psikososyal yapılanmasına etkisi. Türk toplumunun kültürel özellikleri.

SHİ 5620

Sağlık Yönetim ve Organizasyonu

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı sağlık kuruluşlarının yönetsel işleyişinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:
Sağlık kurumları yönetimi, sağlık hizmetleri organizasyonu ayaktan ve yatarak sağlık hizmeti yönetimi, sağlık hukuku ve mevzuatı, yapı tasarımı.

SHİ 5639

Zor Hasta ve Hasta Yakını İle İletişim

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı zor hasta ve hasta yakını ile iletişim alanında bilgi kazandırmadır. Bu çerçevede "zor hasta ve hasta yakını ile iletişim" ve "öfkeli, anksiyeteli, narsist, obsesif, negatif ve psikiyatrik rahatsızlıkları olan hasta ve hasta yakını ile iletişim" incelenir.

Dersin İçeriği:
Zor hasta ve hasta yakınları ile iletişim. Öfkeli, anksiyeteli, narsist, obsesif, negatif ve psikiyatrik rahatsızlıkları olan hasta ve hasta yakınları ile başa çıkma.

SHİ 5625

Davranışın Oluşumunu Etkileyen Psikolojik Etmenler

Dersin Amacı:

Psikanalitik kuramın temel kavramlarını öğrenme, bilinç ve bilinçdışı süreçlerin bireysel yaşantıya ve kişilerarası ilişki ve iletişimdeki etkilerini fark etme ve kişilerarası ilişki içinde kendini tanıma
 

Dersin İçeriği:

Psikanalitik kuramın temel kavramları; bölmesel kuram; yapısal kuram; ego psikolojisi; nesne ilişkileri kuramı; bilinçdışı süreçlerin iletişime etkisi; kişilerarası ilişkiler ve iletişim

 

SHİ 5624

Kitle İletişimi

Dersin Amacı:

Bu dersin amacı kitle iletişimi ve bunu etkileyen etmenlerin kavranmasını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği:

Kitle iletişimi. Sağlıkta İletişim ve medya. Sağlık iletişimi kampanyaları ve bilimsel araştırmaları. 

SHİ 5505

Kişilik

Dersin Amacı:

Kişilik yapılarını değerlendirebilmek, kişilik yapılarının kişilerarası iletişim ve ilişkideki rolünü görebilmek, zor kişilik yapısına sahip insanlarla ilişki ve iletişim kurabilmek. 

Dersin İçeriği:

Kişilik tanımı, kişilik kuramları, kişiliğin oluşumu ve etkileyen değişkenler, kişilik yapıları, kişilik ve iletişim. 

SHİ 5638

Sağlıklı Tutum ve Davranış Geliştirme

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, tutum kavramı ve tutumlarla davranış ilişkisinin öğrenilmesi, hasta ve hastalıklara yönelik tutumların öğrenilmesi ve sağlıklı iletişim için sağlıklı tutum ve davranış geliştirme konusunda farkındalık kazanılmasıdır

Dersin İçeriği:
Tutum kavramı, tutumların özellikleri, tutumların değiştirilmesi, hasta ve hastalıklara yönelik tutumlar, damgalama sorunu, damgalama karşıtı girişimler ve tutumların farkındalığının değişime etkisi

SHİ 5628

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

SHİ 5629

Kişilerarası İlişkiler

SHİ 5641

Kurum İçi İletişim

Dersin Amacı:

Bu dersin amacı örgüt / kurum içi iletişimin dinamiklerinin kavranmasını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği:

Örgütsel davranış. Grup ve grup dinamiği. Örgütlerde çatışma ve çatışma çözümü. Liderlik. Örgütsel gelişim ve değişim. 

SHİ 5504

Risk Grupları ve Yakınları ile İletişim

Dersin Amacı:

Bu dersin amacı riskli hastalar olan yaşlı, zihinsel engelli ve kronik hastalığı olan hasta ve yakınlarının psikolojisini etkileyen etmenlerin ve bu etmenlerin iletişime etkilerinin kavranmasını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği:

Riskli hastalar olan yaşlı, zihinsel engelli ve kronik hastalığı olan hastaların biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri; risk grubundaki bireyler ve yakınları ile ilişkileri 

SHİ 5632

İlişki yönetimi

SHİ 5633

Sağlık Hizmetlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri

Dersin Amacı:

Bu dersin amacı sağlıkta ölçme, değerlendirme ve bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranmasını sağlamaktır. Bu çerçevede bilimsel araştırma yöntemleri, verilerin değerlendirilmesi ve istatistiksel analiz incelenir

Dersin İçeriği:

Ölçme, değerlendirme ve bilimsel araştırma yöntemleri; bilimsel araştırma planlama, yürütme ve yayınlama; sağlıkta iletişim alanında araştırma planlama, yürütme ve yayınlama 

SHİ 5606

Hasta ve Hasta Olma Psikolojisi

SHİ 5635

Sağlık Hizmetlerinde İletişimin Kuramsal Boyutları

Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı sağlık hizmetlerinde iletişimin kuramsal temellerinin kavranmasını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği:

İletişim kuramları. Sağlık iletişimi. İnsan davranış modelleri. Doktor hasta iletişim modelleri. Sağlık inanç modeli. Sosyal biliş kuramı.  

SHİ 5637

Sağlık Hizmetlerinde Girişimcilik

Dersin Amacı:

Bu dersin amacı öğrencileri girişimcilik konusunda bilgilendirmek ilgilerini uyandırmak ve teşvik etmektir. 

Dersin İçeriği:

Ders içeriğinde girişimciliği farklı aşamaları tek tek ele alınacaktır.

SBE 5500

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans